מרכז מדיה

תזכורת: חובת עדכון מען דיגיטלי ברשם החברות

13 יולי 2023

חובת עדכון מען דיגיטלי ברשם החברות

לקוחות וידידים נכבדים,
לפני כשנה, ביום 27 ביוני 2022, פורסם ברשומות חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התשפ"ב-2022, אשר מטרתו המרכזית היא לאפשר דיוור מגופים ציבוריים ליחידים או לתאגידים באמצעים דיגיטליים, באופן השקול לדיוור פיסי למען הרשום.
בהתאם לחוק זה, כלל החברות מחויבות למסור לרשם החברות שני מענים דיגיטליים: כתובת דוא"ל, אשר תהיה גלויה לציבור, וכתובת דואר אלקטרוני נוספת או מספר טלפון נייד, אשר יהיה גלוי לגופים ציבוריים בלבד ("המענים הדיגיטליים").
להלן מועד התחילה ביחס לחברות שהתאגדו לפני יום 27 בינואר 2023
• חברה שהיא תאגיד מדווח תמסור את המענים הדיגיטליים לרשם החברות עד ליום 27 ביולי 2023.
• חברה שאינה תאגיד מדווח תמסור את המענים הדיגיטליים לרשם החברות לא יאוחר ממועד הגשת הדיווח השנתי של החברה באופן מקוון.
המענים הדיגיטליים שיימסרו לרשם החברות, ישמשו גופים ציבוריים לשליחת דיוורים לחברה. על דיוורים אלה תחול "חזקת מסירה", כלומר יראו אותם כאילו נשלחו בדואר למען הרשום של החברה.
על החברות מוטלת חובה לעדכן את יחידת רשם החברות על כל שינוי שחל במען דיגיטלי שלהן תוך 14 ימים מיום השינוי.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +