הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

טיוטת חוזר רשות שוק ההון: קביעת מדיניות השקעה ביחס לשיקולי ESG בגופים מוסדיים

מרכז מדיה

טיוטת חוזר רשות שוק ההון: קביעת מדיניות השקעה ביחס לשיקולי ESG בגופים מוסדיים

8 פברואר 2021

לקוחות וידידים נכבדים,

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות") פרסמה לאחרונה להערות הציבור תיקון מוצע להוראות פרק נכסי ההשקעה ב"חוזר המאוחד" של הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. התיקון המוצע מבקש לחייב את ועדת ההשקעות של גוף מוסדי לקבוע מדיניות השקעה ביחס לשיקולי ESG  – שיקולי איכות סביבה, חברה וממשל תאגידי – במסגרת קביעת מדיניות ההשקעה הכללית של הגוף, ככל ששיקולים אלה עשויים להשפיע על ביצועי תיק ההשקעות.

יוער כי במסגרת התיקון, מבוקש לקבוע גם חובה על המשקיע המוסדי לפרט, במסגרת מדיניות ההשקעה, את שיקולי ההשקעה שלו הנוגעים לסיכונים טכנולוגיים וסיכוני סייבר.

לטיוטת התיקון המוצע >> לחצו כאן.

ניתן להגיש הערות לתיקון המוצע עד ליום 23 בפברואר 2021, לרו"ח ענת פייער בדואר אלקטרוני: fire-as@mof.gov.il

על פי פרסום הרשות, הרקע לתיקון המוצע הוא הכרה הולכת וגוברת בשנים האחרונות בחשיבותם ומשמעותם של שיקולי ESG בתחום ההשקעות הפיננסיות – הן בהיבט ניהול הסיכונים בהשקעה והן בהיבט ביצועי תיק ההשקעות. לפיכך, מבקשת הרשות להבטיח כי שיקולי ESG מקבלים מקום בקביעת מדיניות ההשקעה.

נציין כי הרגולציה המחייבת שקיפות ופרסום שיקולי קיימות על ידי הסקטור הפיננסי באיחוד האירופי (SFDR Regulation) צפויה להיכנס לתוקף בחודש מרץ הקרוב, וכן מתעוררות יוזמות וולונטריות בשוק של גופי השקעה ליישום שיקולי ESG בפעילותם. נראה אפוא שהרגולטור הישראלי מבקש ליישר קו עם המקובל בעולם בהיבט זה.

במסגרת התיקון המוצע מבוקש, בין היתר, לקבוע חובה על ועדת השקעות של המשקיע המוסדי לקבוע מדיניות השקעה ביחס לשיקולי ESG במסגרת מדיניות ההשקעה הכללית – ככל ששיקולי ESG רלוונטיים לביצועי תיק ההשקעות ועשויים להשפיע עליהם. על פי התיקון המוצע, על המשקיע המוסדי יהיה לפרט ולפרסם את שיקולי ה-ESG הנשקלים על ידו במסגרת ניהול ההשקעות ואת הסיכונים המתפתחים בנוגע להיבטים אלו.

בנוסף, מתייחס התיקון המוצע לפערי המידע בתחום ESG הקיימים אצל הגוף המוסדי. הרשות מבקשת לקבוע כי על ועדת ההשקעות לגבש כללים לפיתוח המומחיות של המשקיע המוסדי לבחינת סיכוני ושיקולי ESG וזאת ללא תלות ביועצים חיצוניים. ככל שהמשקיע המוסדי יבקש להתקשר עם יועצים חיצוניים בתחום – ועדת ההשקעות תידרש לקבוע כללים ברורים ומתועדים לאופן הבחירה.

אנו ממליצים ללמוד את התיקון המוצע ובמידת הצורך, להעביר לרשות את התייחסותכם אליו.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ומבקש אך לעדכן על עיקרי התיקון המוצע על ידי הרשות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא

הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +