מרכז מדיה

הנחיות מעודכנות של המשרד להגנת הסביבה עקב הימשכות משבר הקורונה

5 אוקטובר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

על רקע התפשטות מגפת הקורונה בישראל והכניסה לסגר נוסף, אישרה הממשלה בצו את הארכת תוקפו של חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), תש"ף-2020, במסגרתו ניתנה ארכה אוטומטית לאישורים רגולטוריים שפקעו בין מרץ לאוגוסט  2020. בהתאם לכך, פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות חדש ומעודכן המסדיר את הדרישות וההקלות השונות הניתנות למחזיקי היתרים ורישיונות סביבתיים עד לסוף שנת 2020.

לנוסח ההנחיות העדכניות >> לחצו כאן

הנחיות אלו קובעות הסדרים והקלות שבחלקם דומים לאלו שחלו עד כה בעקבות הקורונה. להלן מפורטים עיקרי השינויים ביחס להנחיות שעמדו בתוקף עד לספטמבר 2020:

 • הארכת תוקף היתרים ורישיונות: ההנחיות קובעות ביחס לתוקפם של אישורים רגולטוריים (כגון, היתר פליטה, רישיון עסק, היתר רעלים, אישורי הובלת חומרים מסוכנים, היתר כיבוי אש ועוד), כך:
  – אישורים רגולטוריים שמועד פקיעת תוקפם המקורי חל בין התאריכים 1.7.2020-30.9.2020 – יוארכו אוטומטית ב-3 חודשים מהמועד המקורי (קרי, יוארכו לכל המאוחר עד ליום 31.12.2020).
  – אישורים רגולטוריים שמועד פקיעת תוקפם המקורי חל בין התאריכים 1.10.2020-30.11.2020 – יוארכו אוטומטית ב-10 שבועות מהמועד המקורי (קרי, לכל המאוחר עד ליום 9.2.2021).
 • בקשות לדחיית מועדים: דרישות הדיווח, ההוראות והתנאים ברישיונות ובהיתרים עומדים בעינם ללא שינוי גם במהלך התקופה הקרובה. ככל שקיים צורך בדחייה פרטנית של דרישה מסוימת ברישיון או בהיתר, יש לפנות בבקשה מנומקת לגורם המוסמך במשרד.
 • קביעת דרישות רגולטוריות חדשות: קביעת דרישות חדשות ברישיונות והיתרים תתבצע על ידי המשרד לאחר בחינה פרטנית של הנסיבות ובדגש על תחומים בעלי סיכון גבוה.
 • פעולות פיקוח: המשרד הבהיר כי ימשיך בפיקוח שוטף ויזום. 
 • היתרי רעלים: היתרי רעלים חדשים יונפקו כבשגרה, בכפוף להגשת בקשה ולביצוע סיור (ככל שהמגבלות יאפשרו). בעלי היתרים שקיבלו הארכה אוטומטית לתוקף ההיתר הקיים נדרשים להגיש בקשה לחידושו שלושה חודשים לפני מועד פקיעת התוקף החדש (אם כי המליץ המשרד להגיש במועד המוקדם ביותר האפשרי).
 • הנחיות למפעלים שחלה עליהם מדיניות מרחקי הפרדה: ההוראות הייחודיות שנקבעו לתקופת המשבר ביחס לפעילות מפעלים שחלה עליהם מדיניות מרחקי הפרדה נותרו על כנן מבחינת הצורך בנוכחות צוותי חירום בשטח העסק בעת צמצום פעילות ובעת השבתה מלאה.
 • היתרי פליטה: בניגוד להנחיות הקודמות בהן ניתנה ארכה להגשת בקשות לחידוש היתרי פליטה, ההנחיות המעודכנות לא קובעות ארכה אוטומטית אלא מנחות את בעלי ההיתרים להגיש בקשות חידוש מוקדם ככל הניתן.
 • דיגום תקופתי ודיגומי אוויר הנדרשים לביצוע לפי תנאי היתר הפליטה ותנאי רישיון העסק במהלך חודשים ספטמבר-דצמבר 2020, ניתנים לביצוע עד ליום 28.2.2021. זאת, כל עוד הממונה לא דרש ביצוע הדיגום במועד מוקדם יותר עקב חשש לחריגה מערכים מחייבים.
 • רישיונות עסק עם תנאים מטעם המשרד להגנת הסביבה: בקשות לרישיון חדש או לחידוש רישיון קיים יטופלו כבשגרה בכפוף למגבלות כוח האדם. עם זאת,  לא יאושרו בקשות לשינוי משמעותי שעלול לגרום לסיכון או מפגע סביבתי ללא בדיקה פרטנית.
 • דיגומי שפכים תעשייתיים: עסקים החייבים מכוח תנאי רישיון העסק בדיגום שפכי תעשייה המוזרמים למערכת הביוב הציבורית במהלך החודשים ספטמבר-דצמבר 2020, רשאים לבצע את הדיגום עד ליום 31.12.2020. עסקים הנדרשים בדיגום שפכי התעשייה המוזרמים ליעד שאינו מערכת הביוב הציבורית (כגון בריכות אידוי) במהלך חודשים אלו, נדרשים לבצע את הדיגום במועד המקורי שנקבע בתנאי רישיון העסק, ולהגיש בקשת דחייה לממונה במחוז במידת הצורך.

הנכם מוזמנים להמשיך לעקוב אחר עדכונים שוטפים בנושא זה וביתר נושאי הרגולציה הסביבתית באתר הפורום.

***************************************

מועדים לשמחה,
מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי

אם יש לכם שאלות נוספות בנושא פנו לעורכי דין לאיכות הסביבה שלנו

האמור לעיל נועד לתמצת את עיקרי ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

חפשו לפי +