הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | נכסים שמותר לרכוש ולהחזיק בקרן גידור בנאמנות

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | נכסים שמותר לרכוש ולהחזיק בקרן גידור בנאמנות

21 מרץ 2022

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה, טיוטת הוראה זמנית למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר נכסים שמותר לרכוש ולהחזיק בקרן גידור בנאמנות. לראשונה מאפיינת הרשות את המוצר "קרן גידור" וקובעת שמדובר בקרן להשקעה משותפת, שמטרתה לפעול באסטרטגיות מסחר שונות על מנת להשיג תשואה חיובית בכל מצב שוק, באמצעות שימוש במגוון כלים כגון – מינוף, מכירות בחסר, פעילות בנגזרים וטכניקות השקעה אחרות.

על פי המוצע המונח "קרן גידור" יוגדר כ:

"קרן שבהסכם הקרן שלה נקבע כי תהיה קרן גידור בנאמנות והיא סווגה ככזו תחת כותרת מאפיינת התואמת את מדיניות ההשקעות של הקרן לפעול באסטרטגיה ברורה המקיימת את מאפייניה של קרן גידור, בהם היותה קרן מועדים קבועים".

כידוע, כיום קרנות הגידור הפועלות בישראל מגייסות כספים ממשקיעים שמספרם אינו עולה על חמישים וללא פניה לציבור, וממשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ("משקיעים מתוחכמים")  ומשכך לא חלות עליהם הוראותיו של חוק השקעות משותפות בנאמנות והן אינן מפוקחות על-ידי הרשות.

לעמדת הרשות, על מנת לעודד הנגשה לציבור של השקעה בקרן גידור במסגרת מפוקחת של קרן נאמנות ("קרן גידור בנאמנות"), מוצע לקבוע בהוראה כללים לעניין פעילותה של קרן גידור בנאמנות, המותאמים למאפייניה של קרן גידור, ובתוך כך הסרת מגבלות מסוימות הנוגעות לנכסים שמותר לקרן לרכוש ולהחזיק על מנת לאפשר גמישות רבה יותר בניהול אסטרטגיות הגידור על ידי הקרן.

מטרת ההוראה היא לקבוע מסגרת כללים לפעילותה של קרן גידור בנאמנות, לרבות הסרת מגבלות ההשקעה, הפיזור והמינוף החלים על קרן נאמנות, ובחינתה על פני תקופת זמן קצובה. לעמדת הרשות, ההצעה להסיר מגבלות אלו תיעשה בתנאים ותחת מגבלות במטרה לצמצם סיכונים תפעוליים ולהבטיח דרישות גילוי אפקטיביות הן בשל הסרת המגבלות והן בשל זמניות ההוראה[1] והסיכון לפקיעתה טרם עיגונה בתקנות.

חשוב לשים לב כי מוצע להגביל את מספר קרנות הגידור שבניהולו של כל מנהל קרן.  לעמדת הרשות, מכיוון שתפעול קרן גידור בנאמנות מצריך ביצוע התאמות במערכות הקיימות, מנהל קרן לא יורשה לנהל יותר מ-3 קרנות גידור בנאמנות עד 9 חודשים ממועד תחילת ההוראה. לאחר מכן, מנהל הקרן יורשה לנהל 3 קרנות נוספות. יובהר כי בניהול מספר קרנות גידור בנאמנות, קרנות אלו לא יהיו דומות ומדיניות ההשקעות של כל אחת מהן תהיה שונה באופן מובהק.

הערות ותגובות תתקבלנה עד ליום 21 באפריל 2022

לפירוט אודות ההוראות הקבועות בטיוטה >> לחצו כאן
לפרסום הרשות >> לחצו כאן
[1] שנה וחצי עם אפשרות הארכה של שנה נוספת

בברכה

מחלקת בנקאות ומימון

הרצוג פוקס נאמן

 

ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון וניירות ערך
מחלקת בנקאות ומימון

maidlerl@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +