הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין היתרים, רישיונות ואישורים לתקופת מלחמת חרבות ברזל

מרכז מדיה

הנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין היתרים, רישיונות ואישורים לתקופת מלחמת חרבות ברזל

8 נובמבר 2023

לקוחות וידידים יקרים,

לפני מספר ימים עדכנו (להלן: עדכון הלקוחות), כי על רקע הכרזת מצב המלחמה, נכנס לתוקף חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד-2023 אשר מורה, בין היתר, על הארכה רוחבית אוטומטית של תוקף אישורים רגולטוריים שמועד פקיעתם חל בין יום 7.10.2023 ליום 7.1.2024 למעט חריגים אשר צוינו במפורש בחוק (להלן: החוק). כן פרטנו אודות הנחיות המשרד בעניין היתרי רעלים.

ביום 5.11.2023, פרסם המשרד להגנת הסביבה (להלן: המשרד), הנחיות חדשות לעניין היתרים רישיונות ואישורים של המשרד להגנת הסביבה לתקופת מלחמת "חרבות ברזל" – נובמבר 2023 עד ינואר 2024 (להלן: הנחיות המשרד), אשר חלות עד ליום 31.1.2024 (להלן: תקופת ההנחיה), וכוללות הבהרות והרחבות של המשרד ביחס ל- א. פרשנות החוק ב. חידוש היתרים שבסמכות המשרד ו-ג. דחיית מועד אחרון לביצוע הוראות בהיתר.

עיקרי הנחיות המשרד יובאו להלן.

א. הבהרות המשרד לגבי פרשנות החוק

1. המשרד מדגיש כי החוק נותן הארכת תוקף אוטומטית בת 3 או 4 חודשים (כתלות בסוג האישור) לגבי אישורים רגולטוריים קיימים בלבד, אשר מועד פקיעתם חל בתקופה הקובעת (מיום 7.10.2023 עד ליום 7.1.2024) ובכל מקרה קיים צורך לפעול לחדשם. לעניין זה ממליץ המשרד לפעול לחידוש ההיתר מוקדם ככל האפשר, וכן מציין כי תינתן עדיפות לטיפול בבקשות לחידוש היתר שכבר הוגשו ואשר ניתן לטפל בהן כפי שמטפלים בהן בימי שגרה בהתאם לנהלי העבודה הקיימים (למשל, ניתן לקיים סיור), למעט אם פנה מבקש החידוש לגורם המוסמך וביקש כי החידוש יבוצע שלא על פי נהלי העבודה הרגילים. [חלק א' להנחיות המשרד, סע' 2; חלק ב' להנחיות המשרד, סעיף א(1)]

2. כפי שצוין בעדכון הלקוחות, לא תינתן הארכה אוטומטית כאשר ההיתר המקורי בוטל, הותלה או פקע בשל אי קיום תנאיו, או במידה וגורם מוסמך החליט לא לחדשו. לעניין זה מבהירות הנחיות המשרד כי החלטה שלא לחדש היתר נדרשת באופן פוזיטיבי, וככל שלא ניתנה באופן זה, ההיתר מוארך אוטומטית. [חלק א' להנחיות המשרד, סע' 4(ב)]

3. כפי שצוין בעדכון הלקוחות, הגורם המוסמך ברשות הציבורית רשאי לקצר את תקופת ההארכה. במקרה כאמור, קובעות הנחיות המשרד כי יש לתת הודעה מנומקת, לדווח על פי החוק והנחיות המשרד לרשות האסדרה (כהגדרתה בחוק עקרונות האסדרה,תשפ"ב-2021), וכן לאפשר לבעל ההיתר לטעון טענות לפני קבלת ההחלטה. [חלק א' להנחיות המשרד, סע' 4(ג), וכן חלק ב' להנחיות המשרד סע' 1(ה)]

4. עוד מובהר כי החוק אינו חל על בקשות לרישיונות, היתרים או אישורים רגולטוריים חדשים. [חלק א' להנחיות המשרד, סע' 3]

ב. הנחיות נוספות פרטניות ביחס לחידוש היתרים ספציפיים

5. חידוש רישיון עסק (לעסקים הכפופים לאישור המשרד)

  • עסק בו לא ניתן לבצע סיור פיקוחי של המשרד לקראת חידוש רישיונו  – הנחיות המשרד קובעות ארבעה תנאים מצטברים שבהם רישיון עסק יחודש למלוא התקופה (בוצע סיור פיקוחי בפרק זמן רלבנטי, עמידת העסק בתנאי הרישיון, הצהרת בעל העסק, העדר פער בין התנאים הקודמים לעדכניים). ככל שלא התקיימו ארבעת התנאים האמורים קובעות הנחיות המשרד כי אין לחדש את רישיונו של בעל העסק למלוא תקופת הרישיון, אלא יש לשקול מתן היתר זמני לתקופה של שלושה חודשים עד שנה, בהתחשב במספר שיקולים המפורטים בהנחיות המשרד (למשל: אינדיקציות להפרות משמעותיות, ליקויים העלולים לסכן את הציבור, עמידה בדרישות לתיקון ליקויים וכיוב'). [חלק ב' להנחיות המשרד סע' א.2(א)(ב)]
  • דרישת תנאים פרטניים על ידי המשרד לצורך חידוש רישיון העסק – מובהר כי קביעת לוח זמנים ביחס לתנאים פרטניים, שאינם קבועים במפרט אחיד או בתנאי הרישיון הקיימים (למשל דרישות לתיקון ליקויים או מניעת סיכון או זיהום סביבתי) תעשה תוך התחשבות ביכולת העסק במצב החירום. [חלק ב' להנחיות המשרד סע' א.2(ג)]

 

6. חידוש היתר רעלים בתקופת ההנחיה – הנחיות המשרד החדשות מבטלות את הנחיות המשרד הקודמות אשר פירטנו לגביהן בעדכון הלקוחות הקודם. הנחיות המשרד קובעות כי ממונה רעלים רשאי על פי שיקול דעתו:

  •  לחדש היתר רעלים ללא סיור מקדים, בשים לב לחמשת השיקולים המופיעים בסעיף 3(א) להנחיות המשרד (למשל, לא נעשו שינויים משמעותיים בפעילות העסק, בוצע סיור פיקוח טרם הוצאת ההיתר הקיים וכיוב'). [חלק ב' להנחיות המשרד סע' א.3(א)]
  • לחדש היתר רעלים ללא קבלת אישורים נדרשים כתנאי בהיתר או על פי הנחיות מגורמי מקצוע או רשויות סטטוטוריות שאינם זמינים בשל המצב, וזאת בשים לב לחמשת השיקולים שלעיל, וכן בכפוף להוראות נוספות הקבועות בסעיף 3(ב) להנחיות המשרד (למשל: בהיתר הרעלים יוסף תנאי המחייב להגיש את האישורים החסרים בתוך חודש מסיום המצב המיוחד או על פי דרישת הממונה). [חלק ב' להנחיות המשרד סע' א.3(ב)]

 

7. חידוש אישורי מנהל לפינוי פסולת חומרים מסוכנים, לרבות קרקעות מזוהמות, הארכת תוקף הקלות בשפכי תעשייה, היתרי פליטה, הזרמה או הטלה לים, היתרי קרינה ומתן היתרים חדשים – ככלל הנחיות המשרד קובעות כי כל בקשות החידוש שהוגשו בתקופת ההנחיה יטופלו לפי ההליך השגרתי בהתאם לחוק (למשל חוק אויר נקי, תשס"ח-2008 ביחס להיתרי פליטה) או ההנחיות הרלבנטיות. ככל שעולה קושי לעמוד בלוחות הזמנים בשל מצב החירום, כגון בשל מחסור בכוח אדם זמין, רשאי המבקש לפנות בבקשה פרטנית לגורם המוסמך. [חלק ב' להנחיות המשרד סע' א(4)-(8); חלק ב' להנחיות המשרד סע' ב(1)-(2)]

ג. הנחיות בעניין מועד אחרון לביצוע הוראות שמועדן נקבע בהיתר לתקופת ההנחיה

8. הוראות כלליות – המשרד מדגיש כי על העסקים להמשיך לעמוד בדרישות סביבתיות בכדי למנוע סיכון או פגיעה בסביבה, כי קיימים תנאים בהיתרים העומדים בעינם (כגון תשתיות, ניטור רציף וכו'), וכי יש להמשיך להעביר דיווחים מיידיים אודות אירועי חומרים מסוכנים ואירועים סביבתיים. [חלק ב' להנחיות המשרד סע' ג(1)-(3)]

9. תנאים בהיתרים, למעט היתר רעלים – אם מועד ביצוע התנאים הוא בין יום 10.2023 ועד ליום 07.01.2024, תינתן אפשרות לביצוע ועמידה בתנאים אלו עד ליום 7.2.2024 בכפוף לתנאים הקבועים בהנחיות המשרד. [חלק ב' להנחיות המשרד סע' ג(4)]

10. תנאים שנקבעו בהיתר רעלים

  • ביחס להיערכות רעידות אדמה, ניהול סיכונים וסיכוני סייבר – המועד נדחה אוטומטית ליום 7.2.2024.
  • ביחס לתנאים להוספת גלאים וניטור, מועדי יישום והטמעה של מסקנות וסגירת פערים בתחום הסייבר וניהול סיכונים, וכן עמידה בדרישות מיגון של פיקוד העורף – ככלל, אין בכוונת המשרד לאפשר דחייה (אך ניתן לקבל אישור פרטני בכפוף לבקשה).
  • לגבי כל תנאי אחר נדרש להגיש בקשה ולקבל את אישור ממונה הרעלים במחוז.

[חלק ב' להנחיות המשרד סע' ג(5)]

11.תנאים בהיתר קרינה – ניתן להגיש בקשות פרטניות לדחיית מועדים בהיתר. עם זאת, יש להקפיד לבצע בדיקה שנתית להימצאותם ותקינותם של חומרים רדיואקטיביים, מתקני רנטגן ומאיצים בהיתרים מכוח תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים. ומוצריהם), התש"ם-1980. [חלק ב' להנחיות המשרד סע' ג(6)]

לעיון במסמך הנחיות המשרד המלא >> לחצו כאן.

אנו לרשותכם לשאלות והבהרות בנושא.

בתקווה לימים שקטים,

מחלקת איכות הסביבה ושינוי אקלים

לעדכונים נוספים של משרדינו ביחס להתנהלות תאגידים בעת מלחמת חרבות ברזל, ראו כאן.

האמור לעיל נועד להציג את עיקרי הדברים ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

חפשו לפי +