הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

מרכז מדיה

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

30 אוגוסט 2020

תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-חובת פרסום דו"ח שנתי

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996 ("החוק") קובע חובת שוויון מגדרית בכל הנוגע לשכר ולכל גמול אחר הניתן בקשר לעבודה. עד לאחרונה, הטיל החוק חובת פרסום מידע מגדרי ביחס לשכר העובדים רק על מעסיקים מסוימים (בעיקר מעסיקים המתוקצבים על ידי המדינה וגופים ציבוריים).

 

תיקון משמעותי לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

ביום 25 באוגוסט 2020 פורסם ברשומות תיקון משמעותי לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד ("התיקון"), המטיל על כל מעסיק המעסיק מעל 518 עובדים חובת פרסום דו"ח שנתי, המפרט את פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים. דו"ח ראשון יש לפרסם עד ליום 1 ביוני 2022 לגבי שנת 2021.

 

רקע הדברים וחובת "שכר שווה לעובדת ולעובד"

החוק, אשר נחקק בשנת 1996 במטרה לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה (להלן ביחד: "השכר"), קובע כי עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

 

על מי חלה חובת הדיווח?

בשנת 2014 תוקן החוק וחייב מעסיקים מסוימים, שמוטלת עליהם חובה לפי חיקוק לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה (כאמור, בעיקר מעסיקים המתוקצבים על ידי המדינה וגופים ציבוריים), לכלול בפרסום או בדיווח כאמור גם התייחסות מגדרית. התיקון הנוכחי לחוק מרחיב באופן משמעותי את החובה לאסוף נתונים על פערי שכר ולפרסמם לכל מעסיק המעסיק יותר מ- 518 עובדים (להלן ביחד עם מעסיקים שחל עליהם התיקון משנת 2014 – "מעסיקים החייבים בדיווח").

עוד קובע התיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, כי החל ביום 1 ביוני 2022, רשאי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע כי הוראות התיקון יחולו גם על מי שמעסיק 518 עובדים או פחות, כפי שייקבע. 

נזכיר כי עוד טרם התיקון נדרש מעסיק למסור לעובדו, לבקשתו, מידע בדבר רמות שכר של עובדים המועסקים אצלו (בכפוף למגבלות הקבועות בחוק), אולם התיקון מחייב דיווח יזום על ידי המעסיק.

 

מהן החובות של מעסיק החייב בדיווח?

  • עריכת דו"ח פנימי
    מעסיק החייב בדיווח יערוך אחת לשנה דו"ח פנימי על בסיס נתונים שאסף, ובו יפורט השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצלו, בפילוח עובדים, תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה ("הדו"ח הפנימי"). התיקון מפרט, במסגרת התוספת השנייה לו, רשימה של נתונים אשר צריכים להיכלל בדו"ח הפנימי, לדוגמה: נתונים בדבר חלוקת העובדים במקום העבודה לקבוצות לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים; נתונים בדבר השכר הממוצע ופערי שכר באחוזים לפי קבוצת עובדים ולפי היקפי משרה ובהתייחסות לפי מין; ונתונים בדבר שיעור העובדים ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה, בהתייחסות לפי מין.
  • מסירת מידע לעובדים
    מעסיק החייב בדיווח ימסור לכל עובד מידע בדבר הקבוצה שאליה הוא משתייך, בפילוח העובדים, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים. זאת, אחת לשנה, עם עריכת הדו"ח הפנימי ובהתבסס עליו, ובלבד שאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר.
  • פרסום דו"ח פומבי
    מעסיק החייב בדיווח יפרסם לציבור דו"ח פומבי, לרבות באתר האינטרנט של המעסיק החייב בדיווח, ככל שיש כזה ("הדו"ח הפומבי"). על הדו"ח הפומבי לכלול, בין היתר, נתונים באחוזים על אודות פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק לפי פילוח העובדים ולפי היקף המשרה, בהתייחסות לפי מין, ונתונים באחוזים אודות שיעור המועסקים אצל המעסיק ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה בהתייחסות לפי מין, והכל כמפורט בתוספת השלישית לחוק שהוספה במסגרת התיקון. על הדיווח להתבצע אחת לשנה, עם עריכת הדו"ח פנימי ובהתבסס עליו.בהתאם לתיקון, בפרסום הדו"ח הפומבי יוצגו הנתונים בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שאינו מאפשר את זיהויו של עובד ואינו כולל מידע רגיש כהגדרתו בתיקון. מעסיק החייב בדיווח רשאי לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בכל קבוצת עובדים, ובלבד שנתונים אלה יובאו תחת כותרת נפרדת ולא יכללו מידע המאפשר את זיהויו של עובד מסוים.מעסיק החייב בדיווח שמדווח לממונה על השכר במשרד האוצר בהתאם לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, יצא ידי חובתו בכל הנוגע לפרסום הדו"ח הפומבי, ככל שידווח את הנתונים המפורטים לעיל לממונה על השכר במשרד האוצר באופן ובמועדים שנקבעו על ידו.

 

מתי התיקון ייכנס לתוקף?

התיקון ייכנס לתוקף חודשיים ממועד פרסומו (כלומר – החל מיום 25 באוקטובר 2020). על מעסיק החייב בדיווח לערוך דו"ח פנימי ראשון ולפרסם דו"ח פומבי ראשון לא יאוחר מיום 1 ביוני 2022, ביחס לשנת 2021.

 

סיכום והמלצת היערכות:

מדובר בתיקון משמעותי. אמנם עריכת ופרסום הדו"חות בנוגע לפערי השכר המגדריים נקבעו לחודש יוני 2022 (לכל המאוחר), אולם החובה לשוויון שכר מגדרי כבר חלה על כל המעסיקים. ההיערכות לקראת עריכת הדו"ח הפנימי ופרסום הדו"ח הפומבי מחייבת כבר עכשיו להכיר את ההוראות המפורטות לעיל, תוך בחינת היקף החובות על פי התיקון ואופן יישומן במקום העבודה.

 

**************************************

כתמיד, נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ולסייע לכם בהיערכות להפנמת הוראות החוק.

 

מחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן

להתייעצות בנושא פנו לעורכי דין לדיני עבודה שלנו

 

חפשו לפי +