הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

ביהמ"ש העליון הכריע בפרשנות הראויה ל"מבחן הרווח" במסגרת בחינת חלוקת דיבידנד

מרכז מדיה

ביהמ"ש העליון הכריע בפרשנות הראויה ל"מבחן הרווח" במסגרת בחינת חלוקת דיבידנד

3 מאי 2023

פסיקת ביהמ"ש העליון: אין מקום לקרוא לתוך מבחן הרווח במסגרת בחינת חלוקת דיבידנד חובה של הדירקטורים לקחת בחשבון הפסד צפוי

לקוחות וידידים נכבדים,

חוק החברות, תשנ"ט-1999 קובע כי חלוקת דיבידנד מותנית בעמידה בשני מבחנים – מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון. הגם שמבחן הרווח נתפש כמבחן טכני ומשני הנסוג בפני מבחן יכולת הפירעון, לא אחת נדרשו בתי המשפט בישראל לשאלת יישומו הנכון.
לאחרונה, בפרשת ברוט, בית המשפט העליון הכריע בשאלת הפרשנות הראויה לאופן יישומו של מבחן הרווח, וקבע מספר קביעות חשובות:

1. לא ניתן לקרוא לתוך מבחן הרווח חובה של הדירקטוריון להתחשב באירוע שטרם מצא את ביטויו בדוחות הכספיים המבוקרים או הסקורים שערכה החברה. בתוך כך, אין מקום לקרוא לתוך מבחן הרווח חובה של הדירקטורים לקחת בחשבון מידע לגבי הפסד צפוי שטרם מצא את ביטויו בדוחות האמורים, ושעתיד לקבל ביטוי בדוחות הכספיים העוקבים לכשיפורסמו.

2. מהלך של קריאה לתוך הגדרת מבחן הרווח, דוחות עתידיים בגין רבעון שחורג ממסגרת הזמנים הנקובה, מנוגד ללשון החוק ודחייתו מתחייבת אף משיקולי מדיניות. בכך, בוטלה הגישה שעשויה להשתמע מהחלטתו של בית המשפט הכלכלי בעניין להב, ואשר לפיה במקרים נדירים ביותר, אין הדירקטוריון רשאי להסתמך על הדוחות הכספיים העדכניים לצורך בחינת מבחן הרווח.

3. על אף האמור לעיל, בית המשפט מבהיר כי דירקטוריון החברה אינו רשאי להתעלם ממידע לגבי הפסד צפוי בבואו להחליט על חלוקת דיבידנד. על הדירקטוריון מוטלת חובה לתת דעתו על תחזיות הרווחים וההפסדים הצפויים לחברה כחלק ממבחן יכולת הפירעון. המענה לחשש מפני "עצימת עיניים" מצד הדירקטורים לא מצוי בפריצת גבולות מבחן הרווח, אלא בהקפדה על יישום מדוקדק ומושכל של מבחן יכולת הפירעון ועמידה בחובות ההתנהגות הכלליות המוטלות על הדירקטורים.

לעיון בפסקי הדין >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים, לרבות בכל הנוגע לחובות הדירקטוריון על פי הוראות הדין, הפסיקה ועמדות רשות ניירות ערך.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

 
מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +