הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

תיקון לתקנות "הוצאות ישירות" מחריג קרנות השקעה מסוימות ממגבלת ה-0.25% ומרחיב את חובות הגילוי

מרכז מדיה

תיקון לתקנות "הוצאות ישירות" מחריג קרנות השקעה מסוימות ממגבלת ה-0.25% ומרחיב את חובות הגילוי

16 ספטמבר 2020

תיקון לתקנות קופות גמל בדבר "הוצאות ישירות" מחריג קרנות השקעה למימון פרויקטים לתשתיות בישראל וכן קרנות השקעה בתחום ההיי-טק בישראל ממגבלת ה-0.25%; מרחיב את חובות הגילוי החלות על גופים מוסדיים; ומאריך את תוקפה של הוראת השעה הקבועה בתקנות.

 

לקוחות וידידים נכבדים, 

לאחרונה נערך תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008 ("התקנות"), כמפורט להלן:

הארכת תוקפה של הוראת השעה

הוארך תוקפה של הוראת השעה הקבועה בתקנה 3א לתקנות ("הוראת השעה"), בדבר האפשרות להכיר בעמלת ניהול חיצוני והוצאה הנובעת ממתן משכנתה כהוצאות ישירות; וכן בדבר המגבלה לפיה סך כל ההוצאות הישירות מסוגים מסוימים (למעט כמפורט בתקנה) לא יעלה על 0.25% מסך השווי המשוערך של נכסי קופת הגמל ("מגבלת ההוצאה"); עד ליום 28 בפברואר, 2021.

החרגת קרנות השקעה בתחום מימון פרויקטים וקרנות השקעה בהיי-טק ממגבלת ההוצאה

הורחב החריג הקבוע בהוראת השעה ביחס לסוגי הוצאות שלא יכללו במגבלת ההוצאה. כך, נקבע כי הוצאות הנובעות מהשקעה בקרנות השקעה למימון פרויקטים לתשתיות בישראל וכן בקרנות השקעה בתחום ההיי-טק בישראל, בתנאים ובאופן שיורה הממונה, לא ייכללו במגבלת ההוצאה (נכון למועד זה, הממונה טרם פרסם הוראות כאמור). מטרת השינוי הינה לעודד השקעות גופים מוסדיים בקרנות השקעה הפועלות בתחומים אלו.

תוספת חובת גילוי ודיווח

נקבעה חובה על הגוף מוסדי ליידע אדם המעוניין להצטרף לקופת הגמל כי בנוסף על דמי הניהול ייגבו מנכסי הקופה הוצאות ישירות; וכן בדבר שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנה החולפת. בנוסף, נקבעו פרטים מסוימים בקשר עם ההוצאות הישירות אותם נדרש הגוף המוסדי לדווח לעמית או למבוטח במסגרת דיווחי קופת הגמל שנשלחים לעמית ולמבוטח. הכול, בתנאים ובאופן שיורה הממונה (נכון למועד זה, טרם פורסמו הוראות כאמור).

לנוסח המלא של התקנות >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה בתחום קרנות ההשקעה וכן בתחום הרגולציה של רשות שוק ההון, לרבות הרגולציה החלה על השקעות גופים מוסדיים, ואנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחומים אלו. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, לרבות בקשר עם הפרסומים הנ"ל, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות, שוקי הון וניירות ערך
מחלקת קרנות השקעה
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +