מרכז מדיה

חוק איסור הלבנת הון

25 מרץ 2021

חוק איסור הלבנת הון – תיקון – החלת חובות על נותני שירות בנכס פיננסי ועדכון חובות נותני שירותי אשראי

ביום 14 במרץ, 2021 פורסם ברשומות תיקון חוק איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי (צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון), התשפ"א-2021).

התיקון בעיקרו מטיל חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירות בנכס פיננסי (בדרך של הרחבת הצו החל על נותני שירותי אשראי אף על סקטור זה, תוך התאמות נדרשות), וכן מעדכן כמה מהוראות הצו החלות כיום על נותני שירותי אשראי.

החלת חובות איסור הלבנת הון ייעודיות על סקטור נותני שירות בנכס פיננסי, מהווה צעד משלים לכניסתן לתוקף ביום 1 באוקטובר 2018 של הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסים מוסדרים), התשע"ו-2016 ("חוק שירותים פיננסיים מוסדרים") (שמסדיר את הוראות הרישוי, האסדרה, הפיקוח והאכיפה על נותני שירותים פיננסיים), ולצירופו זה מכבר של "נותן שירותים פיננסיים" (הכולל אף את נותני השירות בנכס פיננסי) לרשימת הגופים הפיננסיים המנויים בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, החבים בחובות ייעודיות בתחום איסור הלבנת הון מכוחו.

להלן מספר דגשים מרכזיים בקשר עם התיקון לצו:

 

תחולת הצו המתוקן חוק איסור הלבנת הון

הצו המתוקן יחול רק על מי שחייב ברישיון למתן שירותי אשראי לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים (כשם שהיה קודם לתיקון) ועל מי שחייב ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים, למעט מי שעוסק במתן שירותי כספומט שאינו משמש להמרה או למשיכה של מטבע וירטואלי.

 

עיקרי התיקונים בצו המתוקן לחוק איסור הלבנת הון

ככלל, הצו כולל את החובות הכלולות בצווי איסור הלבנת הון החלים על גופים בסקטור הפיננסי (כגון: חובת הכרת לקוח, חובת רישום פרטי זיהוי, חובות אימות וזיהוי, מתן דיווחים, ניהול רישומים, חובת בקרה שוטפת, קביעת מדיניות ועוד), תוך שנערכו בהן התאמות לאופי השירות הפיננסי שנוסף בצו המתוקן – מתן שירות בנכס פיננסי (מעבר לשירות מתן אשראי שכבר נכלל בצו). כמו כן נכללו תוספות והתאמות של דרישות פרטניות בתחום המטבעות הוירטואלים וההעברות האלקטרוניות, על בסיס המלצות ארגון ה- FATF בנושאים אלה.

בכלל זה, בתיקון לצו:

 • נוספו הגדרות ייעודיות בקשר עם מטבעות וירטואלים – הצו מגדיר מהו "מטבע וירטואלי" (מונח שעד כה לא הוגדר בחקיקה), "כתובת ארנק של מטבע וירטואלי" וכן "סכום פעולה" במטבע וירטואלי.
 • שונתה הגדרת "מקבל שירות בסכום נמוך" ל-"מקבל שירות מזדמן". בתוך כך הורחבה ההתייחסות בהגדרה כך שתחול אף ביחס לקבלת שירות בנכס פיננסי (נקבע כי מקבל שירות מזדמן יהא מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה קיבל אשראי או שירות בנכס פיננסי אצל אותו נותן שירות, בסכום מצטבר שאינו עולה על 50,000 ש"ח, למעט במקרה של פעולה בסכום העולה על 5,000 ש"ח, שבה מעורבת מדינה או טריטוריה עם סיכון מוגבר (בהתאם לרשימה המנויה בתוספת הראשונה לצו)).
  בנוסף, נוספה הגדרה ייעודית למקבל שירות מזדמן לעניין שירות במטבע וירטואלי, במסגרתה נקבע סכום תקרה מצטבר נמוך יותר של 5,000 ש"ח לצורך הכללה בהגדרה (לעומת 50,000 ש"ח כאמור לעיל), למעט בקשר עם חובות מסוימות בצו.
 • נוסף סעיף מפורט וייעודי בעניין העברות אלקטרוניות והעברות של מטבע וירטואלי.
  הסעיף נוגע בעיקרו לחובת רישום פרטי זיהוי המעביר והנעבר במסמכי ההעברה (ובשים לב לסכומים הנקובים בתיקון לצו), ובחלק מהמקרים בדיקת המידע מול מסמכי זיהוי. ההוראות מבחינות בדרישות בין מצבים שונים ובהם: העברה אלקטרונית אל מחוץ לישראל; העברה של מטבע וירטואלי; מקבץ העברות; העברה אלקטרונית בתוך ישראל; קבלת העברה אלקטרונית מחוץ לישראל; קבלת העברה של מטבע וירטואלי; וקבלת העברה אלקטרונית מחוץ לישראל שנועדה למקבל שירות שהוא מוסד פיננסי. שימת הלב כי נקבע שהוראת הסעיף אינה גורעת מהוראות רישום פרטי זיהוי וחובת אימות פרטים ודרישת מסמכים (סעיפים 3 עד 4 לצו), כמפורט בהם.
 • הורחבו ועודכנו חובות הדיווח השוטפות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, כך שתכלולנה התייחסות גם למתן שירות בנכס פיננסי (ובין היתר חובת דיווח על ביצוע פעולה של מתן שירות בנכס פיננסי עבור מקבל שירות בסכום שווה ערך ל- 50,000 ש"ח לפחות).  בנוסף, החובה למתן דיווח על פעולה בלתי רגילה הורחבה כך שחלה אף על נותן שירות בנכס פיננסי, וכן עודכנה רשימת הפעולות שיכול שיראו כפעולות בלתי רגילות לפי הצו (במסגרת עדכון התוספת הרביעית לצו). במסגרת הרשימה נוספו, בין היתר, פעולות מסוימות בתחום המטבעות הוירטואלים. מעבר לכך, עודכנו אף פרטי הדיווח הנדרשים במסגרת הדיווחים לרשות.
 • חובת בדיקה מול הרשימות – בתיקון לצו הורחבו הרשימות מולן נדרשת בדיקת פרטי זיהוי של מקבל שירות, מיופה כוח, נהנה, בעל שליטה וצדדים לפעולה, כך שמעבר לבדיקה מול רשימת ארגוני טרור ופעילי טרור, יש לערוך בדיקה אף מול רשימות גורמים שהוכרזו כמסייעים להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית, מכוח החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018. בנוסף, הורחבה ההתייחסות להגדרת "פעולה" שבהקשרה נדרשים לבדיקת שמות הצדדים לה מול הרשימות לעיל, והיא מתייחסת גם להעברה של מטבע וירטואלי.
 • חובת הזיהוי – ערב התיקון, אפשר הצו לנותן שירותי אשראי לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי שאישר המפקח על נותני שירותים פיננסיים ("הממונה"), המאפשרת זיהוי ברור של מקבל השירות. בדצמבר 2020 פורסמה הוראה של הממונה, המתייחסת (בין היתר) לאפשרות זיהוי כאמור (חוזר "התקשרות מרחוק עם מקבל שירות באופן מקוון" החל על נותני שירותי אשראי (ועל מפעילי מערכת לתיווך באשראי) שהם תאגיד – לחוזר >> לחצו כאן). התיקון לצו מפנה להוראות הממונה בנושא (ובכך לחוזר הנ"ל) לצורך שימוש בטכנולוגיה כאמור. נציין כי בדיוני וועדת חוקה, חוק ומשפט ("הוועדה") אודות הצעת התיקון לצו, ציינו נציגי רשות שוק ההון כי בכוונתם לאפשר את החלת החוזר אף בהקשר נותני שירות בנכס פיננסי.
  בנוסף, לבקשת גורמים שהשתתפו בדיוני הוועדה, נוספה התייחסות לכך שאפשרות ביצוע הזיהוי בטכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי, תוכל להתייחס גם למקבל שירות מחוץ לישראל, לפי הוראות הממונה.
 • עדכון חובת הבקרה השוטפת – נוספה דרישה כי במקרים בהם התעורר חשש להלבנת הון או למימון טרור לגבי פעולות שביצע מקבל השירות, על נותן השירות לפנות למקבל השירות לקבלת מידע והסברים לגבי אותן הפעולות, ובמקרה הצורך גם לקבלת אסמכתאות התומכות במידע ובהסברים שמסר ולעדכן את רישומי הכרת הלקוח בהתאם.
 • הוראות נוספות שעודכנו במסגרת התיקון לצו כוללות, בין היתר: הוראות לעניין חובת שמירת מסמכים; מתן הקלות שונות ובהן גם פטור חלקי לרישום פרטי זיהוי והצהרה של נהנה ובעל שליטה לגופים מסוימים; עדכון רשימת המדינות בסיכון מוגבר (התוספת הראשונה לצו) ועוד.

 

תחילת הצו המתוקן לחוק איסור הלבנת הון

ככלל, מועד תחילת הצו המתוקן שמונה חודשים ממועד פרסום התיקון. נציין כי בתיקון לצו נקבע, בין היתר, מנגנון להחלה מוקדמת וולונטרית של הצו המתוקן ביחס לנותן שירות בנכס פיננסי שהודיע לממונה כי הוא מעוניין בכך. ​

הדגשים דלעיל אינם משקפים או ממצים את כלל התיקונים הרבים שנערכו במסגרת התיקון לצו, ואנו ממליצים לקרוא את התיקון לצו בעיון ולבחון כל אחד מהם בצורה פרטנית.

לתיקון לצו >> לחצו כאן

 

לסיום, נציין כי החלת משטר איסור הלבנת הון על נותני שירות בנכס פיננסי ובכך הפיכתם לגוף מפוקח בהיבט זה, היא צעד חשוב ומהותי. היא מהווה מרכיב משמעותי בהערכת הסיכון של גופים אלו בפעילותם אל מול מוסדות פיננסיים אחרים הכפופים למשטר איסור הלבנת הון ומספקים להם שירות. מכאן אף נכונות ורצון חלק מנותני השירות בנכס פיננסי לאמץ את הצו המתוקן עוד קודם למועד התחילה הנ"ל. החלה כאמור מצריכה היערכות מוקדמת והכרת הרבדים השונים הכרוכים בדבר, ובפרט כלל החובות והפרטים הרבים בצו המתוקן. משרדנו מייעץ לנותני שירותים פיננסיים בהיבטים רבים, לרבות בקשר עם הוראות הצו החדש.

נשמח לייעץ ולסייע בכל שאלה בנושא,
בברכת חג פסח שמח,

מחלקת רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +