הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

שירות איתותים ומסחר חברתי – תיקון להוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים

מרכז מדיה

שירות איתותים ומסחר חברתי – תיקון להוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים

27 אוגוסט 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

ביום 22 באוגוסט פורסם נוסחה של ההוראה החדשה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ("ההוראה המתוקנת"). על פי לשון ההוראה, נותן השירותים המוסדרים בהוראה נדרש להיות בעל רישיון מכח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ").

עיקר השינויים שנערכו בהוראה המתוקנת נעשו בפרקים ה' ו-ו' להוראה. להלן עיקרי ההוראה המתוקנת:

פרק ה' להוראה – שירות ייעוץ למסחר עצמאי

התיקון מסדיר את הנושאים אשר יחולו בהתקשרות עם הלקוח, וביניהם:

א. החובה לעריכת הסכם התקשרות עם הלקוח, הכולל התייחסות למהות השירות ומאפייניו ואופי ההמלצות הניתנות במסגרת השירות.

ב. נדרש לבצע הליך בירור צרכים (בדומה לבעלי רישיון אחרים מכח חוק הייעוץ), כאשר על בעל הרישיון להבהיר ללקוח שהשירות אינו כולל בחינה שוטפת אחר פעולות ההשקעה של הלקוח.

ג. על פי נוסחה של ההוראה המתוקנת, נדרש נותן השירות להציג בכל עת את כל המלצות העבר שניתנו ללקוח במסגרת השרות, בצורה הוגנת ולא מטעה.

ד. בעוד בעבר חל איסור מוחלט על קיום אינטראקציה במסגרת שירותים למסחר עצמאי, מותירה כעת הרשות לבעל הרישיון לקיים אינטראקציה במקרים הבאים: גיוס ושימור לקוח, בירור ועדכון צרכי הלקוח, תמיכה טכנית בנוגע לשירות, הבהרה טכנית לגבי המלצה וכן מתן סקירות שוק כלכליות וניתוח שוק והכל תוך הימנעות ממתן המלצות השקעה.

ה. במקביל לאפשרות לקיים אינטראקציה עם הלקוח במקרים המנויים לעיל, חלה החובה לתעד כל אינטראקציה עם הלקוח לתקופה בת שבע שנים.

ו. אפשרות לספק שירותים בצורה המסורתית, במקביל לשירותים הניתנים ללקוח במסגרת ההוראה. לעניין זה – בעל הרישיון יבחן שהלקוח מבין כי מדובר בשירותים נפרדים ואיזה שירות הוא מקבל בכל עת.

ז. בעוד בעבר חל איסור מוחלט על מתן אפשרות לביצוע עסקה במסגרת מתן השירות, כעת בעל רישיון רשאי לאפשר ללקוח, במסגרת שיגור ההמלצה, אפשרויות לביצוע עסקה. זאת, בתנאי שיאפשר ללקוח את ביצוע העסקה באמצעות יותר מנותן שירות אחד של ביצוע עסקאות.

ח. ניתן, במסגרת השירות, להפנות לעבודת אנליזה, בתנאי שבעל הרישיון יבטיח שעבודת האנליזה עומדת בכלל החובות החלות מכוח הוראת האנליזות ומכח ההוראה המתוקנת.

פרק ו': מסחר חברתי

התיקון להוראה מחיל את הוראות פרקים א' עד ד' להוראה בעת מתן שירותים של מסחר חברתי, לרבות הוראות פרק ו':

א. על בעל הרישיון הנותן שירותי מסחר חברתי ("בעל הפלטפורמה") להבטיח את אמיתות המצגים המוצגים בפלטפורמת המסחר החברתי, לרבות כך שהפעולות הנצפות הן פעולות אמיתיות.

ב. על בעל הפלטפורמה לזהות את הנעקב, ולהתיר פעילות של נעקב בעל רישיון רק ככל שהוא בעל רישיון זהה לרישיון שמחזיקה הפלטפורמה.

ג. פרסום מתן השירותים ייעשה רק על ידי בעל הפלטפורמה ואסור שיכלול מידע מטעה.

ד. ניתן לפרסם את תשואות תיקי הנעקבים בפלטפורמת המסחר החברתי בלבד ובכפוף לתנאים לעניין אמיתות המצגים, פרסום המאפשר השוואה בין תשואות הנעקבים, הכללת העמלות בהן נושא הנעקב בחישוב התשואה ועוד.

ה. על בעל הפלטפורמה לגלות את פרטי התגמול שהוא מקבל.

ו. על בעל הפלטפורמה להבהיר ללקוחות את מגבלות השירות לרבות כך שפעילות הנעקבים אינה מסתכמת בהכרח בפעילות במסגרת הפלטפורמה.

ז. ככל שנעקב מקבל תגמול מבעל הפלטפורמה, תגמול זה ייעשה לפי מפתח שייקבע על ידי על הפלטפורמה באופן שיצמצם ניגוד עניינים עם הלקוח.

ח. בעל הפלטפורמה יאפשר לעוקב לעקוב אחרי נעקב שאופי פעילותו תואם את דרגת הסיכון שנקבעה ללקוח העוקב בהליך בירור הצרכים שנערך לו. עקיבה אוטומטית תתאפשר רק אם בעל הפלטפורמה יוכל להבטיח שהעסקה העוקבת נעשית במחיר זהה לעסקה הנעקבת.

ט. על בעל הפלטפורמה להתקשר עם העוקבים בהסכם שיכלול תנאים להבטחת עניינם של הנעקבים, ולנקוט אמצעים לניטור כי תנאים אלה מקוימים בפועל.

י. ההסכם בין בעל הפלטפורמה לנעקב צריך לכלול תניה לפיה שיח בין הנעקב ועוקבים יוגבל רק למתן מידע במענה לפניה יזומה של העוקב לנעקב ולא ייצור מצג לפיו השירות הוא שירות המתחשב בנתוניו האישיים של לקוחות הפלטפורמה.

יא. במידה והנעקב בפלטפורמה הינו בעל רישיון לפי חוק הייעוץ, על בעל הפלטפורמה לתת כל כך גילוי מתאים שיכלול את סוג הרישיון בו מחזיק הנעקב.

 

לקישור להוראה המתוקנת >> לחצו כאן.

נוסח זה פורסם בעקבות תיקון מוצע להערות הציבור שפרסמה הרשות במהלך חודש מרץ (לעדכון לקוחות שערכנו המפרט את עיקרי ההוראה המוצעת >> לחצו כאן) וסיכום הערות הציבור שהתקבלו (לסיכום הערות הציבור שהתקבלו ופורסמו באתר הרשות >> לחצו כאן).

תחילתו של התיקון להוראה, למעט סעיף 30 להוראה, ממועד פרסום הודעה ברשומות בדבר פרסום התיקון להוראה באתר הרשות. מועד תחילתו של סעיף 30 להוראה זו יהיה 24 חודשים ממועד תחילת התיקון להוראה כאמור. מועד התחילה של תיקון זה על בעל רישיון שנתן שירותי איתותים בהתאם לקבוע בהוראה טרם תיקון זה, בחלוף שישה חודשים ממועד תחילת התיקון כאמור.

חפשו לפי +