הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

דחיית כניסתה לתוקף של רפורמת "חשבוניות ישראל" במע"מ ליום 5.5.2024

מרכז מדיה

דחיית כניסתה לתוקף של רפורמת "חשבוניות ישראל" במע"מ ליום 5.5.2024

10 מרץ 2024

לקוחות וידידים נכבדים,

בהמשך לעדכון הלקוחות הקודם בנושא, ברצוננו להביא לידיעתכם כי רשות המסים החליטה לדחות את כניסתה לתוקף של רפורמת "חשבוניות ישראל" במע"מ ליום 5.5.2024.

כמו כן, נבקש לעדכן כי נוסף על התאמת מערכת הנהלת החשבונות לרפורמה, תנאי ליישום הרפורמה הוא רישום במערכת רשות המיסים להקצאת חשבוניות. הכל כמפורט להלן.

 

מהי רפורמת "חשבוניות ישראל"?

רפורמת חשבוניות ישראל נועדה להתמודד עם תופעות החשבוניות הפיקטיביות אשר גורמת לנזק של מיליארדי שקלים לקופת המדינה, במסגרתה גופים עבריינים מנכים מע"מ בחשבוניות שהוצאו לא כדין. כדי להתמודד עם התופעה, החל מיום 5.5.2024, עוסקים יידרשו לבקש הקצאת מספר מרשות המסים ולציינו בחשבוניות בסכום של מעל  25,000 ₪ ללא מע"מ (יצוין כי סכום זה צפוי להיות מופחת בהדרגה לאורך השנים, לפי המתווה הבא: בשנת 2025 הסכום יעמוד על 20,000 ₪, בשנת 2026 הסכום יעמוד על 15,000 ₪, בשנת 2027 הסכום יעמוד על 10,000 ₪, בשנת 2028 הסכום יעמוד על 5000 ₪).

יובהר כי עוסקים לא יידרשו לבקש מספר הקצאה בעסקאות מול לקוחות פרטיים, עסקאות פטורות או עסקאות בשיעור אפס, עסקת אקראי, חשבונית עצמית, זיכויים, חשבונית רש"פ (I/P), מסמך אחר שאישר המנהל, והצהרות יבוא/יצוא.

הקצאת מספר לחשבונית תהווה תנאי לקיזוז סכום המע"מ שנרשם בחשבונית. בשנת 2024 רשות המסים תקצה מספר לכל דורש, אך החל משנת 2025 או בתום תקופת הניסיון שתיקבע, רשות המסים תוכל לסרב לבקשה להקצאת מספר (במקרה זה, העוסק יהיה רשאי לטעון נגד החלטת רשות המסים, להגיש ערעור למנהל רשות המסים ולאחר מכן אף לערער לבית המשפט המחוזי. במקביל, הקונה יוכל לשלם את המס בעצמו באמצעות הוצאת חשבונית עצמית ובקשת מספר הקצאה מרשות המסים, וכן באמצעות הוצאת חשבונית מס אשר סכום המע"מ שיירשם בה יהיה אפס ויירשם בה גם המספר שהקצתה רשות המסים לחשבונית העצמית של הקונה).

 

איך ניתן לבקש מספר הקצאה מרשות המסים?

ניתן לבקש מספר הקצאה באחת משתי הדרכים הבאות:

 1. באמצעות תוכנת הנהלת החשבונות – יש לפנות לבית התוכנה ולשאול האם תוכנת הנהלת החשבונות שלכם חוברה למערכת רשות המסים, כך שקיים קישור אוטומטי (API) לקבלת מספר הקצאה. כמו כן, מומלץ לברר האם נוסף שדה "מספר הקצאה" לחשבוניות המס. במידה שבית התוכנה ישיב על שאלות אלו בחיוב, קבלת המספר תתבצע באופן אוטומטי באמצעות המערכת ותוכלו להמשיך להנפיק חשבוניות כפי שעשיתם עד כה, ללא שום שינוי.
 1. באמצעות חיבור ישיר לרשות המסים– עליכם להתחבר באופן עצמאי למערכת רשות המסים באזור האישי של העסק, בייחוד אם תוכנת הנהלת החשבונות שלכם אינה מחוברת למערכת רשות המסים או אם אתם משתמשים בפנקסי חשבוניות וצריכים לציין את מספר ההקצאה על גבי החשבונית.

 

תנאי לקבלת מספר הקצאה מרשות המסים בשתי הדרכים, הוא רישום העוסק במערכת רשות המיסים לצורך הקצאת חשבוניות (אזור אישי). להלן הוראות הרישום והאפשרויות השונות לרישום:

 1. אחד מבעלי התפקידים הרשומים במרשמים (כגון דירקטורים בחברה, מורשי חתימה בעמותה, כל אחד מהשותפים בשותפות רשומה, שותף נציג בשותפות לא רשומה וכדומה), נדרשים לעבור רישום חד-פעמי.

יצוין, כי במקרים בהם בעל התפקיד מעונין כי יוסמך גורם אחר להיות "מורשה העל" בתאגיד או שאין בעל תפקיד בעל אזרחות ישראלית, ניתן לפעול באחת מהחלופות שלהלן:

  • רישום עצמאי – הגורם שמונה ע"י התאגיד נדרש להירשם במערכת רשות המסים ולרשום את התאגיד באזור האישי. לאחר ביצוע הרישום, יש להעלות למערכת את טופס אישור עו"ד, בהתאם לנוסח קבוע של רשות המסים.
  • רישום ע"י המייצגים הרשומים של התאגיד ביישום "פורטל המייצגים" – המייצג ירשום את פרטי הגורם שמונה כ"מורשה על" מטעם התאגיד, בצירוף אישור עו"ד בהתאם לנוסח קבוע של רשות המסים.
  • רישום פרונטלי במשרדי מע"מ– הגורם שמונה ע"י התאגיד צריך להגיע לאחד ממשרדי מע"מ, להזדהות ולהציג מסמך המעיד על כך שמונה כ"מורשה על" (למשל מסמך החלטת דירקטוריון), בצרוף אישור עו"ד בהתאם לנוסח קבוע של רשות המסים.
 1. כניסה לאזור האישי הממשלתי ורישום פרטי התאגיד עבורו מבקשים לבצע פעולות– לאחר הרישום הראשוני, בעל התפקיד צריך להזדהות במערכת ולאשר את תפקידו ב"אזור האישי הממשלתי" (אם מדובר בכניסה ראשונית). לאחר מכן, עליו לבצע רישום של התאגיד עבורו מבקשים לבצע פעולות.
 1. מתן הרשאה לאחר לבצע פעולות בשם התאגיד –בעל התפקיד או "מורשה העל" שמונה כאמור, רשאי להעניק הרשאה לגורמים אחרים בתאגיד לפעול בתור "מורשה" באמצעות קישור "הרשאה לפעולות דיגיטליות".  יצוין כי משך תקופת ההרשאה לא תעלה על תקופה של שנה וכי ניתן לבטלה בכל עת. ה"מורשה" יוכל לקבל הרשאה לבצע את כל הפעולות המפורטות מטה או חלקן.
 1. הסכמת הגורם שקיבל הרשאה לפעול בשם התאגיד– הגורם שבעל התפקיד העניק לו הרשאה, יקבל מסרון או מייל עם בקשה להסכמה להפוך למורשה בתאגיד. יצוין כי אם הגורם טרם נרשם לאזור האישי, עליו לבצע רישום ולתת את הסכמתו לשמש כמורשה בתאגיד.

 

להלן הפעולות לגביהן ניתן לתת הרשאה במערכת רשות המסים:

א.בקשת מספר הקצאה לחשבוניות העוסק.

  • לגבי עסקאות החייבות דיווח על "בסיס מזומן"- ניתן יהיה לבקש "אישור הקצאה" (אישור עקרוני לקבלת מספר הקצאה) עבור מסמך מקדים לחשבונית מס, כגון חשבון עסקה/ פרופורמה. יצוין כי על המסמך המקדים יש לכלול הודעה כי לא ניתן לנכות באמצעות אישור ההקצאה את מס התשומות.
  • במקרים בהם יש כשל טכני שמקורו במערכת רשות המסים ובשל כך לא יהיה ניתן לקבל מספר הקצאה, רשות המסים תאפשר לנכות את מס תשומות בחשבונית גם ללא מספר הקצאה.
  • במקרים בהם יש כשל טכני שמקורו במערכות המחשוב של העוסק, העוסק יוכל לבקש מספר הקצאה באמצעות המערכת, או להוציא חשבונית ללא מספר הקצאה, ולבקש מספר בדיעבד כאשר הכשל יתוקן. העוסק רשאי לבקש הקצאת מספר בדיעבד עד לתקופה של שנה מיום הוצאת החשבונית.

ב. אימות מספר ההקצאה בחשבונית שהתקבלה מספק וצפייה ברשימת מספרי ההקצאה שביקשה החברה מרשות המסים ופרטי החשבוניות שקיבלה מהספק.

לנוחיותכם קישור למאגר "שאלות ותשובות" שפרסמה רשות המיסים, וקישור לעמוד חשבוניות ישראל באתר רשות המיסים.

 

אנו ממליצים להיערך מבעוד מועד לרפורמה, ונשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה שתידרש.

בברכה,

הרצוג פוקס נאמן.

חפשו לפי +