מרכז מדיה

עדכון לקוחות | שיעור המס למשקיע תושב ישראל בקרן גידור

19 דצמבר 2018

ביום 16 בדצמבר 2018 פרסמה מחלקת מיסוי שוק ההון ברשות המיסים הנחייה בנוגע לשיעור המס שיחול על  משקיע תושב ישראל בקרן גידור ("ההנחיה").

על פי ההנחיה, נקבע כי החל מיום 1 בינואר 2019, יחיד שהינו תושב ישראל, שההכנסה מהשקעה בנכסים פיננסיים אינה הכנסה מעסק עבורו, יהיה חייב במס בשיעור של 25% על הכנסותיו מהקרן. שיעור המס האמור יחול במקרה בו הקרן לא תבעה בניכוי הוצאות מימון (כהגדרת מונח זה להלן) ובתנאי שהקרן אינה "בעל מניות מהותי" בהשקעותיה (שאז יחול מס בשיעור של 30%).

המונח "ניכוי הוצאות מימון" כולל, בין היתר, מקרים בהם הקרן נטלה הלוואה בנקאית או הלוואה ממוסד פיננסי אחר למימון השקעותיה, וניכתה את הוצאות המימון בגין ההלוואה כאמור לצרכי מס וכן עסקאות הכרוכות ביצירת תזרים מזומנים השקולות לנטילת הלוואה בשווי כולל העולה על 130% משווי הנכסים הנקי של הקרן, אך אינו כולל עסקאות כאמור בשווי נמוך יותר או מכירה בחסר של מניות ו/או חשיפה למכירה בחסר של מניות באמצעות אופציות.

נציין כי על פי נוסח החלטות המיסוי שניתנו עד היום לקרנות גידור שיעור המס החל על הכנסותיו של יחיד תושב ישראל הינו 30%, ואין מגבלה על הוצאות המימון שהקרן רשאית לתבוע בניכוי.

שיעור המס המופחת כאמור לעיל יחול על הכנסות שנצמחו החל מיום 1 בינואר 2019, ויחול באופן אוטומטי גם על אישורים שהוצאו לפני מועד זה, בכפוף להיותם בתוקף בהתאם לתנאי אותו אישור.

לחצו כאן לנוסח ההנחיה.

חפשו לפי +