הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

שינויים במשטר הפיקוח על מיזוגים בישראל

מרכז מדיה

שינויים במשטר הפיקוח על מיזוגים בישראל

23 מרץ 2022

עדכון לקוחות | הגבלים עסקיים ותחרות

שינויים במשטר הפיקוח על מיזוגים בישראל

רף מחזור המכירות השנתי המינימלי להגשת מיזוג עולה  מ-10 מיליון ₪ ל-20 מיליון ₪

החל מיום 20 במאי 2022, יבוטל טופס הודעת המיזוג המקוצרת, וטופס הודעת המיזוג הקיים יוחלף בטופס אחיד חדש, ארוך ומורכב

ביום 20 במרץ 2022 פורסמו תקנות התחרות הכלכלית (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004 בנוסחן המתוקן, כפי שאושרו על ידי הכנסת ביום 12 בינואר 2021 ("תקנות המיזוגים החדשות").

על פי תקנות המיזוגים החדשות, עסקאות מיזוג מחויבות באישור הממונה על התחרות כאשר מחזור המכירות המצרפי של החברות המתמזגות בישראל בשנת הכספים שקדמה למיזוג עולה על 367,930,000 מיליון ₪ במצטבר, ובלבד שמחזור המכירות של כל אחד משני הצדדים המתמזגים יעלה על 20 מיליון ₪ (במקום 10 מיליון ₪). ספי הגשה אחרים יוותרו ללא שינוי.

בנוסף לכך, תקנות המיזוגים החדשות ישנו כליל את טפסי הודעת המיזוג שמוגשים לרשות התחרות ("הרשות") כחלק ממשטר הפיקוח על המיזוגים מכוח חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 ("חוק התחרות"), וזאת החל מיום 20 במאי 2022. טפסי הודעת המיזוג הקיימים (הן הטופס הארוך והן המקוצר) יוחלפו בטופס אחיד חדש, המרחיב משמעותית את היקף המידע שיש למסור.

לתקנות המיזוגים החדשות >> לחצו כאן

 

שינוי ברף מחזור המכירות

טרם פרסום תקנות המיזוגים החדשות, צדדים מתמזגים נדרשו להגיש הודעות מיזוג לרשות (בין היתר) כאשר מחזור המכירות המשולב שלהם עלה על 367,930,000 מיליון ₪ במצטבר בשנת הכספים שקדמה למיזוג, ובלבד שמחזור המכירות של לפחות שניים מהצדדים למיזוג החברות עלה על 10 מיליון ₪.

תקנות המיזוגים החדשות הגדילו את רף מחזור המכירות המינימלי האמור ל-20 מיליון ₪. אלא שאין מדובר בשינוי משמעותי שכן גם לפני פרסום התקנות, אפשרה הרשות לצדדים מתמזגים לקבל פטור מהחובה להגיש הודעת מיזוג כאשר מחזור המכירות של אחד מהם עלה על 10 מיליון ₪, אך היה נמוך מ-20 מיליון ₪.

יתר על כן, תיקון רף מחזור המכירות אינו גורע מספי הדיווח האחרים הקבועים בחוק התחרות. כלומר, עדיין תידרש הגשת הודעות מיזוג לרשות אם כתוצאה מהמיזוג, לישות הממוזגת יהיה נתח העולה על 50% בשוק כלשהו בישראל; או אם אחת מהחברות המתמזגות מחזיקה בנתח העולה על 50% משוק מסוים, עובר למיזוג.

 

שינוי טפסי הודעות המיזוג

לגישת הרשות, פרטי המידע שצדדים מתמזגים נדרשים לספק באמצעות טפסי הודעות המיזוג הנוכחיים, בייחוד בגרסתם המקוצרת, אינם מספיקים לשם בחינה נאותה הנדרשת על פי חוק התחרות. הדבר מוביל, על פי הרשות, לעיכובים בבחינת מיזוגים וכן לדרישות נתונים שנשלחות לצדדים מתמזגים ולצדדים שלישיים, זאת גם במקרים בהם המיזוגים הנבחנים אינם מעוררים חששות תחרותיים כלשהם. הטופס האחיד החדש מרחיב באופן משמעותי את היקף המידע שיש לספק לרשות, כשלשיטת הרשות – הרחבה זו תסייע לממונה לקבל החלטות במהירות רבה יותר.

להלן השינויים המהותיים העיקריים בטפסי ההודעה על המיזוג:

  • כל מיזוג יחייב את הצדדים לו לפרט אודות הגופים המחזיקים בהם לפחות 10%, במישרין או בעקיפין, כמו גופים המוחזקים על ידי מי מהצדדים, במישרין או בעקיפין. באשר לגופים אלה יידרש פירוט בדבר בעל השליטה הסופי, ובדבר כל החברות שבהן הוא מחזיק, במישרין או בעקיפין, ב-20% או יותר מהזכויות בהן. כן יידרש פירוט אודות קיומה של זיקה תחרותית בין הגופים המחזיקים בצד למיזוג לבין הצד השני למיזוג. דרישה חדשה זו צפויה להטיל עומס רב, במיוחד על גופים המוחזקים על ידי בעלי מניות רבים ומבוזרים, קרנות השקעה וכדומה. בד בבד, תהא אפשרות להצהיר כי המידע, או חלק ממנו, אינו ידוע למגיש הודעת המיזוג, לאחר שנעשו מאמצים סבירים לאתרו.
  • חובת דיווח נרחבת תחול ביחס למיזוגים הנוגעים ל"שווקים בחובת דיווח מוגברת". מדובר במקרים של מיזוגים אופקיים (בין מתחרים), שבהם נתח השוק המצטבר של הצדדים המתמזגים הוא לפחות 20%; או במקרים של מיזוגים אנכיים (לאורך אותה שרשרת ייצור והפצה), שבהם נתח השוק של אחד מהצדדים המתמזגים הוא לפחות 30%. אם אכן עסקינן במיזוג הנוגע לשווקים המחייבים חובת דיווח מוגברת, יידרשו הצדדים למסור פרטים בדבר חסמי כניסה לשוק הרלוונטי, חסמי התרחבות, פירוט ההתייעלות הנובעת מהמיזוג, פירוט בדבר תחרות מיבוא וכדומה.
  • ההגדרה של מיזוג אופקי הורחבה על מנת שתכלול מתחרים בכוח, הם מתחרים פוטנציאליים. "מתחרה בכוח" לעניין זה הוא מי שמסוגל לייצר טובין תחליפיים או לספקם, באופן מיידי, שלא על ידי רכישת פעילות קיימת של ייצור או שיווק; או מי שגילה דעתו, בביצוע הכנות לייצור או להספקה של טובין תחליפיים או בדרך אחרת, כי בכוונתו להתחיל בייצור או בהספקה כאמור במועד קרוב, או מי שסביר שיעשה כן. ההגדרה של מתחרים פוטנציאליים היא הגדרה מורכבת, שתחייב את הצדדים להקדיש מחשבה לכוונותיהם ותכניותיהם בשנים שקדמו למיזוג.
  • ההגדרה של מיזוג קונגלומרטי שונתה ותחול רק על מקרים בהם הצדדים המתמזגים מייצרים, משווקים, מפיצים או מספקים טובין משלימים. "טובין משלימים" הם טובין אשר: מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, שנמכרו לאותם לקוחות; או טובין המיוצרים, משווקים, מופצים, מסופקים או נצרכים יחד עם טובין בשוק האחר.
  • הרחבה נוספת של כמות הנתונים שתימסר לרשות במיזוגים אופקיים וקונגלומרטיים. בכל מיזוג אופקי (גם כאשר קיימת בין הצדדים תחרות פוטנציאלית בלבד), צדדים מתמזגים יחויבו לספק נתונים בדבר היקף פעילותם במונחים כספיים וכמותיים (מדובר בדרישה שבעבר הייתה נדרשת רק כאשר היה מדובר בצדדים מתמזגים שלהם נתח שוק מצרפי גבוה מ-25% בשווקים כלשהם). במקרים בהם חלקם המצרפי של הצדדים המתמזגים גבוה מ-25%, הם יידרשו לספק גם פרטים אודות התחרות במשק ואפיונה וידרשו לספק פרטים אודות ההסדרים שלהם עם מתחריהם, וכן אינדיקציות לתחרות אפשרית בין הצדדים המתמזגים, במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הודעת המיזוג.

 

בכל מיזוג קונגלומרטי, ידרשו צדדים מתמזגים לספק מידע לגבי הטובין המשלימים שהם מספקים (כולל נתחי שוק, מתחרים ולקוחות), זאת כאשר נתח השוק של אחד מהצדדים המתמזגים נמוך מ-30%, או שסך המכירות של חברה מתמזגת ללקוחות חברה מתמזגת אחרת הוא לפחות 30%. סוג זה של מידע משוכלל לגבי טובין משלימים אינו מתבקש בטפסים הקיימים.

עבור עסקאות מיזוג שאינן אופקיות, אנכיות או קונגלומרטיות, ימולאו בטפסי הודעת המיזוג רק הפרקים הכלליים של הטופס.

יצוין כי בכל סוג מיזוג, הצדדים המתמזגים יידרשו להסביר כיצד חושבו נתחי שוק, לרבות כיצד בוצעו הערכות, אם בוצעו.

 

מספר המלצות לנוכח השינוי הצפוי:

  • הכנת ההגשה לממונה צפויה לגזול זמן. הרבה זמן. בהתאם – היערכו מראש כך שעו"ד של דיני תחרות יהיה מעורב בעסקה כבר בשלבים המוקדמים, ויוכל להכין את ההגשה כנדרש.
  • קחו בחשבון שבמסגרת ההגשה תצטרכו להעביר לממונה מידע רב, כולל מידע בדבר תחרות פוטנציאלית, מידע רב על השוק, ומידע על בעלי המניות בחברה ופעילותם.
  • הביאו בחשבון את לוחות הזמנים הצפויים לשם קביעת מועד ההשלמה של העסקה.

 

אנו לרשותכם,

 

טליה סולומון |שותפה
ראש מחלקת תחרות והגבלים עסקיים
טל':  03-692-5960
solomonta@herzoglaw.co.il

 

איריס אכמון | שותפה
מחלקת תחרות והגבלים עסקיים
טל': 03-692-5960
achmoni@herzoglaw.co.il

 

צליל בר ביינוול | עו"ד
מחלקת תחרות והגבלים עסקיים
טל': 03-692-5592
barbainvolt@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +