הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | עדכוני רגולציה של רשות שוק ההון | מאי 2018

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | עדכוני רגולציה של רשות שוק ההון | מאי 2018

17 מאי 2018

בימים 1 ו-2 במאי 2018, פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ריכוז עדכוני רגולציה לחודש מאי  2018. במסגרת זו פורסמו ההוראות וטיוטות ההוראות הבאות:

1. גופים מוסדיים

1.1. טיוטה – חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו;
1.2. טיוטה – חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – נספח ה' – ממשק מעסיקים;
1.3. טיוטה – תיקון החוזר המאוחד – השקת תכנית ביטוח או תקנון קופת גמל חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש;
1.4. תיקון החוזר המאוחד – מעילות והונאות מצד גורמים בתוך הארגון וגורמים מחוץ לארגון;
1.5. מרכיבי חשבון בקופת גמל;
1.6. טיוטת תיקון – חוזר קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד;
1.7. טיוטת תיקון – התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים.

2. ניהול השקעות, מידע ודיווח

2.1. תיקון – פרק 3 לחלק 4 של שער 5 לחוזר המאוחד (דיווח לממונה על שוק ההון) – דיווח חשיפה לקבוצת תאגידים;

3. ביטוח חיים, קופות גמל, קרנות פנסיה, סוכנים ויועצים

3.1. טיוטה – ביטול חוזר – אימות זהות לקוח על ידי מערכת סליקה פנסיונית מרכזית באמצעות מערכת המידע המרכזית של מרשם האוכלוסין;
3.2. טיוטה – ייפוי כוח לבעל רישיון – תיקון;
3.3. מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – עדכון;
3.4. תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית – עדכון.

4. ביטוח חיים

4.1. שיווק תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה;
4.2. קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה – תיקון.

5. סוכנים ויועצים

5.1. שירות סוכנים ויועצים ללקוחות;
5.2. טיוטה – מסמך הנמקה.

6. ביטוח בריאות וסיעוד

6.1. טיוטה – הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018;
6.2. תיקון הוראות החוזר המאוחד – שער 6 חלק 3 פרק 2 – השתתפות עצמית בביטוח ניתוחים.

7. שירותים פיננסיים מוסדרים

7.1. טיוטה – שמירת מסמכים על ידי נותן שירותים פיננסיים;
7.2. טיוטה – נוהל רישוי למתן שירותי פיקדון ואשראי.

8. הון וסולבנסי

תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה – קובץ דיווח סולבנסי

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן

חפשו לפי +