מרכז מדיה

עדכון לקוחות | עדכון בקשר לאיסור הצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך ("ברוקראז")

9 נובמבר 2017

ביום 6 ביולי 2017 נכנס לתוקפו סעיף 49א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 שעניינו איסור הצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך שאינה מנוהלת בידי בורסה. יחד עם זאת, בצד האיסור הוסמך יושב ראש רשות ניירות ערך ("הרשות") להעניק היתר לפנות בהצעה כאמור, אם מצא שאין בכך כדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים.

לקריאת העדכון המלא באנגלית – לחצו כאן

חפשו לפי +