הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

המשרד להגנת הסביבה מפרסם מדיניות דרישות דיווחי תעשייה

מרכז מדיה

המשרד להגנת הסביבה מפרסם מדיניות דרישות דיווחי תעשייה

21 אוקטובר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

מפעלים וחברות בתעשייה נדרשים לדווח ולהגיש למשרד להגנת הסביבה מידע סביבתי על פי דרישות הקבועות בחקיקה, בתקנות ובתנאי היתרים ורישיונות סביבתיים. על רקע מגמת טיוב הרגולציה המתחזקת במשרדי הממשלה, המשרד להגנת הסביבה גיבש מדיניות חדשה לקביעת דרישות דיווח, במטרה למנוע סתירות, כפילויות ודרישות מיותרות.

לנוסח ההנחיות העדכניות >> לחצו כאן

יישום המדיניות: המדיניות הוטמעה כבר חלקית תוך הסרת דרישות דיווח מסוימות מהיתרי רעלים ומתנאים נוספים לרישיונות עסק, וכן תמשיך להיות מיושמת בעת הנפקת רישיון או היתר חדש או חידושם.

תחולת המדיניות: המדיניות תחול על היתר או רישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה רק מרגע שהוטמעה בהם באופן ישיר. יצוין כי בעלי היתרים ורישיונות רשאים לפנות מיוזמתם למשרד ולבקש תיקון ההיתר או הרישיון בהתאם למדיניות גם לפני מועד חידושו. יודגש כי בבואו ליישם את המדיניות, המשרד רשאי להחמיר או להקל על הקבוע במדיניות, וזאת בכפוף לקיומן של נסיבות מתאימות ומתן נימוקים לכך.

המדיניות מפרטת הוראות בדבר ארבעה סוגי דיווחים נדרשים וכללים לסיווגם. להלן מפורטים עיקרי דרישות המדיניות:

דיווחים מיידים
אירועי חומרים מסוכנים – נוכח חוסר הקוהרנטיות בהוראות הקיימות בהיתרים ורישיונות בקשר עם דיווח על אירועי חומרים מסוכנים, המשרד מנחה לראשונה כיצד יש לסווג אירוע חומרים מסוכנים (ראו 6 כללים לסיווג בעמ' 3 למדיניות) באופן שמגביל את חובת הדיווח לאירועים מסוימים ומשאיר מרווח שיקול דעת לאחראים במפעל. כמו כן, קובעת המדיניות כי דיווח על אירוע חומרים מסוכנים נדרש באופן מיידי ועד 15 דקות מגילויו.
מצבים שאינם אירועי חומרים מסוכנים – בכל הנוגע לחריגות ומפגעים שאינם מוגדרים כאירוע חומרים מסוכנים, המדיניות מגדירה סוגי אירועים שונים בתחומי איכות אוויר, קרקע ומים, שפכי תעשייה והזרמה לים, ולגבי כל אחד מהם קובעת מהו המועד הנדרש לדיווח. כך למשל, חריגה מפרמטר בשפכי תעשייה מקימה חובת דיווח תוך 24 שעות, דליפה מבריכת אידוי או אגירה נדרשת בדיווח תוך 48 שעות, כשל בבדיקת אטימות לתשתיות דלק נדרש בדיווח תוך שבוע.

  1. דיווחים תקופתיים על ניטור, דיגום ובקרה
    במסגרת יישום המדיניות ביחס לדרישות דיווח תקופתי, הוסרו מספר דרישות, ובהן הדרישה לדיווח רבעוני של יצרני פסולת מסוכנת הקבועה בהיתרי רעלים; בוטלה דרישה להגשת תכנית דיגום שנתית לשפכי תעשייה המעוגנת בתנאי רישיון עסק;  וכן הוסרו מהיתרי פליטה דרישות להגשת דיווחי LDAR רבעוניים, דיווחים חצי שנתיים על ניטור רציף בארובה ועוד.
  2. דוח שנתי
    המדיניות קובעת מועד אחוד להגשת הדוח, ביום 31 למרץ (עבור השנה הקלנדרית הקודמת). כמו כן, המדיניות מגדירה כי הדוח יכלול רק סיכום ועיבוד של נתוני פליטות, העברות, מפגעים, סיכונים ונתונים נוספים על עמידת המפעל בדרישות הדין. ראו הרחבה על הדרישות לדוח השנתי בעמוד 8 למדיניות.

דיווחים נוספים
המדיניות חלה גם על דרישות דיווח נוספות הקבועות בחקיקה ובהיתרים ורישיונות, כגון דרישות לרישום בפנקס רעלים ויומן אירועים; דרישות לתיעוד ושמירה של אנליזות, תעודות או חשבוניות (למשל חשבוניות של פינוי שמן משומש); ודרישות לעדכון המשרד להגנת הסביבה לפני ביצוע פעולות, כגון דיגום, עבודות תחזוקה, הפסקה של מתקן טיפול וכדומה.
לאור חשיבות המדיניות והחידוש שבה, מומלץ לבחון את הוראותיה מול ההוראות הקיימות בהיתרים והרישיונות של המפעל ובהתאם לשקול באם לפנות באופן יזום למשרד להגנת הסביבה בבקשה ליישם את עקרונות המדיניות בהיתרים וברישיונות הקיימים עוד לפני מועד חידושם.

נשמח לעמוד לרשותכם לצורך ביצוע בחינה זו ובמגעים מול המשרד וכן בכל שאלה או הבהרה שתידרש

מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
הרצוג פוקס נאמן

ד"ר רות דגן | שותפה
ראש מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
daganr@herzoglaw.co.il  

 

חן תירוש | שותפה
מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
tiroshh@herzoglaw.co.il

האמור לעיל נועד לתמצת את עיקרי המדיניות ואינו בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

לאתר פורום רגולציה סביבתית >> לחצו כאן

אם יש לכם שאלות נוספות בנושא פנו לעורכי דין לאיכות הסביבה שלנו

חפשו לפי +