מרכז מדיה

חובת קיום שימוע לעובד קבלן

29 יולי 2020

לקוחות ועמיתים יקרים,

אנו מבקשים לעדכן אתכם ביחס לפסיקה חדשה ועקרונית של בית הדין הארצי לעבודה, בדבר חובתו של מזמין שירותים לערוך שימוע לעובד קבלן, בפרט במקרים בהם מבקש מזמין השירותים להפסיק את הצבתו של עובד הקבלן בחצריו.

בפסק הדין נדונה תביעתו של עובד שהועסק על ידי חברה המספקת שירותי ניקיון. העובד הוצב בחצרי מזמין השירותים שנים רבות ומעסיקתו – חברת הקבלן – התחלפה מעת לעת, בהתאם לזהות הזוכה במכרזים לאספקת שירותי ניקיון אותם פרסם מזמין השירותים.

לאחר שאצל מזמין השירותים התעורר חשד לפיו עובד הקבלן מעורב בהחתמת כרטיס נוכחות של עובדים אחרים, נעשתה פנייה אל חברת הקבלן, שנדרשה להפסיק את הצבת העובד אצל מזמין השירותים. חברת הקבלן זימנה את העובד והודיעה לו כי יעבור לספק שירותים אצל לקוח אחר, ועל רקע זה הגיש העובד את תביעתו לבית הדין לעבודה.

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה אמנם דחה את טענתו של העובד לפיה מזמין השירותים היה מעסיקו, במשותף עם חברת הקבלן, אולם חייב את מזמין השירותים ואת הקבלן בתשלום פיצוי, כיוון שלא נערך שימוע טרם קבלת ההחלטה בדבר סיום הצבתו של העובד בחצרי מזמין השירותים. חברת הקבלן הגישה ערעור על פסק הדין. במסגרת הערעור דן בית הדין הארצי בשאלה העקרונית של חובת מזמין שירותים לערוך שימוע לעובד קבלן והיקפה.

בהתאם לפסק הדין של בית הדין הארצי, ממהותה של זכות השימוע ומתכליתה מתחייבת מסקנה לפיה יש להטיל הן על מזמין השירותים והן על הקבלן חובה לערוך שימוע לעובד קבלן טרם קבלת החלטה בעניינו, במיוחד שעה שמדובר בהחלטה בדבר סיום הצבתו של העובד בחצרי מזמין השירותים. היקף החובה לקיים את השימוע נגזרת, לפי פסק הדין, ממכלול נסיבות המקרה, בהן תפקידו של עובד הקבלן; משך הצבתו בחצרי מזמין השירותים; הסיבות לסיום הצבתו אצל מזמין השירותים והשלכותיהן; והאפשרות לפיה נוכח סיום ההצבה אצל מזמין השירותים תסתיים העסקתו של העובד אצל הקבלן.

הדרך הנכונה לקיומו של השימוע בנסיבות אלה, לפי פסק הדין, היא עריכתו במשותף, על ידי מזמין השירותים והקבלן.

בית הדין הארצי הבהיר כי אין בהטלת החובה לערוך שימוע על מזמין השירותים כדי לפטור את הקבלן מהחובות המוטלות עליו. במסגרת זאת, על הקבלן לסייע לעובד למצות את זכות הטיעון מול מזמין השירותים ולערוך לעובד שימוע לגבי היבטים רלוונטיים למערכת היחסים שבינו לבין העובד, דוגמת אפשרות ההצבה במקום עבודה חלופי.

פסק הדין אינו דן בשאלת היקף החובה המוטלת על מזמין השירותים מקום בו החלטתו אינה נוגעת לעניינו של עובד ספציפי, אלא מדובר בהחלטה רוחבית, דוגמת החלטה הנוגעת לקיצוץ היקף השירותים הניתנים על ידי הקבלן או אפשרות סיום ההתקשרות עם הקבלן לפני תום תקופת תוקפו של ההסכם בין הצדדים.

לפסק הדין המלא של בית הדין הארצי >> לחצו כאן

מוצע למזמיני שירותים העומדים לקבל החלטה שעשויה להשפיע על מעמדם של עובדי קבלן לפנות לקבלת ייעוץ פרטני ביחס לחובת קיומו של שימוע בנסיבות העניין, היקף החובה ואופן יישומה. 

מחלקת דיני עבודה,
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +