מרכז מדיה

עם הפנים לעתיד: התאמות בדרישות AML על הסקטור הפיננסי בעידן הדיגיטלי

11 נובמבר 2021

לקוחות ועמיתים נכבדים,

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה של חדשנות טכנולוגית בסקטור הפיננסי. מגמה זה באה לידי ביטוי בשירותים המוצעים על ידי גופים פיננסיים מסורתיים וחדשים, בתפעול פעילותם השוטפת והמעבר ההולך וגובר לצריכת שירותים פיננסיים באופן מקוון. על רקע התפתחויות אלה, ניכרת נכונות בקרב הרגולטורים הפיננסיים בישראל לבצע התאמות בהוראות הדין החלות על גופים פיננסיים מפוקחים, ובכלל זה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.

בעת האחרונה, פרסמו הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ("רשל"ה") והרגולטורים הפיננסיים טיוטות והוראות שונות. פרסומים אלה כוללים (בין היתר) את: קידום הרפורמה בחוק איסור הלבנת הון, שבמרכזה קביעת צו איסור הלבנת הון אחיד שיוחל על הגופים הפיננסים; פרסומי רשל"ה ורשות שוק ההון ביטוח וחסכון ("רשות שוק ההון") של הוראות במסגרת ההיערכות לקראת כניסתו לתוקף של צו איסור הלבנת הון המחיל חובות בתחום על נותני שירותים בנכס פיננסי (לרבות מטבעות וירטואלים); פרסום רשות ניירות ערך טיוטת הוראה לחברי בורסה שאינם בנקים, בהקשר פתיחת חשבונות באמצעות טכנולוגיה לזיהוי מקוון; פרסום הפיקוח על הבנקים עדכונים להוראת ניהול בנקאי תקין שעניינה סיכוני איסור הלבנת הון (נב"ת 411), על רקע השינויים בשוק התשלומים והשינויים הטכנולוגיים, ועוד. בכלל הפרסומים, ניכרת נכונות הרגולטורים לאפשר את ההתאמות הדרושות למתן שירותים פיננסיים בעידן הדיגיטלי.

להלן תובא התייחסות תמציתית לחלק מהפרסומים לעיל:

א. קידום הרפורמה בחוק איסור הלבנת הון – טיוטת צו איסור הלבנת הון אחיד לגופים בסקטור הפיננסי

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בשיתוף עם מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי) במשרד המשפטים והרגולטורים הפיננסיים מקדמים בעת הזו רפורמה מהותית במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל. במרכז הרפורמה, פרסום צו איסור הלבנת הון אחיד העתיד לחול על כלל הגופים הפיננסיים המפוקחים תחת משטר איסור הלבנת הון. הצו עתיד לכלול עקרונות והוראות אחידות לסקטור המפוקח, ולצדו יקבעו הרגולטורים הפיננסיים הסדרים משלימים ומפורטים, בשים לב למאפיינים הייחודיים של הגופים המפוקחים. מטרת הרפורמה היא להתאים את החקיקה בתחום זה בישראל לסטנדרטים הבינלאומיים העדכניים ולפרקטיקות המקובלות בעולם, ולאפשר גמישות בתיקון ההוראות באופן יעיל יותר.

בהתאם, הפיצה רשל"ה ( מכתב מיום 3 באוקטובר 2021 ) נוסח טיוטה ראשונית של הצו האחיד. הטיוטה הועברה להתייחסותם המקדמית של המוסדות הפיננסיים כשלב התייעצות ראשוני. בהמשך, עתיד להתפרסם תזכיר בנושא להערות הציבור.

בהתאם לטיוטת הצו, ננקטת גישה של מעבר מאסדרה המתווה כללים (rule based) לגישה של עקרונות (principle based). בכך למעשה מוענק שיקול דעת לגופים המפוקחים ליצוק תוכן לאופן ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, תוך הטמעת יישום גישה מבוססת סיכון בהתנהלות הגוף המפוקח, בשים לב למאפייניו ולפעילותו.

להלן מספר דגשים מרכזיים העולים מנוסח טיוטת הצו העתידי הקשורים בהתאמות למתן שירותים פיננסיים בעידן הדיגיטלי:

הליך הכרת הלקוח – בהתאם לטיוטה, הליך הכרת לקוח יעודכן כך שיתבצע ללקוחות קבועים וללקוחות המבצעים פעולות מזדמנות מעל לסכום של 50,000 ש"ח (ובמקרה של פעילות מול מדינות בסיכון או פעילות במטבעות וירטואלים מעל 5,000 ש"ח); עוד יש חובה לרשום פרטי זיהוי של לקוחות מזדמנים המבצעים פעולה בכל סכום, אך מבלי לאמת את זהותם או לבצע לגביהם הליך הכרת לקוח. בנוסף, נקבעו עקרונות בדבר זיהוי ואימות לקוחות – ללא קביעה פרטנית מה יהיו המסמכים הנדרשים לכך; עוד על פי הטיוטה תתאפשר נקיטה בהליכי הכרת לקוח מקלים יותר בתנאים מסוימים (ככלל – אם הסיכון להלבנת הון ומימון טרור הוערך כנמוך, לא התעורר ספק באשר לאמיתות מידע, ולא התעורר חשש להלבנת הון ומימון טרור). בטיוטה נקבעה אף סמכות לרגולטור הפיננסי הרלוונטי לקבוע מקרים בהם יתאפשר לבצע הליך אימות לאחר תחילת ההתקשרות העסקית, וזאת בכפוף להתקיימות מספר תנאים מצטברים.

אפשרות להסתמכות על צד שלישי – נשקלת האפשרות לאפשר למוסד פיננסי להסתמך על צד שלישי לביצוע הליך הכרת הלקוח, בכפוף לעמידה במספר תנאים: על אותו צד שלישי חל משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור, המידע שנאסף יועבר באופן מיידי לגוף הפיננסי והאחריות על ביצוע הליך הכרת הלקוח תיוותר אצל המוסד הפיננסי.

חלופות לחתימת מקור – נבחנת האפשרות להציע חלופות לדרישות חתימת מקור הקיימות בצווים כיום, וזאת לאור ההתקדמות הטכנולוגית והמעבר לצריכת שירותים פיננסיים באופן מקוון.
לטיוטת הצו לחצו כאן ; לפניה שנערכה לגופים הפיננסיים לחצו כאן.

 

ב. היערכות לכניסתו לתוקף של צו איסור הלבנת הון המחיל חובות AML על נותני שירות בנכס פיננסי ועדכון ההוראות החלות על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים

ביום 14 בנובמבר 2021, יכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 (בסעיף זה: "הצו החדש"). במסגרת הצו החדש הוטלו על נותני שירות בנכס פיננסי, ובכלל זה על גופים העוסקים בפעילות במטבעות וירטואלים, חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן עודכנו כמה מהוראות הצו החלות כיום על נותני שירותי אשראי.

לקראת כניסתו לתוקף של הצו החדש, פורסמו לאחרונה הוראות משלימות הקשורות בו, לרבות:

1. הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי – הנחיות אלה מתוות את מתכונת ומועדי הדיווח הנדרשים על פי הצו החדש על פעולות הנחזות בידי נותן השירות הפיננסי בלתי רגילות וכן על פעולות בסכומים מסוימים כקבוע בצו ("פעולות רגילות"). לעדכון שפרסמנו אודות הנחיות אלה ולנוסח ההנחיות לחצו כאן.

2. טיוטת חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אצל נותני שירותים פיננסיים מוסדרים (טיוטה מיום 3 בנובמבר 2021) – הטיוטה מתייחסת הן לצו החדש, והן לצו איסור הלבנת הון החל על מפעיל מערכת לתיווך באשראי. הוראות הטיוטה נועדו להנחות את נותני השירותים הפיננסיים באימוץ גישה מבוססת סיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור.גישה זו כוללת ביצוע תהליכים סדורים לזיהוי והערכת הסיכונים ונקיטת אמצעים לניהולם והפחתתם בהתאם לעוצמתם.

בין ההוראות הקבועות בטיוטה נוספה אפשרות לפטור מחתימת מקור על הצהרת נהנה ובעל שליטה בזיהוי פנים אל פנים. זאת, באמצעות שימוש באחד האמצעים הטכנולוגיים הבאים להחתמת מקבל השירות על ההצהרה: א. חתימת מקבל השירות על גבי פד ייעודי העומד בתקן בין לאומי ISO 19794-7 ; או – ב. חתימת מקבל השירות בפני נציג נותן השירותים בדרך המאפשרת תיעוד איכותי של החתימה וקישורה באופן מאובטח להצהרה, בצירוף מתן הצהרות מסוימות מאת הנציג (הצהרות בדבר זיהוי מקבל השירות פנים אל פנים ובדבר חתימת מקבל השירות באמצעים דיגיטליים בפניו).

ניתן להעביר הערות לטיוטה לרשות שוק ההון עד ליום 18 בנובמבר 2021.
לקישור לטיוטה לחצו כאן ולמכתב הנלווה לה לחצו כאן.

בנוסף, אנו צופים שבימים הקרובים תתפרסם אף טיוטת תיקון לחוזר "התקשרות מרחוק עם מקבל שירות באופן מקוון", כצעד משלים נוסף לכניסתו לתוקף של הצו החדש.

 

ג. פרסום רשות ניירות ערך טיוטת הוראה לחברי בורסה שאינם בנקים בהקשר פתיחת חשבונות באמצעות טכנולוגיה לזיהוי מקוון

בעקבות המגמה למעבר לתהליכים, פעולות והענקת שירותים דיגיטליים, ביום 4 בנובמבר 2021, פרסמה רשות ניירות ערך טיוטת הוראה העתידה לאפשר לחברי בורסה שאינם בנקים לפתוח חשבונות ללקוחות מרחוק, ללא הכרח במפגש פיזי עם הלקוח (זאת גם כשהחשבון אינו בגדר חשבון במערכת סגורה). פרסום טיוטה זו נעשה בהמשך לפרסום הוראות מקבילות דומות בידי הפיקוח על הבנקים (במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין 367 "בנקאות בתקשורת") ורשות שוק ההון ("חוזר התקשרות מרחוק עם מקבל שירות באופן מקוון").

ההוראה מפרטת את מתכונת פתיחת החשבון באמצעות טכנולוגיה לזיהוי מקוון בשים לב לחובות החלות בצו איסור הלבנת הון החל על חש"ב, ואת התנאים והדרישות לכך. ככלל, הליכי הזיהוי המקוון יוכלו להתבצע תוך שימוש באחת משתי הטכנולוגיות הבאות:
טכנולוגיה להיוועדות חזותית (video conference) – המדובר בטכנולוגיה המאפשרת תקשורת בין שני מוקדים או יותר, שבה מועברים תמונת וידאו וקול בזמן אמת, ובלבד שתהא מאובטחת ומוצפנת לצורך מניעת זליגת מידע, לשמירת סודיות ומהימנות המידע.
טכנולוגיה לזיהוי חזותי – המדובר בטכנולוגיה לזיהוי המבוססת על תקשורת וידאו ואודיו בין נותן השירות למקבל השירות. תקשורת כאמור יכולה להיות באמצעות אינטראקציה חזותית בזמן אמת או באמצעות צילום וידאו שלא בזמן אמת; ובלבד שתהיה מאובטחת ומוצפנת לצורך מניעת זליגת מידע, לשמירת סודיות ומהימנות המידע.
הטיוטה אף מפרטת הוראות לעניין אפשרות חתימה על הצהרה על נהנה ובעל שליטה באופן מקוון.

ניתן להעביר הערות לטיוטה לרשות ניירות ערך עד ליום 18 בדצמבר 2021.
לקישור לטיוטה לחצו כאן

הסקירה הנ"ל אינה ממצה את כלל ההוראות שהובאו במסמכים הנזכרים לעיל, ואנו ממליצים לקרוא אותם בעיון.

נשמח לייעץ ולסייע בכל שאלה בנושא,

הרצוג פוקס נאמן

 

איילת רגבים כהנוב | שותפה

regavima@herzoglaw.co.il

 

עירית רוט | שותפה

rothi@herzoglaw.co.il

 

נטע דורפמן רביב | שותפה

dorfmann@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +