מרכז מדיה

עדכון לקוחות | עדכוני רגולציה של רשות שוק ההון אוקטובר 2017

9 אוקטובר 2017

ביום 1 באוקטובר, 2017, פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ריכוז עדכוני רגולציה לחודש אוקטובר 2017. במסגרת זו פורסמו ההוראות וטיוטות ההוראות הבאות:

הון וסולבנסי
עמדת הממונה – חלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח;
טיוטת עמדת הממונה – התייחסות למסלקות הבורסה לעניין דרישות הון במשטר כושר פירעון   כלכלי מבוסס Solvency II.
ביטוח חיים, קופות גמל, קרנות פנסיה, סוכנים ויועצים
טיוטה – טיפול בפניות איכות מידע;
עדכון – חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית.
גילוי ומדידה, קרנות פנסיה
טיוטת תיקון – חוזר מאוחד לעניין דיווחים לממונה – קובץ דיווח EV.
סיכוני ניהול ותפעול
עמדת הממונה – היערכות ליישום הסכם לחילופי מידע אוטומטיים.
שירותים פיננסים מוסדרים
טיוטה – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(פטור מחובת רישוי)(הוראת השעה), התשע"ח-2017.
גופים מוסדיים
הוראת שעה – טיוטה – הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל.
אקטואריה, גילוי ומדידה, קרנות פנסיה
תיקון החוזר המאוחד – דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה וקופת גמל מרכזית לקצבה.
מידע ודיווח, גופים מוסדיים
טיוטה – תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחי ביטוח משנה לממונה.
סוכנים ויועצים, גופים מוסדיים
הבהרה – טיוטה – הליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני.
חיסכון פנסיוני
חוזר – העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים (תיקון חוזר העברת כספים בין קופות גמל).
לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן.
חפשו לפי +