מרכז מדיה

שירות איתותים ומסחר חברתי

16 אפריל 2023

שירות איתותים ומסחר חברתי
הצעה לתיקון ההוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים

לקוחות וידידים נכבדים,

בשנת 2016 נכנסה לתוקף ההוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ("ההוראה") שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך ("הרשות").

ההוראה קבעה בראש ובראשונה כי שירותי איתותים ומסחר חברתי עשויים להיחשב כשירותים מפוקחים תחת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ") וכפופים לחובות הרישוי. כמו כן, קבעה ההוראה מגבלות נוקשות באשר לאופן מתן שירותי איתותים והמסחר החברתי. נראה כי המגבלות שנקבעו בהוראה הובילו למצב בו השירות קשה לביצוע ולמרות הביקוש שיש ביחס אליו, מעט מאד נותני שירות הרימו את הכפפה ופועלים בתחום באופן מוסדר.

כפועל יוצא מציעה הרשות לתקן את ההוראה הקיימת.

להלן הצעות הרשות לתיקון ההוראה הקיימת ביחס לשירותי איתותים:

• חלופת האפס – המשך המצב הקיים
שירות האיתותים מוסדר כיום בפרק ה' להוראת שירותים מקוונים, במסגרתה הובהר כי שירות האיתותים מהווה מתן ייעוץ השקעות הדורש רישיון. לאור מאפייניו הייחודיים של השירות, ובעיקר בשל העובדה כי השירות אינו אישי ואינו מותאם לצרכיו האישיים של הלקוח, כוללת ההוראה התייחסות לדרישות ומגבלות שמטרתן להבטיח את התאמת הלקוח לשירות מסוג זה, מתן מצגים נכונים ובפרט שהלקוח יבין שאין התאמה למאפייניו האישיים, שהחלטת ההשקעה תתקבל על ידי הלקוח באופן עצמאי, תוך יצירת הבחנה ברורה בין שירות האיתותים ובין ייעוץ מסורתי.
אנו סבורים כי הבעיה המרכזית הקיימת כיום במתווה זה היא המגבלה לקיים אינטראקציה עם הלקוחות ולכן המתווה הנוכחי לא צבר פופולריות בקרב הגופים הרלוונטיים.

• חלופה מספר 1 – ביטול פרק האיתותים בהוראה
תיאור החלופה: חזרה למצב של טרם הסדרת השירות בהוראה – והחלת כלל החובות מכח החוק על נותני השירות (כך לדוגמא: חובת עריכת בירור צרכי לקוח).
אנו סבורים כי חלופה זאת עשויה לקחת את השוק "אחורה" ואפילו הגופים המעטים שנותנים היום שירותים אלה יאלצו להפסיק את הפעילות.

• חלופה מספר 2 – תיקון פרק האיתותים בהוראה בהתאם להצעה
במסגרת השיקולים לחלופה זו, נבחנה האפשרות של הסרת המגבלות העיקריות בהוראה הנוכחית, ביניהן מגבלת האינטראקציה והמגבלה למתן שירות איתותים ללקוח המנוי גם לשירות האישי המסורתי. במקביל להסרת מגבלות אלו, מוצע לתת לשירות מימד נוסף של התאמה ללקוח, ולא להסתפק בהתאמה לשירות בכללותו הנדרשת לפי ההוראה כיום, כפי שנרחיב להלן:

מוצע לראות בשירות האיתותים "שירות ייעוץ למסחר עצמאי" שמאפייניו העיקריים הם שיגור המלצות השקעה שוטפות לסוחר עצמאי באמצעים מקוונים, וללא מעקב אחר פעילות ההשקעה השוטפת של הלקוח.

במתכונת המוצעת השירות יחייב ביצוע בירור והתאמה לצרכי לקוח ואף עדכון צרכים בדרך המותאמת למאפייני השירות ובהלימה להוראה לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח (נוסח חדש) ("הוראת בירור הצרכים החדשה").

במקביל, מוצע עתה להטיל על נותן השירות את החובה לייצר אבחנה ברורה בין סוגי השירות, כך שההבדל ביניהם יהיה ברור למקבל השירות.

במתן המלצות ההשקעה ללקוח, יתאפשר קיום אינטראקציה עמו במסגרת התקשורת השוטפת אך בדרך שתבטיח מניעת מצג מטעה בדבר מאפייני השירות לרבות עניין ההתאמה לפעילות ההשקעתית של הלקוח וכן הימנעות מלתת שירות של ייעוץ אישי או התייחסות אישית להמלצות השקעה שנשלחו ללקוח.

כמו כן, כחלופה למגבלת מתן שירות איתותים במקביל לשירות ייעוץ אישי מסורתי לאותו לקוח, מוצע עתה להטיל על נותן השירות את החובה לייצר אבחנה ברורה בין סוגי השירות, כך שההבדל ביניהם יהיה ברור למקבל השירות, חלף איסור על מתן השירותים במקביל.

חידוש משמעותי נוסף מתייחס להסרת מגבלת ביצוע עסקה – כיום סעיף 30 להוראה קובע איסור מתן אפשרות ביצוע עסקה אגב האיתות. כעת מוצע להסיר מגבלה זו בכפוף להטמעת מנגנוני אבטחה למניעת טעויות בעת קבלת החלטת הלקוח לביצוע העסקה ובכפוף למתן אפשרות ביצוע באמצעות יותר מנותן שירות אחד.

חשוב לשים לב, כי במידה ויתקבלו השינויים המצוינים בחלופה מס' 2, נותני השירותים במתווה המוסדר כיום בהוראה, ידרשו לבצע התאמות למתווה החדש המוסדר בהוראה והדבר יהיה כרוך בתשומות ועלויות התאמה. בין היתר, בעלויות הנדרשות לצורך פיתוח מנגנונים שיבטיחו עמידתם בחובת התאמת השירות ללקוחות וחובת חשיפת היסטורית ההמלצות לרבות תוצאותיהן.

להלן הצעות הרשות לתיקון ההוראה הקיימת ביחס לשירותי מסחר חברתי:

• חלופת האפס – המשך המצב הקיים
מסחר חברתי הוא שירות המאפשר ללקוח, המכונה "עוקב", לצפות בהרכב תיק ההשקעות ובפעילות ההשקעה של משקיע אחר, המכונה "נעקב" ולקבל מידע לגביו.
שירותי מסחר חברתי מוסדרים כיום בפרק ו' להוראת שירותים מקוונים, הכוללת דרישות רגולטוריות שונות ביחס לרישוי הפלטפורמה נותנת שירותי המסחר החברתי, ובין היתר מגבלות ביחס לתקשורת שבין העוקבים לנעקבים, ומגבלות על כמות החשבונות הנעקבים.
עוד יצוין כי הרשות שוקלת, חלף תיקון פרק ו' להוראה כפי שיפורט להלן, הוספת הקלות בביצוע הפעולות נשוא מסחר חברתי, כגון מתן אפשרות לנעקבים לפרסם את חשבונם הנעקב ו/או לאפשר לנהל יותר מחשבון נעקב אחד ו/או מתן אפשרויות צפייה לעוקבים, ללא אפשרות עקיבה אוטומטית, בטרם התקשרות עימם בהסכם. ואולם, הרשות סבורה כי קיימת בעייתיות באימוץ הקלות נוספות, כשאלה מבוצעות על ידי נותני שירותים שאינם בעלי רישיון מכוח חוק הייעוץ.

• חלופה מספר 1 – ביצוע שינויים בפרק ו' להוראה:
הנוסח המוצע כולל מספר הקלות הבאות לאפשר לבעלי רישיון מכוח חוק הייעוץ לפעול כנעקבים במתן שירות מסחר חברתי, ואף ליתן הקלות נוספות לאותם בעלי רישיון על פני נעקבים שאינם בעלי רישיון:

בהתאם לכך, הנוסח המוצע נותן מענה למספר הוראות מכוח חוק הייעוץ אשר הערימו קשיים על בעלי רישיון המעוניינים לפעול כנעקבים במתן שירותי מסחר חברתי, וביניהן: הדרישה כי בעלי הרישיון יועסקו כעובדים בפלטפורמה (סעיף 2 לחוק הייעוץ), ומגבלות בקשר עם קבלת תמריצים מצד ג' שאינו הלקוח (סעיף 17 לחוק הייעוץ). יחד עם זאת, יובהר כי מגבלות ההשקעה החלות על בעלי רישיון יחולו גם בחשבונות הנעקבים.

כמו כן, מוצע כי בעלי רישיון לא יהיו כפופים לכלל לפיו מותר לנעקב לנהל חשבון אחד בלבד.

ביחס לכלל הנעקבים – הנוסח המוצע כולל הקלות נוספות וביניהן:
• הרחבת אפשרויות התגמול לנעקבים, שכיום מבוססות רק על מספר העוקבים. בהתאם לנוסח המוצע, תגמול הנעקבים ייעשה לפי מפתח שייקבע על ידי בעל הפלטפורמה, באופן שיצמצם ניגודי עניינים עם הלקוח וימנע קיומו של תמריץ העלול לגרום לפגיעה בלקוחות. כך לדוגמא, תגמול המבוסס על מספר העוקבים ו/או מידת מומחיותו של הנעקב יהיה מותר, ואולם תגמול המבוסס על מספר העסקאות שביצעו העוקבים או על תשואות התיק ייחשב כתגמול אסור.
• הקלה ביחס לגילוי הנדרש בקשר עם ניגודי עניינים, אשר נכון להיום דורשים את קבלת הסכמת הלקוח בכתב בטרם ביצוע עסקה הכרוכה בניגוד עניינים. המתווה המוצע כולל הקלה לפיה הסכמת הלקוח בעת עסקה בניגוד עניינים יכול שתינתן במסגרת הסכמה כללית בעת ההתקשרות חלף הסכמה פרטנית ביחס לכל עסקה, בכפוף לכך שבעל הרישיון מפעיל הפלטפורמה ידאג לכך שהנעקבים יתחייבו בהסכם איתו שלא יפעלו בניגוד עניינים ויעשה את מירב המאמצים למנוע פעילות נעקבים תוך קיומם של ניגודי עניינים.
• הקלה בדבר הסדרת השיח בין עוקבים לנעקבים ובלבד ששיח כזה לא יעלה לכדי יעוץ השקעות אישי, והוא מסתכם במתן מידע על נכס מסוים שנכלל בתיק הנעקב ובכפוף לניטור ובקרה של בעל הרישיון מפעיל הפלטפורמה.

ואולם, הנוסח המוצע כולל הנחיות והוראות נוספות ביחס לפעילות הנעקבים, ובכללן:
•  איסור על נעקבים לשווק את חשבונם הנעקב, שכן הפרסום מטעמם עלול ליצור מצג כי פעילותו של הנעקב, הנעשית על ידי מי שאינו בעל רישיון מתאים, מותרת גם באופן עצמאי, ולא רק במסגרת הפלטפורמה המורשית.
•  איסור הטעיה במצגים ללקוחות.
•  קביעת חובת גילוי מפורשת לגבי מודל התגמול של נותן השירות, ובכלל זה-  איסור התייחסות לתגמול ממרווחי ציטוט כ"אפס עמלות". למען הסר ספק, מודל תגמול זה אפשרי, אך הוא מחייב גילוי.

לקישור להוראה המוצעת >> לחצו כאן

אנו סבורים כי שינויים אלה ואחרים להוראה עשויים לפתוח צוהר למגוון רחב של הזדמנויות עבור נותני שירותי השקעות באמצעים טכנולוגיים, ועומדים בקנה אחד עם מאפייני הדור הנוכחי שצורך מידע תדיר באמצעים טכנולוגיים, לרבות בתחום ההשקעות.

יחידת רגולציית ניירות ערך ושוקי הון מלווה, בין היתר, חברות בעלות רישיון מכח חוק הייעוץ, לרבות חברות המספקות שירותי מסחר חברתי. עקב השינויים מרחיקי הלכת המוצעים במסגרת תיקון הוראה זאת אנו נרכז הערות ציבור עבור לקוחותינו.

הערות ציבור ניתן להגיש לרשות עד ליום 4 במאי 2023.

מחלקת בנקאות ומימון
הרצוג פוקס נאמן

ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון וניירות ערך
maidlerl@herzoglaw.co.il

 

אור הופר | עו"ד
מחלקת בנקאות ומימון
hoffero@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +