הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | חברות | עמדת סגל רשות ניירות ערך בעניין החזקה במניות נושא עסקאות החלף (SWAP)

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | חברות | עמדת סגל רשות ניירות ערך בעניין החזקה במניות נושא עסקאות החלף (SWAP)

5 מרץ 2019

ביום 28 בפברואר, 2019, פרסם סגל רשות ניירות ערך עמדה משפטית מספר 101-22 בעניין החזקה במניות נושא עסקאות החלף ("עמדת הרשות"), המבטלת עמדת עבר של סגל הרשות בנוגע להסדרי פיזור.

עסקאות החלף הן עסקאות שמהותן הפרדה בין החשיפה לתשואות משתנות בגין המניות לבין יתר הזכויות הנלוות להן, למשך תקופת העסקה, אשר בסיומה מתבצעת התחשבנות כספית בין הצדדים לעסקה ביחס להפרשי התשואות בגין המניות ("עסקאות החלף").

לעיתים, נלווית לעסקת החלף עסקה לרכישה או מכירה של מניות (לפי העניין), המהווה חלק בלתי נפרד ממנה. עסקאות אלו מתאפיינות בדרך כלל במתווה במסגרתו יוזם העסקה מתקשר בהסכם למכירת המניות המוחזקות על ידו עם תאגיד פיננסי המשמש כמתווך בעסקה ועם צד בלתי קשור למוכר אשר רוכש את המניות. המניות  נמכרות בעסקת מכר מלא, ללא זכות חזרה מצד המוכר, בתמורה להעברת סכום המכירה על-ידי המתווך למוכר. על מניות אלו מתבצעת עסקת החלף ולפיה במועד אשר נקבע בהסכם, נמכרות המניות על-ידי הרוכש ומתבצעת התחשבנות כספית.

ככלל, על פי עמדת הרשות, המתווה המקובל לעסקאות החלף מוביל בפועל לתוצאה לפיה המחזיק הרשום במניות אדיש לביצועיהן, שכן בסיום העסקה הוא בדרך כלל מחויב למכור את המניות מבלי שקיימת לו כל חשיפה לתשואות משתנות הנובעות מהמכירה. בשל כך, לעמדת הרשות, נוצר מצב בו, לכאורה, הצד המחזיק במניות נעדר תמריץ כלכלי למימוש הזכויות המוקנות לו, ובפרט זכויות ההצבעה הנלוות למניות.

לאור האמור לעיל, בחן סגל הרשות את השאלה כיצד יש להתייחס ל"החזקה" במניות נושא עסקת החלף במהלך תקופתה, ובפרט כיצד תיקבע זהות ה"מחזיק" במניות בתקופה זו, כמשמעות מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"). לשאלה זו עשויות להיות משמעויות לא מבוטלות, הן בהיבטים משפטיים והן בהיבטי מסחר, כגון בהיבטי דיווח על החזקות בעלי עניין והשליטה בתאגיד במניותיו נעשית העסקה, ובהיבטי עמידה בכללי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ("הבורסה") לעניין החזקות ציבור מינימליות לשם כניסה או יציאה של התאגיד ממדדי הבורסה ולשם כניסה או יציאה מרשימת השימור.

בהתאם לעמדת הרשות, בעסקאות החלף, או בעסקאות הדומות להן במהותן, ככלל, יש לראות בכל אחד מהצדדים לעסקה (למעט התאגיד הפיננסי המתווך בעסקה) כ"מחזיקים" במניות נושא עסקת ההחלף, וכן כ"מחזיקים יחד" במניות כאמור, בהתאם למשמעות מונחים אלו בחוק ניירות ערך. עמדת הרשות נכנסה לתוקף ביום פרסומה – 28 בפברואר, 2019, ותחול גם על חידוש עסקאות החלף שנעשו במקור עובר לפרסום עמדת הרשות.

בנוסף, לעמדת הרשות, יידרש כבר עתה גילוי מלא במסגרתו יינתנו פרטים בדבר עסקאות החלף קיימות, לרבות שיעור המניות נושא העסקה ותנאי העסקה.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת ייעוץ, ליווי וסיוע בהתאמת פעילותכם להנחיות ולדרישות הגילוי שנקבעו בעמדת הרשות, בהקדם.

לקריאת עמדת הרשות במלואה, אנא לחצו כאן.

חפשו לפי +