הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד-2023

מרכז מדיה

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד-2023

26 אוקטובר 2023

לקוחות ועמיתים יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם כי בעקבות מצב החירום בו מדינת ישראל שרויה עקב מבצע "חרבות ברזל", ביום 25 באוקטובר, 2023, פורסם ברשומות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד-2023 (להלן: "החוק").

החוק מציע הסדרים זמניים להארכה רוחבית של אישורים רגולטוריים, דחיית מועדים בהליכים להטלת עיצומים כספיים, וכן דחיית מועד לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז.

להלן עיקרי החוק:

1. אישורים רגולטוריים – כל אישור רגולטורי שמועד פקיעתו חל בין יום 7 באוקטובר, 2023 ליום 7 בינואר, 2024 (להלן: "התקופה הקובעת") ואינו מנוי בתוספת הראשונה לחוק יוארך אוטומטית בשלושה חודשים, ותקופת תוקפו של אישור רגולטורי המנוי בתוספת הראשונה תוארך בארבעה חודשים מהיום שקדם למועד הפקיעה המקורי. החוק אינו חל על האישורים הרגולטוריים המנויים בתוספת השנייה לחוק, או יחול בתנאים המנויים בתוספת זו לחוק. תחת ההגדרה של אישור רגולטורי נכנסים כל אחד מאלה:

  •  אישור או רישיון הנדרש לפי חוק לצורך ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם, לרבות אישור או רישיון כאמור הניתן לגבי מכשיר, שנתנה רשות ציבורית, לאותו אדם, ובלבד שהאישור או הרישיון כאמור ניתן מלכתחילה לתקופה העולה על חודש;
  • אישור בכתב בדבר פטור מביצוע פעילות או פעולה, שנתנה רשות ציבורית לפי דין לאדם, ובלבד שהפטור כאמור ניתן מלכתחילה לתקופה העולה על חודש;
  • אישור, לרבות מסמך הנדרש למתן אישור, מסמך נלווה להחלטה על מתן אישור או החלטה שהיא תנאי למתן אישור, המנויים בתוספת הראשונה לחוק.

לראש הממשלה מוקנית בחוק סמכות להאריך בצו את התקופה הקובעת עד לתשעה חודשים נוספים סך הכל – באישור הממשלה. במקרה זה, תוארך תקופת תוקפו של אישור רגולטורי שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה הקובעת כפי שהוארכה כאמור, בשלושה חודשים ממועד פקיעתו המקורי. לצד זאת, לרשות ציבורית המוסמכת למתן אישור רגולטורי ניתנה סמכות בחוק לקבוע כי תוקפו של אישור מסוים לא יוארך או יוארך לתקופה קצרה יותר ממועד תום ההארכה, בכפוף לשיקולים ותנאים מסוימים, בהודעה בכתב מראש לבעל האישור הרגולטורי.

2. עיצומים כספיים – ככל שאחד המועדים המפורטים להלן חל במהלך התקופה הקובעת, הוא יידחה בשלושה חודשים מהמועד המקורי:

  • המועד האחרון שבו רשאי הגורם המוסמך למסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי;
  • המועד האחרון שבו רשאי מפר לטעון את טענותיו לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו;
  • המועד האחרון להחלטת הגורם המוסמך בדבר הטלת עיצום כספי, או למסירת דרישת תשלום;
  • המועד האחרון שבו רשאי המפר לפנות לגורם המוסמך בבקשה לביטול התראה מינהלית, או למסור לגורם המוסמך כתב התחייבות ועירבון;
  • המועד האחרון שבו רשאי המפר לטעון את טענותיו לעניין חילוט עירבון;
  • המועד האחרון לתשלום העיצום הכספי, ואם התשלום של העיצום הכספי חולק לתשלומים – לתשלום חלק ממנו.

בדומה לסמכות ראש הממשלה להארכת התקופה הקובעת לעניין אישורים רגולטוריים, במקרה של עיצומים כספיים ניתנת אותה הסמכות לשר המשפטים. בנוסף, לגבי עיצומים כספיים הגורם המוסמך לפי דין להטיל עיצום כספי רשאי להחליט, לעניין הפרה מסוימת, בהודעה מנומקת בכתב שתמסר למפר זמן סביר מראש על תקופת דחייה קצרה יותר, ובלבד שאם החליט כאמור תחול ההחלטה לגבי כל המועדים המפורטים לעיל בהליך להטלת עיצום כספי על אותו מפר בקשר לאותה הפרה.

החוק מקנה אפשרות לפניה לביקורת שיפוטית של הערכאות המוסמכות לפי דין בנוגע להחלטות הגורמים המוסמכים בנוגע לתקופת הארכה קצרה יותר מהתקופות שהוזכרו לעיל או בנוגע לקביעה שההוראות לעיל לא יחולו לעניין אישור רגולטורי מסוים או לעניין עיצום כספי מסוים.

 

לנוסח המלא של החוק >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא​

 

בברכה,

המחלקה המסחרית

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +