מרכז מדיה

עדכון לקוחות הידוק סגר שלישי

7 ינואר 2021

עמיתים ולקוחות יקרים,

על רקע המשך העלייה בתחלואה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, החליטה הממשלה על הידוק הסגר שהוטל לפני פחות משבועיים ועל החמרת המגבלות שחלו מכוחו, שפורטו בעדכון קודם.

כחלק מכך, נקבעה הוראת שעה לפיה בכפוף לאישור ועדת החוקה של הכנסת החל מחצות הלילה (בין 7 ל-8 בינואר 2021) תוגבל באופן משמעותי פעילותם הסדירה של מקומות עבודה רבים.

להלן תובא סקירה תמציתית של עיקרי המגבלות החדשות.

1. בוטל הכלל שנקבע בהוראת השעה הקודמת, לפיו במרבית מקומות העבודה ניתן היה לאפשר שהייה בו זמנית של עובדים בשיעור של עד 50% ממצבת העובדים. בהתאם לכלל החדש שנקבע בהוראת השעה לא תתאפשר הגעתם של עובדים למקומות העבודה.   

2. בצד הכלל החדש יחולו מספר חריגים.

  • החריג המרכזי נוגע למקומות עבודה שתחום פעילותם מנוי בתוספת השנייה לתקנות בדבר הגבלת פעילות במקומות עבודה.
    ​המדובר ברשימה של תחומים (בדומה לרשימה של מקומות עבודה שהוחרגו מהמגבלות שהוטלו על מקומות העבודה במהלך חגי תשרי, בשינויים קלים), בהם בין היתר המגזר הפיננסי; בריאות; אופטיקה ופארמה; אנרגיה ומים; מזון ומשקאות; שירותי הובלה ואחסנה; חקלאות; טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים; נמלים וספנות; תחבורה; תקשורת, הגנת סייבר ואבטחת מידע; הגנת הסביבה; שליחות ובלדרות; מפעלים מועדפים כהגדרתם בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון; מיסוי; אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים להמשך הפעילות התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת; ועוד.

    במקומות עבודה אלה תותר שהייה של עובדים (ללא מגבלה מספרית) ובלבד ששהיית העובדים הכרחית לשם אספקת המוצר או השירות.

  • חריגים נוספים הם מפעלים למתן שירותים קיומיים (כהגדרתם בחוק שירות העבודה בשעת חירום); מקומות עבודה בעלי היתר מיוחד להעסקת עובדים בשעות המנוחה שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה (בהם ניתן לאפשר שהייה של מספר העובדים שנקבע בהיתר או שלושים אחוז ממצבת העובדים, לפי הגבוה מהשניים); מקומות עבודה העוסקים בעבודות בינוי או תשתית (שהעבודה בהם אינה במבנה סגור); חריגים ספציפיים נוספים, בהם מפעלים ביטחוניים ומוסדות ציבור וחינוך; וכן חברה העונה על תנאים הנוגעים להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון ששהיית עובדיה נחוצה לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.

 

​3. מעבר לחריגים אלה נקבע בהוראת השעה כי בכל מקום עבודה תותר הגעתם של עובדים ששהייתם נדרשת לשם תחזוקת המקום או תיקון ליקוי הנדרש בדחיפות לצורך שמירה על שלמות מקום העבודה; שמירה על מקום העבודה; ביצוע משלוחים; תשלום שכר; כל עובד שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה; והגעה למקום העבודה לצורך לקיחת ציוד, לצורך ביצוע עבודות הנדרשות למתן שירות חיוני אצל לקוח או להבטחת היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית. 

4. בכל הנוגע לשהיית העובדים במקומות העבודה יוסיפו לחול כללי "התו הסגול", כפי שהיו בתוקף עד כה וכפי שפורטו בעדכון קודם. בכל הנוגע לקיומן של פגישות מקצועיות במקום העבודה – המספר המרבי של המשתתפים הוגבל לעשרה (במקום עד חמישים משתתפים בהתאם למצב שנהג קודם לכן).

5. הוראת השעה המעגנת את ההגבלות הנוכחיות תחול בשלב זה עד 21 בינואר 2021.

6. בדומה למצב שנהג במקרים הקודמים בהם הוטלו מגבלות שונות, לא קיימת דרישה פורמאלית להצגת אישור מטעם המעסיק או מטעם גורם אחר על מנת לאפשר הגעתו של עובד למקום העבודה.

7. מעסיקים המבקשים לבחון האם תתאפשר הגעת עובדיהם למקום העבודה, וככל שכן באיזה היקף ובאילו נסיבות, מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ פרטני.

אנו מוסיפים לעמוד לרשותכם לכל שאלה הנוגעת למגבלות החדשות ולהשפעתן על מקומות העבודה.

מחלקת דיני עבודה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +