מרכז מדיה

עדכון לקוחות | פרסום דוח ריכוז ממצאים בנושא דיווחים מידיים על ידי רשות ניירות ערך

10 ינואר 2018

ביום 8 בינואר, 2018 פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") דוח ריכוז ממצאים בנושא דיווחים מידיים ("הדוח"), לאחר שביצעה ביקורת מדגמית על מנת לבדוק את עמידת החברות בהוראות תקנות 36 ו-37א2 לתקנות ניירות ערך (דוחות מידיים ותקופתיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), אשר קובעות חובת דיווח אודות כל אירוע או עניין החורג מעסקי התאגיד וכן חובת עדכון בנוגע להתפתחויות שחלות לאחר דיווח כאמור.

לקריאת העדכון המלא – לחצו כאן

חפשו לפי +