מרכז מדיה

רשות ניירות ערך פרסמה עמדת סגל שעניינה עידוד הקשר בין תאגידים מדווחים למשקיעים

25 מרץ 2021

סגל הרשות סבור כי תאגיד מדווח צריך לאמץ מדיניות ונהלים שמטרתם להסדיר את הממשקים בינו לבין המשקיעים בניירות הערך שלו

לקוחות וידידים נכבדים, 

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה היום עמדה משפטית בעניין הקשר (Engagement) בין תאגיד מדווח למשקיעים בניירות הערך שלו.

סגל הרשות סבור כי אימוץ מדיניות ונהלים שמטרתם להסדיר את הממשקים בין תאגיד לבין המשקיעים בו, עשוי לתרום לממשל תאגידי תקין ולהגביר את אמון המשקיעים. בין היתר, רצוי להתייחס למדיניות ולנהלים שלהלן:

  1. סוגי ממשקים מותרים – רצוי לאפיין מראש סוגי ממשקים אשר אין מניעה לקיימם, לרבות לפי הגורם עמו מקוים הממשק ונושאו.
  2. תוכן הממשק – לעמדת סגל הרשות, מדובר באחד ההיבטים החשובים ביותר – מה סוג המידע המועבר או העשוי להיות מועבר. ניתן לאפיין סוגי ממשקים שעלולים להקים חשש למסירת מידע באופן לא שוויוני או מידע העשוי להיחשב מידע פנים ולקבוע מראש כללים למסירת מידע כאמור. חשוב לבנות את המדיניות או הנוהל באופן המונע מסירת מידע מהותי למשקיעים באמצעות הממשקים האמורים, כל עוד המידע לא דווח כדין באמצעות מערכת המגנ"א .
  3. אופן קיום הממשקים – לרבות מיקום המפגשים והאמצעי לקיומם.
  4. זהות הגורמים שייצגו את התאגיד – ביניהם יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, או גורם רלוונטי אחר. כמו כן רצוי להגדיר את היקף תפקידם של הגורמים האמורים במסגרת הממשקים השונים.
  5. תיעוד ועדכון גורמים רלוונטיים בתאגיד אודות הממשקים שקוימו – לרבות זהות גורם אחראי, לוחות זמנים וזהות הגורם בתאגיד אותו יש לעדכן אודות קיום ממשק כאמור והתוכן שעלה בו.
  6. תדירות הממשקים – למשל לקבוע כי הממשקים יהיו שיחות ועידה עיתיות לאחר פרסום הדוחות הכספיים וכן, לקבוע חריגים לממשקים מסוימים אשר עשויים להתקיים באופן נקודתי לבקשת משקיע מסוים.
עוד מוצע כי לצד אימוץ המדיניות והנהלים, התאגיד ישקול לפרסם את עיקריהם למשקיעים, על מנת לעודד את מעורבותם בענייני התאגיד ולייצר ודאות לכלל המשקיעים בדבר קיומם של הממשקים האמורים. בנסיבות חריגות, קיומו של ממשק ספציפי, בהתחשב בין היתר בתכנים הנידונים בו ותוצאות הפעולה על פיו עשויים, לכשעצמם, להיחשב מידע מהותי.
לעמדת סגל רשות ניירות ערך >> לחצו כאן

 

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני ניירות ערך, דיני חברות והרגולציה של שוק ההון, ומומחיות ייחודית בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים לרבות בקשר עם עדכון ועריכה של תוכניות אכיפה וכן, כתיבה והטמעה של נהלים לשיפור הממשל התאגידי. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון
הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +