רשות ניירות ערך: דגשים ליישום הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי

מרכז מדיה

רשות ניירות ערך: דגשים ליישום הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי

19 דצמבר 2022

רשות ניירות ערך פרסמה עמדת סגל בדבר הגילוי הנדרש על סיכון אשראי בדוחות הכספיים של תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי

לקוחות וידידים נכבדים,

בשנים האחרונות חלה צמיחה בשוק האשראי החוץ בנקאי בישראל, כאשר נכון למועד עדכון זה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב ניירות ערך של 22 תאגידים מדווחים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי.

סיכון האשראי אליו חשופים תאגידים אלו הוא משמעותי ומרכזי מבחינתם, ולכן תאגידים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי נדרשים להתייחס אליו ולכלול גילוי בעניינו בדיווחיהם, בהתאם להוראות הדין. לאחרונה, סגל רשות ניירות ערך פרסם מסמך שמטרתו להדגיש היבטים הנוגעים ליישום הוראות הגילוי בדוחות הכספיים של תאגידים אלו לפי תקן דיווח כספי בינלאומי 7 (IFRS7) ("התקן"). זאת, כמובן, לצד הגילוי הנדרש מכוח דיני נירות ערך בחלקים אחרים של הדוח העיתי.

לעמדת סגל הרשות, לצורך עמידה בהוראות התקן, תאגיד הפועל בתחום האשראי החוץ בנקאי נדרש לספק גילוי נרחב, כמותי ואיכותי, בנוגע לסיכון האשראי שאליו הוא חשוף למועד הדיווח, וכן לשינויים שחלו במהלך התקופה ביחס לסיכון, והסיבות לשינויים אלו.

סגל הרשות הוסיף כי הגילוי הנדרש לפי התקן בנושא סיכון אשראי הוא מידע מהותי לתאגיד אשראי חוץ בנקאי גם אם בדוחות הכספיים יתרת ההפרשה או ההוצאה בגין הפסדי אשראי אינה מהותית מבחינה כמותית.

בנוסף, סגל הרשות פירט מספר דגשים ליישום הוראות התקן, בתחומי הגילוי הבאים: גילוי בנושא מדיניות מדידת הפסדי אשראי, גילוי בדבר ריכוז סיכוני אשראי, גילוי בדבר הרכב התיק (לפי רמות דירוג סיכוני אשראי) וגיול אשראי, תנועה ביתרת הפרשה להפסדי אשראי, בטוחות וגילוי בדוחות ביניים.

יצוין כי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, שהינה הרגולטור של נותני אשראי חוץ בנקאי, הוציאה אף היא לאחרונה הוראות דיווח לנותני אשראי, וכן הוראות אסדרה שונות בתחומים נוספים.

לעמדת סגל הרשות המלאה >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה בליווי שוטף וייעוץ לתאגידים מדווחים ולגופי אשראי חוץ בנקאי, ובכלל זה מומחיות ייחודית בכל הנוגע ליישום התקנות ועמדות רשות ניירות ערך בעניין וכן בכל הנוגע לרגולציה החלה בתחום האשראי החוץ בנקאי. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות וניירות ערך
הרצוג פוקס נאמן

עו"ד ליבנת עין שי וילדר | שותפה
ראש תחום ESG
מחלקת חברות וניירות ערך
​wilderl@herzoglaw.co.il

 

עו"ד נטע דורפמן-רביב | שותפה
ראש מערך ביטוח וגופים מוסדיים
מחלקת בנקאות ומימון
dorfmann@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +