מרכז מדיה

טיוטה להערות הציבור | תקנות חובת המכרזים, התשפ"ב-2022

16 יוני 2022

לקוחות ועמיתים יקרים,

נבקש להביא לידיעתכם כי משרד האוצר פרסם ביום 14.6.2022 טיוטה להערות הציבור של תקנות חובת המכרזים, התשפ"ב-2022 ("התקנות החדשות").

התקנות החדשות מיועדות להחליף את תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 ("התקנות הקיימות"), המסדירות כיום את אופן ביצוע הרכש על ידי המדינה, תאגידים ממשלתיים, מועצות דתיות וקופות חולים ("גופים ציבוריים"). [1]

במסגרת טיוטת התקנות החדשות מציע משרד האוצר לבצע שינויים וחידושים רבים בתהליכי הרכש של גופים ציבוריים לעומת אלו הקבועים בתקנות הקיימות, וזאת, בין היתר, על ידי:

1. פישוט והבהרת הכללים שנקבעו בתקנות הקיימות.

2. ייעול של הליכי הרכש הציבורי לעומת ההליכים שקבועים בתקנות הקיימות.

3. הגברת השקיפות של הליכי הרכש הציבורי.

בהקשר של פישוט והבהרת הכללים שנקבעו בתקנות הקיימות, להלן מספר שינויים המוצעים במסגרת התקנות החדשות:

• מוצע להגדיר מהו "מכרז" (הוספת הגדרה מהותית) ומהי "עסקה". כיום, התקנות הקיימות מספקות הגדרה טכנית בלבד למה עולה לכדי "מכרז" וכלל אינן מגדירות מהי "עסקה" שביצועה מחייב עריכת מכרז. הדבר יאפשר בצורה טובה יותר לאבחן מתי יידרש מכרז ומתי ההתקשרות אינה כפופה לתקנות החדשות (קרי, אינה טעונה מכרז).
• מוצע שחלף ההוראות שבתקנות הקיימות, הקובעות רשימה ארוכה של פרטים ומידע שצריך להיכלל במכרז, יעוגנו בתקנות החדשות עקרונות כללים בדבר המידע שעל הגוף הציבורי לכלול במכרז.
• מוצע לקבוע את רשימת המסמכים שלגביהם תינתן למשתתפים במכרז שלא זכו בו זכות עיון, תוך הבהרה באילו מסמכים ניתן למנוע עיון.

בהקשר של ייעול הליכי הרכש הציבורי, להלן מספר שינויים המוצעים במסגרת התקנות החדשות:

• מוצע ליצור היררכיה כספית באשר לאופן ביצוע הליכי הרכש, כאשר ההתקשרויות הבאות יהיו טעונות פניה תחרותית (ולא מכרז): (א) התקשרות ששוויה לא עולה על 300,000 ש"ח; (ב) התקשרות לקבלת שירות של מומחה מקצועי או מחקר וכן התקשרות הדורשת יחסי אמון מיוחדים (לרבות ייעוץ משפטי), וכל עוד שווי ההתקשרות נמוך מ-600,000 ש"ח; (ג) התקשרות לביצוע עבודה מקצועית במקצועות התכנון, וכל עוד שווי ההתקשרות נמוך מ-1,500,000 ש"ח.
• מוצע לעדכן את נוסח חלק מעילות הפטור, כך שיהיו יותר ברורות ובחלק מהמקרים יאפשרו גמישות רבה יותר לגופים הציבוריים. כך וכדוגמה –
  • מוצע שהתקשרות המשך תהיה ניתנת לאישור לא רק במקרה שהיא בתנאים זהים או מטיבים עם הגוף הציבורי, אלא ניתן לאשרה במקרה שהיא נדרשת לצורך ביצוע ההתקשרות באופן מיטבי.
  • מוצע להוסיף עילת פטור ייעודית להתקשרויות של משרד ממשלתי עם חברה ממשלתית.

 

• בתקנות הקיימות ההשתתפות במכרז מותנית בכך שהמציע נרשם בכל  מרשם המתנהל על פי דין ועומד בכל תקן ישראלי לעניין ההתקשרות – תנאים שנבדקים במועד הגשת הצעתו. לעומת זאת, בתקנות החדשות מוצע לבצע הבחנה בין ההתחייבות של המציע לעמוד בהוראות הדין במהלך ההתקשרות (אשר תינתן במועד הגשת ההצעה) לבין העמידה בפועל של המציע בהוראות הדין (אשר תיבדק במועד ההתקשרות עמו – ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה).

בהקשר של הגברת השקיפות של הליכי הרכש הציבורי, להלן מספר שינויים המוצעים במסגרת התקנות החדשות:

• מוצע להוסיף חובת פרסום מקדים להתקשרות בפטור במספר עילות פטור נוספות מעבר לעילות שנקבעו בתקנות הקיימות.

• מוצע שנוהל פנימי שקבע גוף ציבורי שאינו משרד ממשלתי בקשר לביצוע הליכי רכש (ככל שקבע נוהל שכזה והוא אינו פועל בשים לב להוראות תכ"מ), יפורסם באופן פומבי.

משרדנו מלווה מספר רב של גופים אשר התקנות החדשות רלוונטיות עבורם. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות שתבקשו להעביר למשרד האוצר. כמו כן, למשרדנו  ניסיון ומומחיות רבים בדיני המכרזים ואנו מלווים גופים ציבוריים וגופים פרטיים בישראל ובעולם בקשר עם מכרזים והתקשרויות בפטור ממכרז, בין אם מדובר בייעוץ לגבי השתתפות או אי-זכייה במכרז, הכנת מכרזים, מתן חוות דעת ועוד. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בתחומים אלה, לרבות בקשר עם התקנות החדשות, וכן בכל שאלה או הבהרה.

[1] ביצוע רכש על ידי מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה, צה"ל, משרד הביטחון וכן יחידות סמך שלו וחברות ששר הביטחון אחראי עליהן, מוסדר בתקנות נפרדות.

כתמיד, נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ולסייע לכם בהיערכות להפנמת הוראות החוק.

הרצוג פוקס נאמן

 

עמית אדלמן | שותף
מחלקה מסחרית
​edelmana@herzoglaw.co.il

אשר דובב | שותף
ראש מחלקת מלכ"רים
doveva@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +