מרכז מדיה

קרנות כספיות חדשות ושכלול שוק הכסף

6 אוגוסט 2023

בשל סביבת הריבית הגבוהה ומתוך מטרה לעודד כניסתם של שחקנים חדשים לתחום תיווך ההשקעות בתחום "שוק הכסף", ובתוך כך לשכלל את התחרות בתחום ולהשיא את תשואת הציבור על השקעותיו, ביום 30 ביולי 2023 פורסם ע"י משרד האוצר תזכיר חוק קרנות כספיות (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023 ("תזכיר החוק"), במסגרתו מוצע לתקן את חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 ("חוק השקעות משותפות בנאמנות") ואת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), ולאפשר, בין היתר, הצעתן של קרנות כספיות חדשות לציבור בתנאים מקלים.

תיקוני החקיקה המוצעים בתזכיר החוק, במקביל לקידום תיקון לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), תשנ"ה-1994, נועדו להניע שלושה צעדים מרכזיים להתמודדות עם הכשלים שזוהו בפיתוח "שוק הכסף":

1. קביעת כללים למאפייני הקרנות הכספיות, באופן שיאפשר פיתוח של קרנות כספיות חדשות בעלות מאפיינים דומים יותר למאפייני הפיקדונות הכספיים (קרן בסיכון נמוך, תשואה צפויה מוערכת מראש ומועדים קבועים);

2. הרחבת אפשרויות תיווך הקרנות הכספיות החדשות לציבור שלא רק על ידי יועץ השקעות או משווק השקעות, ובכך תנאי הייעוץ בין המוצרים השונים ב"שוק הכסף" יהיו תחרותיים יותר;

3. התאמת מודל התגמול למתווכי קרנות אלו ב"שוק הכסף", אשר יאפשר הרחבת האפשרות לתשלום עבור שיווק קרנות כספיות לגורמים מפוקחים נוספים ויוביל להנגשת קרנות אלו לכלל הציבור ולשכלול התחרות בתחום.

חשוב להדגיש כי במסגרת זו מוצע לתקן גם את חוק הייעוץ ולהקנות פטור מחובת רישיון ייעוץ השקעות או שיווק השקעות במתן שירות כאמור לגבי קרן כספית בידי גורם מפוקח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. בהקשר זה מוצע גם להקנות לרשות ניירות ערך ("הרשות") את הסמכות לקבוע על אילו גורמים מפוקחים מבין המנויים בהגדרה זו יחול הפטור ותחת אילו תנאים פעילות כאמור תהיה מותרת. בנוסף, מוצע לתקן את סעיף 9 לחוק הייעוץ הנוגע לעיסוק תאגיד בנקאי, ולקבוע כי העוסקים בייעוץ השקעות בשם הבנק או התאגיד הבנקאי, לפי העניין, יהיו עובדי הבנק או התאגיד הבנקאי הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות בלא רישיון.

מהלך זה, המקנה שיקול דעת רחב בידי הרשות ולמעשה מאפשר לה לפטור גורמים מסוימים מהצורך ברישיון כאמור הינו תקדימי ויתכן שמעיד על מגמה חדשה בקשר עם המתווכים הפיננסים.

לתזכיר החוק באתר החקיקה הממשלתי >> לחצו כאן

לעדכון לקוחות בנושא הצעה לתיקוני חקיקה לפיתוח שוק הכסף >> לחצו כאן

יחידת רגולציית ניירות ערך ושוקי הון מלווה, בין היתר, חברות בעלות רישיון מכוח חוק הייעוץ וכן גופים המבקשים לפעול בכפוף לפטורים המופיעים בחוק זה. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות ולרכזן לצורך העברתן למשרד האוצר.

הערות ציבור ניתן להגיש עד ליום 20 באוגוסט 2023.

בברכה,

רגולציית שוקי הון וניירות ערך,

מחלקת בנקאות ומימון

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +