הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | 'Investment Tech' | פורסמה טיוטת הצעה לתיקון חוק העיסוק בייעוץ השקעות כללי

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | 'Investment Tech' | פורסמה טיוטת הצעה לתיקון חוק העיסוק בייעוץ השקעות כללי

26 יוני 2019

הרינו לעדכנכם כי רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור טיוטה להצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון) (ייעוץ השקעות כללי), התשע"ט-2019 ("התיקון המוצע").

רקע כללי:

בישראל, בניגוד למקומות אחרים בעולם, אין הבחנה בין ייעוץ השקעות "אישי" המותאם לצרכים האישיים של כל לקוח ולקוח, לבין ייעוץ השקעות כללי הניתן לקהל לקוחות או לחלופין אנליזה המופצת לציבור הרחב. בשני המקרים מדובר בפעילות שככלל דורשת רישיון מרשות ניירות ערך וכפופה לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ").

התיקון המוצע נועד להסיר את החסמים הקיימים בחוק הייעוץ ולתת מענה להרגלי צריכת ייעוץ ההשקעות המתחדשים לאור התרחבות תעשיית הפינטק גם לעבר תחום זה, כמו גם להסדיר בנפרד את תחום האנליזות.

אם יושלם התיקון המוצע, חוק הייעוץ יכלול שלושה סוגי נותני ייעוץ השקעות:

1. בעלי רישיון יועץ – העוסקים בייעוץ השקעות אישי;
2. אנליסטים המועסקים על ידי "גופים מפוקחים" כהגדרתם בתיקון המוצע – עליהם תחול חובת רישום במרשם ותוטל על הגוף המעסיק חובה לוודא את התאמתם לתפקיד;
3. עוסקים במתן ייעוץ השקעות כללי, עליהם לא תחול חובת רישוי ולא יחולו מרבית הוראות החוק. לצד זאת, יוטלו עליהם חובות גילוי מרחיבות.

הערות לטיוטת התיקון ניתן להעביר לרשות ניירות ערך עד ליום 3 ביולי 2019.

לנוסח המפורט של הטיוטה להערות הציבור – לחצו כאן>>

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בעניין הטיוטה להצעת החוק והשלכותיה.

חפשו לפי +