הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

רשות ניירות ערך קובעת כללי גילוי אודות אופן פעולתה של ועדה מיוחדת לניהול מו"מ בעסקאות בעלי שליטה

מרכז מדיה

רשות ניירות ערך קובעת כללי גילוי אודות אופן פעולתה של ועדה מיוחדת לניהול מו"מ בעסקאות בעלי שליטה

27 אוקטובר 2020

רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה עמדה בנוגע לנתונים אשר יש לפרסם במסגרת דוח עסקה עם בעל שליטה, במקרה בו תנאי העסקה גובשו על בסיס עבודתה של ועדה מיוחדת בלתי תלויה.

לקוחות ועמיתים יקרים,

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה לאחרונה עמדת סגל משפטית שעניינה גילוי אודות ועדה מיוחדת בלתי תלויה לניהול משא ומתן בעסקאות בעלי שליטה ("העמדה").

העמדה מתייחסת לפרטים אותם יש לגלות במסגרת דוח עסקה עם בעל שליטה, המתפרסם במסגרת זימון אסיפה כללית לשם אישור עסקה כאמור ("דוח עסקה"), וזאת ככל שתנאי העסקה גובשו על בסיס עבודתה של ועדה מיוחדת בלתי תלויה ("הוועדה המיוחדת"). לפי העמדה, גילוי באשר לאופן פעולתה של הוועדה המיוחדת ומאפייניה, עשוי לסייע לבעלי המניות בחברה השוקלים כיצד להצביע באסיפה הדנה באישור עסקה כאמור, וכן למשקיע הסביר השוקל השקעה בניירות ערך של החברה.

ככלל, אישור עסקאות חריגות בין חברה ציבורית לבין בעל שליטה בה, או עסקאות שלבעל השליטה עניין אישי בהן ("עסקאות בעלי שליטה"), כפוף להליך אישור מנדטורי כתנאי מקדים להתקשרות בעסקה. כחלק מההליך האמור, על ועדת הביקורת לקיים הליך תחרותי בפיקוחה, או לקבוע כי יתקיים הליך אחר אשר ייקבע על-ידה בטרם התקשרות בעסקת בעל שליטה. בשים לב לאמור, ועקב התפתחויות הפסיקה בתחום, בעת האחרונה נעשה שימוש הולך וגובר בפרקטיקה של ועדה מיוחדת לניהול הליך המשא ומתן לגיבוש התנאים של עסקאות בעלי שליטה.

לעמדת הרשות, בעת זימון אסיפה כללית לשם אישור עסקה עם בעל שליטה, שתנאיה נקבעו על בסיס עבודתה של ועדה מיוחדת, יש לכלול גילוי נוסף כדלהלן:

  1. הרכב הוועדה המיוחדת וסמכויותיה: פירוט אודות זהות חברי הוועדה המיוחדת; קיום עניין אישי לחברי הוועדה המיוחדת (ככל שרלוונטי); וסמכויות הוועדה המיוחדת (לרבות הגורם שהקים אותה וסמכויותיה, סמכותה לבחון חלופות ולמנות יועצים בלתי-תלויים).
  2. התהליך שביצעה הוועדה המיוחדת: תיאור הפעילות ומשך הזמן בו פעלה; זהות יועצי הוועדה המיוחדת וציון עניינם האישי (ככל שקיים); חלופות מהותיות שנבחנו או נימוקים מדוע לא נבחנו; ותיאור תמציתי של הסדרים להבטחת אי-תלות הוועדה המיוחדת, שמירה על סודיות דיוניה והמידע ששימש אותה והבטחת העדר מעורבות בעלי עניין.
  3. המלצות הוועדה המיוחדת: פירוט המלצות הוועדה המיוחדת והנימוקים להן, וכן נימוקי חברי הוועדה המתנגדים, אם היו כאלה.

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה רשימה ממצה, ואין בו כדי לגרוע מהצורך לבחון אם נדרש גילוי אחר או נוסף בדוח העסקה הספציפי.

לנוסח המלא של עמדת הרשות >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני החברות, דיני ניירות ערך והרגולציה של שוק ההון, לרבות הרגולציה החלה על אישור עסקאות בעלי שליטה וליווי ועדות מיוחדות ובלתי-תלויות. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון
הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +