הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

קול קורא לקבלת התייחסות הציבור למתווה מדורג של רישוי ורגולציה לגופים חוץ בנקאיים לשם הגברת התחרות במערכת הבנקאית

מרכז מדיה

קול קורא לקבלת התייחסות הציבור למתווה מדורג של רישוי ורגולציה לגופים חוץ בנקאיים לשם הגברת התחרות במערכת הבנקאית

20 פברואר 2024

לקוחות ועמיתים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם כי ביום 14 בפברואר, 2024, פרסם הפיקוח על הבנקים קול קורא לקבלת התייחסות הציבור למתווה למתן רישיון תאגיד בנקאי לגופים חוץ בנקאיים, במסגרתו יותאמו הרישיון והפיקוח הבנקאי לפעילות המבוקשת ולרמת הסיכונים בפעילות של הגוף מבקש הרישיון, וזאת לשם עידוד כניסת שחקנים נוספים למערכת הבנקאית.

לעמדת בנק ישראל, רישיון תאגיד בנקאי לגופים חוץ בנקאיים יאפשר לגופים אלה לגייס פיקדונות מהציבור ולהעמיד מתוכם אשראי, להגביר את התחרות במערכת הבנקאית, הן בצד האשראי והן בצד הפיקדונות, ולהיטיב עם הציבור על ידי הוזלת עלויות המוצרים הבנקאיים ושיפור השירות הבנקאי, בעיקר למשקי הבית והעסקים הקטנים.

במסגרת המתווה המוצע, ייקבעו שלוש מדרגות של רישיון בנקאי:

 1. תאגיד בנקאי בעל רישיון מוסד כספי – מדרגה זו קיימת כבר כיום בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ומאפשרת למוסד הכספי לקבל פיקדונות (ללא ניהול חשבונות עו"ש) ולהעמיד מתוכם אשראי.
 2. תאגיד בנקאי בעל רישיון בנק בסיסי – למדרגה זו ישתייך תאגיד בנקאי שעונה על שני התנאים הבאים במצטבר:
  • פעילותו אינה מורכבת[1] – פעילות המותרת לבנק ובלבד שמתן אשראי על ידו יכלול רק אשראי קמעונאי ואשראי לעסקים קטנים[2], ובלבד שפעילותו בתיק למסחר לא תעלה על הספים הקבועים בהוראת ניהול בנקאי תקין 480 (התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש)[3].
  • עונה על הגדרת בנק בעל היקף פעילות קטן בסעיף 5ב1 בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-[4]1981, כלומר שווי נכסים אינו עולה על 5% משווי הנכסים[5] של כלל הבנקים בישראל.

תאגיד זה רשאי, בנוסף, על קבלת פיקדונות והעמדת אשראי מתוכם, לנהל גם חשבונות עו"ש ולהעמיד מתוכם אשראי.

 1. תאגיד בנקאי בעל רישיון מורחב – לדרגה זו ישתייך תאגיד בנקאי בעל רישיון בנק שאינו עונה על הגדרות "מוסד כספי" ו"בנק בסיסי" (סעיפים 1 ו-2 לעיל).

בנוסף לכך, צוות בראשות המפקח על הבנקים ימליץ על חקיקה ורגולציה מידתית, המותאמות לגודל ולמורכבות הפעילות של הגופים המבקשים רישיון בנקאי לצורך גיוס פיקדונות ומתן אשראי מתוכם, באופן שלוקח בחשבון גם את דרישות היציבות, ויבחן את הצורך בהתאמות בחקיקה וברגולציה, בין השאר בהתייחס לסוגיות הבאות:

  • עלויות המושתות כתוצאה מהחקיקה הבנקאית, שאינן בהלימה לסוג והיקף הפעילות עלולות להוות חסם משמעותי בפני שחקנים חדשים המבקשים לקבל רישיון תאגיד בנקאי.
  • צורך בהקלות נוספות בהתאם לסוג הרישיון, בדומה להקלות שניתנות לתאגידים בנקאיים חדשים, תוך שמירה על יציבות התאגיד הבנקאי והגנה על לקוחותיו.
  • הרחבת רשימת העיסוקים המותרים לתאגידים בנקאיים, בהתבסס על אופי הפעילות של הבנק ולניגודי העניינים, ככל שישנם, בין היתר לנוכח השונות הקיימת בין רשימת העיסוקים המותרים לבנקים לבין הפעילויות המותרות לגופים חוץ בנקאיים, כך שעיסוקיהם הנוכחיים לא ייפגעו.

סוגיות להתייעצות עם הציבור

במסגרת הקול קורא מבקש הצוות להתייעץ ולשמוע את עמדת הציבור בסוגיות הבאות:
 1. המתווה המדורג למתן רישיונות בנק, יתרונותיו, חסרונותיו וכן הצעת חלופות נוספות.
 2. החסמים העיקריים, רגולטוריים ושאינם רגולטוריים, שיכולים למנוע מגוף חוץ בנקאי, לרבות חברת כרטיסי אשראי, להגיש בקשה לקבלת רישיון בהתאם למתווה המוצע, לרבות התאמת החקיקה, הרגולציה, מבנה השליטה, רשימת העיסוקים והפעולות המותרות לתאגיד בנקאי בהשוואה לגופים החוץ בנקאיים, נגישות למידע ואמצעים טכנולוגיים.
 3. הצעות לצמצום הסיכונים הנובעים ממתן רישיון בנק לגופים חוץ בנקאיים בשליטת תאגידי החזקה השולטים בגופים מוסדיים, ובכלל זה: הגברת הריכוזיות, הגברת קשרי הגומלין בין המערכת הבנקאית לבין הגופים המוסדיים, מניעת ניגודי עניינים ועוד.

הציבור מוזמן להעביר התייחסות לסוגיות אלו עד ליום 31 במרץ 2024.

לצפייה בקול קורא>> לחצו כאן.

 

[1] כהגדרת המונח בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 480.

[2] לעניין זה – "עסק קטן" – עסק זעיר או קטן כמוגדר בסעיף 79א(5) להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים מספר 634. בהוראות הדיווח לציבור מספר 634 עסק קטן מוגדר כ"עסק שמחזור פעילותו גדול או שווה ל-10 מיליוני ₪ וקטן מ-50 מיליוני ₪", ועסק זעיר מוגדר כ"עסק שמחזור פעילותו קטן מ-10 מיליוני ₪".

[3] (1) עסקי התיק למסחר (trading book business) לא יעלו על 5% מסך עסקי התאגיד;

(2) סך הפוזיציות של התיק למסחר לא יעלו על 120 מיליוני ש"ח;

(3) עסקי התיק למסחר לא יעלו על 6% מסך עסקי התאגיד, וסך הפוזיציות של התיק למסחר לא יעלו על 160 מיליוני ש"ח.

[4] בנק ששווי נכסיו אינו עולה על 5% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל. לעניין הגדרה זו, "שווי הנכסים" של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי חשבונות החלים עליו.

[5] שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי חשבונאות החלים עליו.

 

הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בסוגיות אלו לצורך העברת התייחסויות מפורטות לבנק ישראל. כמו כן, נשמח לעמוד לרשותכם במתן הבהרות ובבחינת השלכות המתווה המוצע על פעילותכם.

לאור השלכות הרוחב של יוזמה זו, בימים הקרובים נפרסם מועד בו נקיים מפגש שולחן עגול במשרדנו במטרה לאפשר דיון פורה ומעמיק בסוגיות החשובות בקול הקורא.

מחלקת בנקאות ומימון

הרצוג פוקס נאמן

חפשו לפי +