הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

רשות המסים תקצה מספרים לחשבוניות בעסקאות בין עוסקים כחלק ממאבקה בחשבוניות פיקטיביות

מרכז מדיה

רשות המסים תקצה מספרים לחשבוניות בעסקאות בין עוסקים כחלק ממאבקה בחשבוניות פיקטיביות

5 יוני 2023

לקוחות וידידים נכבדים,

נבקש להביא לידיעתכם כי הכנסת אישרה תיקון לחוק מס ערך מוסף (הוראת שעה לחמש שנים) במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו–2024) התשפ"ג-2023 ("חוק התוכנית הכלכלית"). בהתאם לתיקון, רשות המיסים תקצה מספר לחשבונית מס בין עוסקים, כך שרק חשבונית עם מספר כאמור, תוכר לצורך ניכוי מס תשומות.

מטרת התיקון (שנקרא גם חשבוניות ישראל) היא (לאחר תום תקופת ניסיון), לצמצם את התופעה של הוצאת חשבוניות פיקטיביות וקיזוז מס התשומות הכלול בהן באמצעות מניעה מראש של האפשרות להוציא חשבוניות שיש יסוד סביר לחשש שהן פיקטיביות. התיקון אינו חל לגבי חשבוניות שהוצאו בשל עסקה שחל עליה מס בשיעור אפס.

לפי התיקון  שאושר, יהיו שני שלבים:

בשלב הראשון, החל מיום 1.1.2024, עוסקים יחויבו לפנות לרשות המסים באמצעות מערכת מקוונת, כדי לקבל הקצאה של מספר ייחודי לחשבונית מעל 25,000 ₪ בגין עסקאות עם עוסקים. חשבונית ללא מספר ייחודי, לא תותר בניכוי מס התשומות ורק בנסיבות חריגות של תקלה במערכת המחשוב ובאישור המנהל, יהיה ניתן לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית.

בשלב זה, רשות המסים תקצה מספרי חשבוניות לכל דורש, ולא יחולו סנקציות. לאחר תום תקופת מעבר בת שנה עד שנתיים ובאישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, ייכנס לתוקפו השלב השני.

בשלב השני (כפוף לפרסום צו של שר האוצר באישור ועדת כספים), מנהל רשות המיסים יהיה רשאי, בהתאם לשיקולים המפורטים בחוק, לסרב לבקשה להקצות מספר ייחודי לחשבוניות טרם הוצאת החשבוניות, ובכך למנוע את קיזוז מס התשומות בגין חשבוניות אלו. עוסק שסורבה בקשתו להקצאת מספר יהיה רשאי לערער על כך. לחילופין הקונה במסגרת העסקה, יהיה רשאי לקבל על עצמו את תשלום המע"מ ובהתאם יוקצה לו מספר לחשבונית עצמית.

בהתאם לחקיקה, סכום החשבונית הדורש הקצאת מספר יופחת מידי שנה כלהלן:

  • בשנה הראשונה, שנת 2024, רשות המסים תקצה מספרים לחשבוניות מעל סך של 25,000 ₪.
  • בשנה השנייה, שנת 2025, רשות המסים תקצה מספרים לחשבוניות מעל סך של 18,000 ₪.
  • בשנה השלישית, שנת 2026 רשות המסים תקצה מספרים לחשבוניות מעל סך של 15,000 ₪.
  • בשנה הרביעית, שנת 2027, רשות המסים תקצה מספרים לחשבוניות מעל סך של 10,000 ₪.
  • בשנה החמישית, שנת 2028, רשות המסים תקצה מספרים לחשבוניות מעל סך של 5,000 ₪.

 

בימים אלה, נערכים ברשות המיסים להפצת הנחיות לבתי התכנה ולעוסקים.

אנו נעדכן בכל התפתחות חדשה, לרבות אם יפורסמו הנחיות מפורטות של רשות המסים. אנו מציעים לברר כבר כעת עם בית התוכנה שלכם, האם הוא נערך להתאים את תוכנת הנהלת החשבונות למערכת רשות המסים. ככל ומערכת הנהלת החשבונות שלכם היא ייחודית ומותאמת אישית, נשמח לסייע ביצירת קשר עם רשות המסים לצורך התאמתה לדרישות החדשות. 

 

לקריאת התיקון לחוק מס ערך מוסף >> לחצו כאן

 

נשמח מאוד לעמוד לשירותכם ולסייע בכל הנדרש.

 

בברכה,

הרצוג, פוקס נאמן

חפשו לפי +