הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

תוקף אישורים רגולטוריים למפעלים ותמיכות חדשות לחברות הזנק על רקע מלחמת חרבות ברזל

מרכז מדיה

תוקף אישורים רגולטוריים למפעלים ותמיכות חדשות לחברות הזנק על רקע מלחמת חרבות ברזל

26 אוקטובר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

על רקע מלחמת חרבות ברזל ומצב החירום בו שרויה מדינת ישראל, מצאנו לנכון לעדכנכם אודות מספר פרסומים רגולטוריים הנוגעים למפעלים ולאתרים תפעוליים אחרים וכן בנוגע לפרסום תמיכות שונות לחברות הזנק. עיקרי עדכונים אלה יובאו להלן.

 

א. חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התשפ"ד-2023

בשל המלחמה, גיוס המילואים רחב ההיקף והטלת מגבלות שונות על פעילות אזרחית בארץ, לא ניתן לקיים שגרת עבודה רגילה וקיים קושי ממשי בהיערכות לחידושם של אישורים רגולטוריים שתוקפם פוקע בעת הזו, הן מהצד המפקח והן מהצד המפוקח.

על מנת להקל על המשק בשעת החרום, הכנסת אישרה ביום 25.10.2023 את חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התשפ"ד-2023 (להלן: החוק).

לעיון בחוק >> לחצו כאן

החוק נוגע בעיקרו לסוגיות הבאות:

1. הארכת תוקף של אישורים רגולטורים – החוק קובע הארכה רוחבית אוטומטית עד ליום 7.1.2024 לכל אישור רגולטורי שמועד פקיעתו חל בין יום 7.10.2023 ליום 7.1.2024 (להלן: התקופה הקובעת) ואשר לא פקע או בוטל קודם לכן. ראש הממשלה הוסמך בחוק להאריך את התקופה הקובעת בתקופות של עד שלושה חודשים ועד לתשעה חודשים סך הכל, לגבי חלק או כל האישורים, ולאפשר לרשות המקומית לקצר את התקופה בנסיבות ובתנאים מסוימים. במקרה זה יוארך תוקף ההיתרים העתידים לפקוע בתקופת הדחייה החדשה בשלושה חודשים ממועד פקיעתם המקורי. יחד עם זאת, מובהר בחוק כי אין בהארכת תוקפו של אישור רגולטורי בכדי לגרוע מכל חובה, תשלום או הוראה אחרת שחלים על בעל האישור לפי חוק או שנקבעו באישור הרגולטורי שתוקפו מוארך.

אישורים רגולטורים מוגדרים בחוק באופן רחב, וכוללים, בין היתר, אישור או רישיון הנדרש לפי חוק לצורך ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם, פטור מביצוע פעילות או פעולה, אשר ניתנים על ידי רשות ציבורית כהגדרתה בחוק, וכן אישור או החלטה המנויים בתוספת הראשונה לחוק. באופן ספציפי בתחומי איכות הסביבה, ייצור ותפעול, החוק עתיד לחול בין היתר על רישיון עסק, היתרי רעלים, היתרי פליטה ועוד.

ביחס לרישיונות עסק – יש לציין כי הארכת התוקף האוטומטית חלה גם על היתר זמני והיתר מזורז (בנוסף לרישיון עסק), אשר תוקפם פג או עתיד לפוג בתקופה הקובעת. בדרך זו, בעל העסק אינו נדרש להגיש בקשה לחידוש רישיון העסק או ההיתר ואינו נדרש לשלם אגרה.

למעבר להנחיות משרד הפנים ליישום החוק >> לחצו כאן

נדגיש יחד עם זאת, כי ישנם אישורים רגולטוריים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, אשר מוחרגים מתחולתו. כך, החוק אינו חל בין היתר על רישיון לפי חוק תאגידי מים וביוב, על אישורים לפי חוק משק החשמל, היתרים לייבוא חומרים מסוכנים, היתרים לעיסוק בקרינה רדיואקטיבית ואישורים שניתנו לפי חוק משק הגז הטבעי.

2. דחייה של שלושה חודשים במועדים הקשורים בהליכים להטלת עיצומים כספיים בתנאים מסוימים – כך יידחו, בין היתר, המועד האחרון שבו ניתן למסור הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי, המועד האחרון שבו ניתן לטעון נגד הכוונה להטיל עיצום כספי, המועד האחרון לתשלום העיצום הכספי או קנס אזרחי ועוד. גם בעניין זה מסמיך החוק את שר המשפטים להאריך את התקופה הקובעת בנסיבות מסוימות ובתקופה כוללות שלא תעלה על 9 חודשים.

 

ב.הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין היתרי רעלים בתקופת הכרזה על מצב מיוחד בעורף
ביום 12.10.2023 פרסם המשרד להגנת הסביבה הנחיות אלה, שתוקפן עד ליום 6.11.2023, על רקע קושי של גורמים בתעשייה בהגשת מסמכים ואישורים הנדרשים לחידוש היתר רעלים. מסמך זה כולל הנחיות המסמיכות את ממוני הרעלים במשרד להגנת הסביבה לקבל החלטה לחידוש היתרי רעלים קיימים, אשר תוקפם עד ליום 10.11.2023 בלא סיור מוקדם ומבלי קבלת אישורים נדרשים מגורמי מקצוע ומרשויות סטטוטוריות שאינם זמינים בשל המצב המיוחד. זאת, בכפוף לתנאים שבהם נדרש לעמוד בעל היתר הרעלים, המפורטים בהנחיות ולפי נסיבות המקרה. כן מובהר כי לא יינתן היתר רעלים חדש, לרבות שינוי משמעותי להיתר קיים, ללא סיור מקדים, אלא באישור ראש המערך הלאומי לחומרים מסוכנים.

בנוסף, כולל המסמך הנחיות לבעל היתר רעלים, בין היתר במקרה של צמצום או השבתת פעילות בעסק בשל המצב.

למעבר להנחיות המשרד להגנת הסביבה >> לחצו כאן

 

ג. המרכז להתייעלות במשאבים מסייע לתעשייה
המרכז להתייעלות במשאבים פועל בימים אלו לסייע לתעשייה להתמודד עם המחסור בעובדי ייצור, עם חוסרים בחומרי גלם, עם הסטת עבודות ייצור מיישובי העוטף למרכז וכן בקידום יוזמות נוספות.

למעבר לפרסום המרכז להתייעלות במשאבים >> לחצו כאן

 

ד. הרשות לחדשנות מפרסמת הסדרי מענקים והקלות לחברות הזנק
הרשות לחדשנות פרסמה ביום 19.1.2023 הסדרי הקלות בשל מצב החירום במשק. ההסדרים כוללים: הקמת ערוץ מהיר להארכת תקופת ה-Runway לחברות הזנק, בשווי של כ-100 מיליון ₪, דחיית מועדי הגשת הבקשות למענקים בתוכניות ספציפיות במסגרת תוכנית Horizon של האיחוד האירופי (בתיאום עם האיחוד), ושורה של הקלות והסדרים במסלולי הטבה מסויימים לתקופה של כשלושה חודשים מיום הפרסום (כגון דחיית מועד החתימה על מסמכי הפעלת התיק, הקלה באימות חתימות על דוחות ומסמכים, דחיית מועד הגשה של דוחות תקופתיים, מתן אפשרות להגשת בקשות לשינויים גם לאחר המועד וכו').

למעבר לפרסום רשות החדשנות >> לחצו כאן

 

ה. Start-Up Nation Central משיקה פלטפורמה לחיבורים ליוזמות עבור חברות הזנק
בהמשך לסקר צרכים בקרב חברות הזנק ישראליות שבוצע ב- Start-Up Nation Central בשבוע שעבר, הושקה פלטפורמה לחיבורים ליוזמות קיימות, חדשות וכאלו שבהתהוות, בדגש על חיבורים ותמיכה בשלושה תחומים עיקריים – מימון, חיבורים עסקיים וחיבור עם תמיכה מקצועית (לדוגמא יועצים עסקיים ומתכנתים מתנדבים).

למעבר לפרסום SNC >> לחצו כאן

 

מצב הלחימה הנמשך מוביל לכך שהמציאות המשפטית משתנה באופן תדיר. אנו עוקבים אחר אותם שינויים ונוסיף ונעדכן באופן שוטף ביחס להמשך השלכות הלחימה בהיבטי משפט ורגולציה שונים.

אנו לרשותכם לשאלות והבהרות בנושא.
 
בתקווה לימים שקטים,
מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +