הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

התפתחויות במדיניות איכות סביבה ושינוי אקלים לקראת דיוני חוק התקציב וחוק ההסדרים

מרכז מדיה

התפתחויות במדיניות איכות סביבה ושינוי אקלים לקראת דיוני חוק התקציב וחוק ההסדרים

28 יולי 2021

בימים האחרונים אנו עדים לשורה של טיוטות חקיקה המתפרסמות לקראת הדיונים המתוכננים בחוק התקציב והתוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022 (חוק ההסדרים). להלן נעדכן אודות הצעות אלה, כפי נוסחן נכון להיום ולקראת דיוני הממשלה והכנסת המתוכננים בנושא החל מראשית אוגוסט.

א. רגולציה חכמה וטיוב רגולציה סביבתית

1. לפני מספר ימים פרסמנו עדכון לקוחות, ביחס לפרקי "רגולציה חכמה" וטיוב רגולציה סביבתית, בטיוטה בלתי רשמית של הצעת שינויים מבניים הצפויים להיכנס לחוק ההסדרים לשנים 2021-2022. ביום 26.7.2021 פורסמה טיוטה רשמית להערות הציבור, אשר בה הוכנסו שני שינויים משמעותיים כדלקמן (יתר הסעיפים נותרו זהים או דומים):

1.1. פרק התכנית הלאומית לשיפור רגולציה – בטיוטה הרשמית הושמט הסעיף המציע לקבוע הקלות ברגולצי כהוראת שעה לצורך עידוד המשק בתקופה שלאחר משבר הקורונה.

1.2. טיוב רגולציה סביבתית – בטיוטה הרשמית נוֹסח הפרק נותר בעינו, אך מוצע כי הפרק כולו לא יכלל כשינוי חקיקה במסגרת חוק ההסדרים. יחד עם זאת, מוצע להטיל על השרה לאיכות הסביבה להפיץ בתוך 180 יום תזכיר חוק (לאחר  קבלת הסכמת שר האוצר) שיכלול את הנוסח האמור של הפרק.

2. בטיוטה הרשמית מופיעים פרקים נוספים בעלי הקשר סביבתי ואקלימי משמעותי, לרבות בתחומי התחבורה הציבורית, קידום תשתיות וניהול סיכוני שיטפונות, מעבר לאנרגיה ירוקה, שינויים מבניים במשק הגז ושינוי רגולציה ביחס לרישוי עסקים.  לעיון בטיוטה לחצו כאן.

ב. טיוטת הצעה להתאמות פיסקאליות

3. בנוסף, פורסמה ביום 27.7.2021 טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר חלק מההתאמות הפיסקאליות שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022, הכוללת, בין היתר, פרק ביחס להפנמת עלויות סביבתיות (שבו מוצע בין היתר להשוות את המס המוטל על ממיסים וחומרים נוספים למס המוטל כיום על סולר), וכן פרק ביחס להפחתת השימוש בכלים חד-פעמיים. לעיון בטיוטה לחצו כאן.

לעיון בעדכון לקוחות שהוצא על ידי מחלקת המיסים של משרדנו ביחס לטיוטה האמורה לחצו כאן.

לגבי שתי הטיוטות האמורות נקבע פרק זמן מקוצר להגשת הערות הציבור, עד ליום 31.7.2021 בשעה 23:59.

להגשת הערות לטיוטת שינויים מבניים ולטיוטת התאמות פיסקאליות לחץ כאן.

ג. החלטת ממשלה בדבר מעבר לכלכלה דלת פחמן 

4. ביום 25.7.2021 אישרה הממשלה הצעת מחליטים למעבר לכלכלה דלת פחמן, הקובעת יעדים לאומיים להפחתת פליטות גזי חממה בהיקף של לפחות 85% עד לשנת 2050, ובהיקף של 27% עד לשנת 2030 (ביחס לשנת הבסיס 2015), זאת, כחלק מיישום מחויבויותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל במסגרת אמנת האקלים והסכם פריז, ועל רקע מהלכים גלובליים להתמודדות עם משבר האקלים. כדי לעמוד ביעדים אלה הוחלט לקבוע שורה של יעדים מגזריים שונים להפחתת פליטות בתחומי התחבורה, פסולת מוצקה ופסולת עירונית מוטמנת, ייצור חשמל ותעשייה. כן נקבע שינוי ביעד העצימות האנרגטית המושקעת בהפקה של תל"ג.

5. בנוסף הוחלט, בין היתר, כי: (א) שרת האנרגיה תפעל לבחינת תמהיל ייצור אנרגיה וקביעת יעדים לאנרגיה מתחדשת עד לשנת 2050 בתוך שנה; (ב) משרד הפנים ומנהל התכנון בשיתוף משרדי הממשלה נוספים יפעלו לקביעת יעדים לבנייה מאופסת אנרגיה בתוך שנה; (ג) מוטל על הוועדה הבין משרדית להערכות ומוכנות לשינוי אקלים והפחתת פליטת גזי חממה, לרכז תוכנית לאומית ליישום היעדים שתועבר לאישור הממשלה בתוך חצי שנה; (ד) מוטל על השרה להגנת הסביבה לגבש מנגנון וולונטרי לדיווח ופרסום מידע על ידי עסקים, יבואנים ויצרנים לגבי השפעת מוצרים ושירותים המיוצרים בישראל ומיובאים אליה על שינוי האקלים, ו-(ה) מוטלת על שרי ממשלה במשרדים הרלבנטיים חובת דיווח פעם בשנה על הפעולות שננקטו.

לנוסח החלטת הממשלה המלאה >> לחץ כאן.
לנוסח טיוטת התוכנית הרב מגזרית שעליה התבססו יעדי ההפחתה >> לחץ כאן

6. בהמשך להחלטת ממשלה זו, קיים צפי כי תתפרסם בימים הקרובים טיוטת הצעה נוספת שתעסוק בתמחור פחמן, אשר אפשר שתכנס לחוק ההסדרים.

כאמור, הדיונים לגבי חוק ההסדרים צפויים להתחיל בראשית אוגוסט 2021, ולפיכך צפויות להתפרסם טיוטות נוספות. אנו נוסיף ונעדכן בדבר התפתחויות מהותיות.

אמור לעיל נועד להציג את הצעות החקיקה הרלבנטיות ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי. נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות והבהרות בנושא.

מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים  
הרצוג פוקס נאמן.

 

לאתר פורום רגולציה סביבתית >> לחצו כאן

חפשו לפי +