הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

תזכיר חוק חדש מציע הטבות מס לחברות ומשקיעים בתחום היי-טק

מרכז מדיה

תזכיר חוק חדש מציע הטבות מס לחברות ומשקיעים בתחום היי-טק

3 נובמבר 2021

לקוחות, עמיתים וחברים יקרים,

אנו מבקשים לעדכן כי משרד המשפטים פרסם להערות הציבור תזכיר חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (להלן: "הצעת החוק"). המטרה של החוק המוצע היא לחזק את תעשיית ההיי-טק הישראלית באמצעות הענקת הטבות מס שונות לחברות היי-טק ישראליות ולמשקיעים בהן.

מצאנו לנכון לסקור בקצרה את ההטבות הגלומות בהצעת החוק כבר עתה, בשים לב להשלכותיה על תזמון אירועים אסטרטגים בחייהן של החברות הרלוונטיות כגון מועד ביצוע עסקאות מיזוג ורכישה, עריכת סבבי גיוס, מועד נטילת הלוואות ועוד.

תוקף החוק המוצע הוא לארבע שנים בתקופה שמ-1.1.2022 עד 31.12.2025. בתום תקופה זו תיבחן האפשרות להאריך את התוקף של החוק, בהתאם למידה שבה הוא ישיג את מטרותיו.

ראשית, הצעת החוק מציגה שתי הטבות למשקיעים בחברת היי-טק ישראלית בתחילת דרכה (עד שלב ה-seed) שעומדת במספר תנאים, לרבות: שליטה וניהול מישראל, סכום גיוס מקסימלי של 12 מיליון ₪ כמו גם סך הכנסה מקסימלי שלא עבר רף מסוים, וכן שהחברה היא הבעלים של הידע הבלתי-המוחשי המפותח על-ידה (להלן: "חברה מזכה").

ההוראה הראשונה מקנה למשקיע זיכוי מס בגובה של עד 33% מסכום השקעתו, כנגד חבות המס שלו. סכום ההשקעה המקסימלי הזכאי להטבה הוגבל בהצעת החוק ל-3.5 מיליון ₪ ביחס לסך השקעות משקיע בחברה בודדת. יש לציין כי אם החברה לא תעמוד בתנאים מסוימים לאורך שלוש השנים שלאחר ההשקעה, זיכוי המס יבוטל רטרואקטיבית והמשקיע יידרש לשלם את חבות המס הנגזרת מכך. הוראה זו פתוחה בעיקר ליחידים, אך גם לשותפויות וחברות פרטיות מסוימות.

ההוראה השנייה, שפתוחה ליחידים בלבד, היא לבצע "שחלוף השקעה", שמשמעותו דחיית תשלום המס בגין רווח הון כתוצאה ממימוש השקעה בחברה מזכה, אם התמורה שהתקבלה ממימוש ההשקעה כאמור הושקעה בחברת מו"פ בשלב ה-seed.

בנוסף, הצעת החוק מתירה לחברות ישראליות הזכאיות להטבות מס כמפעל טכנולוגי מועדף להפחית את עלות הרכישה של חברות היי-טק מסוימות. תקופת ההפחתה המוצעת היא חמש שנים, במהלכן תותר לחברה המשקיעה ניכוי עלות הרכישה כהוצאה. תשומת הלב שהרכישה יכולה להיות של חברה ישראלית וכן של חברה זרה ובלבד שהקניין הרוחני של החברה הזרה הועבר לישראל תוך שנה לאחר הרכישה.

הצעת החוק מציעה לפטור ממס גופים פיננסיים זרים ביחס להכנסות הריבית שלהם מהלוואות בסכום קרן מינימלי של 10 מיליון דולר לחברות היי-טק ישראליות בשלבי צמיחה מתקדמים (בעלות הכנסה טכנולוגית מינימלית בשנה שקדמה לשנת ההלוואה של 10 מיליון דולר). הפטור יחול על ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה. בכך, מוצע למעשה להקטין את עלויות המימון של חברות ההיי-טק הישראליות הנושאות כיום בעלות גילום המס של המלווים הזרים.

לבסוף, הצעת החוק מציעה להאריך את תוקף סעיף 92א לפקודת מס הכנסה אשר מקנה הטבה דומה להטבות הניתנות בהצעת החוק ביחס להשקעות בחברות מחקר ופיתוח אשר מונפקות בבורסה.

יש לציין שכל אחת מההטבות שנסקרו לעיל כפופות למגוון תנאים ומגבלות שלא פורטו בעדכון זה.

הצעת החוק מגלמת הטבות משמעותיות לחברות היי-טק בשלבים שונים ולמשקיעים בהן. יש מקום לערוך כבר עכשיו תכנון אסטרטגי בנושאים שונים כגון מועד גיוס, מועד נטילת הלוואות, ומועד ביצוע עסקאות מיזוג ורכישה. מחלקת המיסים של משרדנו תשמח לסייע לכם בנושאים אלה.

מאיר לינזן | יו"ר המשרד

ראש מחלקת מיסים

linzen@herzoglaw.co.il

גיא כץ | שותף

מחלקת מיסים

katzg@herzoglaw.co.il

יובל נבות | שותף

מחלקת מיסים

navoty@herzoglaw.co.il

עפר גרנות | שותף

מחלקת מיסים

chamame@herzoglaw.co.il

אלדד חמם | שותף

מחלקת מיסים

chamame@herzoglaw.co.il

איהאב פרח | שותף

מחלקת מיסים

farahe@herzoglaw.co.il

אמיר קופר | שותף

מחלקת מיסים

cooperam@herzoglaw.co.il

רונן אבנר | עו"ד

מחלקת מיסים

avnerr@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +