מרכז מדיה

חוק ניירות ערך (הסדרת פעילות ברוקר דילר), התשפ"א-2020

9 נובמבר 2020

ביום 5 בנובמבר 2020 פרסם משרד האוצר להערות ציבור תזכיר חוק ניירות ערך (הסדרת פעילות ברוקר דילר), התשפ"א-2020 ("תזכיר החוק").

 

הסדרת פעילות ברוקראז' ודילרים בחוק ניירות ערך

כידוע, פעילותם של חברי הבורסה, מוסדרת בתקנון הבורסה ומפוקחת על ידי הבורסה. חברי הבורסה שהם תאגידים בנקאיים, מפוקחים גם על ידי המפקח על הבנקים בבנק ישראל. ואולם, קיימים גופים שאינם חברי בורסה, ואשר עוסקים בפעילות ברוקראז' או פעילות דילר, בלא כל פיקוח ואסדרה בישראל.

מוצע לחוקק פרק ייעודי בחוק ניירות ערך אשר מטרתו להסדיר את תחום הברוקר-דילר בישראל ולהכפיף את הגופים העוסקים בפעילות זו לפיקוח רשות ניירות ערך. המונח "ברוקר דילר" מוגדר בצורה רחבה כך שיחול על הפעולות הבאות:

  1. הוצאה לפועל של הוראות לביצוע עסקאות בניירות ערך עבור לקוחות;
  2. קבלה והעברה של הוראות לצורך ביצוע עסקאות בעבור לקוחות;  וכן
  3. קנייה או מכירה של ניירות ערך לחשבון עצמי על ידי ביצוע הוראות לקוחות.

 

להלן עיקרי תזכיר חוק ניירות ערך

  • ע"פ המוצע, הפרק הייעודי יסדיר את אופן הפיקוח על יציבותם הפיננסית של גופים המספקים שירותי ברוקראז' ללקוחות בישראל, על רמת השירות שהם מספקים ללקוחותיהם ועל התנהלותם במצבים שונים של ניגוד עניינים בין אינטרס שלהם לאינטרס של לקוח שאת הוראות ההשקעה שלו הם מוציאים אל הפועל.
  • על פי המוצע, פעילות ברוקר דילר לא תוכל להתבצע שלא דרך תאגיד בעל רישיון, אך עובדי התאגיד עצמם לא ידרשו להיות בעלי רישיון על מנת לעסוק בפעילות ברוקר דילר במסגרת התאגיד.
  • פטורים מדרישת הרישוי נקבעו לגבי תאגידים מפוקחים מסוימים, זאת בעיקר בשל רגולציה ופיקוח אחרים החלים עליהם – כך לדוגמא: מוצע לפטור את מי שעוסק כדין בפעילות ניהול תיקי השקעות, תאגידים בנקאים, עושי שוק, זירות סוחר ועוד.
  • כמו כן, מוצע כי החוק יקבע פטור מרישיון ברוקר דילר גם למי שמחזיק ברישיון זר לפעילות ברוקר דילר ושיפעל אך ורק מול לקוחות כשירים בישראל (בכפוף לרישום במרשם ייעודי). פטור זה נועד לאפשר לברוקרים זרים להציע את שירותיהם ללקוחות כשירים (בעיקר מוסדיים). יצוין כי מלבד לפטור המוצע לברוקרים זרים הפועלים מול לקוחות כשירים בלבד, תזכיר החוק כולל גם אפשרות לרשות ניירות ערך, לקבוע פטורים מסוימים מחלק מדרישות הרישוי החלות על ברוקר דילר וזאת לאור תחולתן של הוראות דין זר בר השוואה בעניינים מסוימים.

 

יצירת תשתית משפטית במסגרת חוק ניירות ערך

עוד מוצע במסגרת הסדרה זו, ליצור תשתית משפטית שתוכל להעניק תמריצים רגולטוריים לגופים שיקימו פלטפורמה למתן שירותי ברוקראז' מבוססי טכנולוגיות ללקוחות קמעונאיים בישראל, וכך לעודד חדשנות ופתרונות פינטק לשוק ההון בישראל. תמריצים אלו יקבעו במסגרת תקנות והוראות שיקבעו לפי חוק ניירות ערך.

הערות ציבור ניתן להגיש עד ליום 26/11/2020

לתזכיר החוק באתר של משרד המשפטים >> לחצו כאן

במשרדנו צוות ייעודי המייצג ברוקרים בינלאומיים ומקומיים הפעילים כיום בישראל, ובכלל זה בתהליכי אסדרה מול הרשויות בכלל ורשות ניירות ערך בפרט. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון
הרצוג פוקס נאמן

ליאת מיידלר | שותפה
חברות, ניירות ערך ושוקי הון

maidlerl@herzoglaw.co.il

זכריה (זכי) רכשטאפן | עו"ד
חברות, ניירות ערך ושוקי הון

zrecht@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +