הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הצעה לתיקון סעיפי האחריות האזרחית בחוק ניירות ערך

מרכז מדיה

הצעה לתיקון סעיפי האחריות האזרחית בחוק ניירות ערך

4 פברואר 2021

רשות ניירות ערך פרסמה נוסח להערות הציבור בעניין תיקון מוצע לסעיפי האחריות האזרחית בחוק ניירות ערך בקשר עם תחולתם על מנפיקים ועל חברות הרשומות ברישום כפול

 

לקוחות וידידים יקרים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה נוסח להערות הציבור בעניין תיקון מוצע לסעיפי האחריות האזרחית בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("החוק"), בעקבות פסיקה שעסקה בסעיפים אלה בשנים האחרונות ("התיקון המוצע"). הרשות סבורה כי התיקון המוצע יבהיר את הדין, ימנע פרשנויות סותרות על ידי בתי המשפט ויגביר את הוודאות ביחס לאחריות החלה על חברות מדווחות.

החוק כולל שלושה הסדרי אחריות אזרחית:

  1. אחריות בגין פרט מטעה בתשקיף – הסעיפים הרלוונטיים בחוק מעניקים למשקיעים אפשרות תביעה בעילה של נזק שנגרם להם בגין פרט מטעה בתשקיף.
  2. אחריות לדיווח השוטף – הסעיף הרלוונטי מעניק למשקיעים אפשרות תביעה בעילה של נזק שנגרם למשקיעים בגין פרט מטעה בדיווח.
  3. אחריות בגין הפרת הוראות החוק למיניהן ואחריות נאמן כלפי מחזיקים בתעודות התחייבות. 

 

חרף הדמיון בין ההסדרים בעניין פרט מטעה בתשקיף לבין ההסדרים העוסקים באחריות בגין הפרת הוראות החוק למיניהן ואחריות נאמן כלפי מחזיקים בתעודות התחייבות, קיימים הבדלים לעניין הגורמים עליהם חלה חזקת האחריות ותקופת ההתיישנות בקשר עם ההסדרים השונים.

במסגרת התיקון המוצע, מבקשת הרשות לתקן את החוק כך שיקבע כי על אחריות בשל פרט מטעה בתשקיף וכן על אחריות בגין אחריות לדיווח שוטף, לא יחול ההסדר לעניין אחריות בגין הפרת הוראות החוק או התקנות לפיו, או אחריות נאמן כלפי מחזיקים בתעודות התחייבות.

עוד מציעה הרשות, לכלול הוראות אחריות במסגרת פרק ה'3 לחוק, שעניינו חברות רישום כפול. על פי הצעת הרשות, בתביעות אזרחיות בגין הפרת חובת גילוי של חברת רישום כפול, כאשר הגילוי ניתן על פי הוראות הדין הזר, האחריות תהיה בהתאם לדין הזר. לעומת זאת, בתביעות אזרחיות בגין הפרת חובת גילוי ספציפית שחלה על חברת רישום כפול לפי הדין הישראלי, יחולו כללי האחריות של חוק ניירות ערך הישראלי.

הערות ותגובות תתקבלנה עד ליום 18 במרץ 2021.

לתיקון המוצע >> לחצו כאן

נשמח לעמוד לרשותכם  בכל שאלה או הבהרה בנושא

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +