מרכז מדיה

תזכיר חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל, התש"ף 2020

30 יוני 2020

לקוחות וידידים נכבדים, 

משרד האוצר פרסם ביום 28 ביוני 2020 תזכיר חוק שמטרתו לעודד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל ולהקל על חברות טכנולוגיות בהתמודדות עם הדרישות הרגולטוריות בישראל. מורכבות הדרישות הרגולטוריות בעולם הפיננסי אינה ייחודית רק לישראל ונובעת בין היתר מכשלי השוק ומהסיכונים המיוחדים לעולם הפיננסי ובראשם סיכוני הציות הייחודיים לפעילות זו, וכן מהצורך להבטיח את יציבות הגופים הפיננסיים והמערכת הפיננסית.

אולם, בהיעדר מענה המותאם למאפייני חברות הפינטק בראשית דרכן, הרגולציה טומנת בחובה אתגרים מורכבים ומגוונים לחברות אלו, העלולים להוות חסם משמעותי לתחילת הפעילות ולהתפתחותן העסקית וכן ליכולת להציע את המוצר או השירות בשוק בישראל.

על כן, צוות בין משרדי לבחינת הקמת סביבה רגולטורית מקלה ומותאמת לחברות שעושות שימוש בטכנולוגיה חדשה לצורך אספקת מוצרים ושירותים פיננסיים, המליץ להקים פלטפורמה של סביבת ניסוי המאפשרת למידה, ניסוי וטעייה להתמודדות עם האתגרים הרגולטוריים המאפיינים את חברות הפינטק, הן מצד החברות והן מצד הרגולטורים. במסגרת תזכיר החוק מוצע להקים סביבת ניסוי לחברות טכנולוגיה פיננסיות בישראל, שתופעל ידי ועדה לעידוד טכנולוגיה פיננסית בישראל. תפקיד הוועדה הוא לרכז את הטיפול בכלל החברות במסגרת התכנית. הוועדה תכלול את כל רשויות הפיקוח הפיננסיות בישראל (רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, המפקח על הבנקים והרשות לאיסור הלבנת הון) ותהווה כתובת ממשלתית אחת לחברות אך לא תגרע מסמכויות רשויות הפיקוח הפיננסיות ושיקול דעתן העצמאי.

מטרת הקמת הוועדה היא להקל על חברות המבקשות לפעול במסגרת התכנית, בפרט כאשר תחום פעילותן אינו משויך באופן ברור לתחום הפיקוח של אחת מרשויות הפיקוח הפיננסיות.  יתר על כן, הקמת ועדה תאפשר טיפול יעיל ומהיר בחברות שמתקשות לפעול במערכת הפיננסית עקב עניינים שאינם באחריות הרשות המפקחת בתחום פעילותה. לדוגמה:  במצב שבו חברה אשר מפוקחת על ידי רשות שוק ההון מתקשה לפתוח חשבון בנק בישראל יש לפתור חסם בדרך של תיאום בין החברה ורשות שוק ההון לבין הרשות לאיסור הלבנת הון והפיקוח על הבנקים.

יישום זה יאפשר למידה משותפת של הרגולטורים והתייעצות, כך שסך הניסיון הנצבר אצל כל רשות פיקוח פיננסית יהיה רחב יותר בהשוואה למצב שבו הייתה נחשפת רק לחברות בתחום הפיקוח שלה.

מן הכלל אל הפרט:
מוצע כי הוועדה תבחר חברות שישתתפו בתוכנית "מגרש המשחקים הרגולטורי" – "Regulatory Sanbdox".
משך כל תכנית יקבע על ידי הוועדה כאשר משך הזמן המרבי לכל תכנית הוא שנתיים,  עם אפשרות להארכה של שנתיים נוספות, וזאת על מנת לתת מענה לקשיים ולאתגרים הרגולטוריים של חברות פינטק.

ע"פ המוצע התוכנית תפעל בשני מסלולים:

א. מסלול רישוי – מיועד לחברות אשר פעילותן דורשת רישוי בישראל. מטרת מסלול הרישוי היא לאפשר לרשות פיקוח פיננסית להחליט על התאמות או הקלות רגולטוריות לחברה שתשתתף בתכנית לתקופת זמן מוגבלת.

ב. מסלול ליווי – מעבודת הוועדה עלה כי גם חברות פינטק שפעילותן אינה כפופה להיתר או פיקוח של איזו מרשויות הפיקוח הפיננסיות נתקלות בקשיים משמעותיים בפעילותן בישראל. מטרת המסלול תהיה לתת מענה לקשיים בהן נתקלות חברות טכנולוגיה פיננסית, בין היתר, באמצעות החלת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור באמצעות צו איסור הלבנת הון ייעודי אשר עשוי לסייע בהתאם לקושי שתואר לעיל.

הערות ציבור ניתן להעביר עד ליום 19/7/2020.

לתזכיר החוק המלא >> לחצו כאן

במשרדנו צוותים ייעודים בעלי ניסיון רב ועשיר בעבודה מול רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, המפקח על הבנקים והרשות לאיסור הלבנת הון. משרדנו מלווה מספר רב של חברות פינטק, בין היתר, מול הרגולטורים השונים. למשרדנו גם ניסיון רב בליווי חברות וארגונים בהליכי חקיקה מסוג זה. 

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +