מרכז מדיה

דיני עבודה בשעת סגר – תשלום עבור ימי בידוד והיתר להעסקה בשעות נוספות

6 אוקטובר 2020

עמיתים ולקוחות יקרים,

אנו מוסיפים לעדכן אתכם ביחס להתפתחויות הנוגעות להתמודדות מקומות העבודה עם התפשטות נגיף הקורונה. בעדכון זה נתייחס בתמצית לסוגיית התשלום לעובדים השוהים בבידוד ולהוראת שעה הנוגעת לאפשרות העסקת עובדים בשעות נוספות.
 
תוקפה של תעודת המחלה הגורפת לעובדים השוהים בבידוד

 1. ביום 27 ביולי 2020 עדכנו אתכם ביחס לפסק דין של בית המשפט העליון, שקבע כי החל מיום 30 בספטמבר 2020 יבוטל תוקפה של תעודת המחלה הגורפת שהוצאה על ידי משרד הבריאות ומכוחה נדרשו מעסיקים לשלם דמי מחלה לעובדים השוהים בבידוד .
 2. המועד שנקבע על ידי בית המשפט העליון לביטול התוקף של תעודת המחלה הגורפת נועד לאפשר לגורמים הרלוונטיים (המדינה, המעסיקים וההסתדרות) פרק זמן לגיבוש הסדר חלופי בכל הנוגע למימון התקופה בה שוהים עובדים בבידוד.
 3. עד למועד שנקבע לשם כך על ידי בית המשפט העליון לא עוגן באופן רשמי הסדר חלופי שכזה. ואולם, הגורמים השונים גיבשו מתווה הנוגע להסדרת הסוגיה, כאשר לצורך עיגונו בחקיקה פנו הצדדים לבית המשפט העליון, שהאריך את תוקפו של המצב הנוהג בארבעה שבועות, עד 28 באוקטובר 2020. לפיכך, עד מועד זה יוסיף לנהוג המצב הקיים, לפיו יכול עובד לזקוף את ימי הבידוד על חשבון מכסת ימי המחלה העומדים לרשותו, כאשר על המעסיק לשלם דמי מחלה עבור ימים אלה. יצוין, כי במסגרת פנייתם לבית המשפטי העליון, הצהירו הפונים כי בכוונתם להחיל את ההסדר המתגבש רטרואקטיבית מיום 1 באוקטובר 2020.

הוראת שעה המאפשרת העסקת עובדים בשעות נוספות

 1. נוכח המגבלות השונות החלות בימים אלה והקשיים עמם מתמודדים מקומות עבודה שיכולים לפעול, לרבות היעדרותם של עובדים רבים, חתם ביום 4 באוקטובר 2020 שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים על היתר כללי המאפשר העסקת עובדים בשעות נוספות.
 2. לפי ההיתר, שיעמוד בשלב זה בתוקף עד 31 באוקטובר 2020, במקום בו מועסקים עד 20 עובדים ניתן יהיה להעסיק עובדים בשעות נוספות במתכונת הבאה –
  עד 67 שעות עבודה בשבוע (לרבות שעות נוספות), כל עוד מכסת השעות הנוספות בחודש אינה עולה על 90 שעות נוספות;
  עד 14 שעות עבודה ביום (לרבות שעות נוספות), עד 8 פעמים בחודש, ובלבד שתינתן לעובד הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה-12 ל-14 (מבלי לגרוע מזכאותו להפסקות לפי כל דין).מקום עבודה בו מועסקים מעל 20 עובדים יוכל להעסיק עובדים במתכונת זו, כל עוד מתקיים בעניינו אחד מהתנאים הבאים:
  -במועד בו החל המעסיק ליישם את המודל הקבוע בהיתר לפחות 20% ממצבת עובדיו אינם יכולים להגיע למקום העבודה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה על ידי העובדים הקיימים מבלי לעבוד בשעות נוספות בהתאם להיתר (מצבת העובדים הינה ממוצע העובדים, כפי שדווח על ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בחודשים מאי-אוגוסט 2020);
  או
  במקום העבודה מועסקים עובדים במשמרות או בקפסולות, וקיים מצב בו יותר מ-20% מהעובדים נעדרו מאותה משמרת או קפסולה, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה אלא על ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה.
 3. יצוין, כי ההיתר אינו חל על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית; על מעסיקים עליהם חל צו הרחבה בענף ההובלה וההיסעים; ועל מעסיקים עליהם חל צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, העבודות הציבוריות והשיפוצים.
 4. מעסיקים המבקשים לברר את תחולת ההיתר בעניינם, כמו גם מענה לשאלות הנוגעות לתשלום לעובדים המועסקים על פי ההיתר, מוזמנים לפנות לייעוץ פרטני.

*************************************************

אנו נמשיך ונעדכן בכל הנוגע להתפתחויות ולשינויים הנובעים מהתפשטות נגיף הקורונה ומשפיעים על המעסיקים ועל מקומות העבודה. כמו כן נוסיף לעמוד לרשותכם לצורך מתן ייעוץ פרטני.

מחלקת דיני עבודה

הרצוג פוקס נאמן

להתייעצות בנושא פנו לעורכי דין לדיני עבודה שלנו

חפשו לפי +