מרכז מדיה

פורסמה טיוטת תיקון לתקנות הקלות בעסקאות עם בעלי עניין בקשר עם חברות ממשלתיות

18 פברואר 2021

בטיוטת תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) (תיקון), התשפ"א-2021 שפורסמה לאחרונה להערות הציבור, מורחבות ההקלות לאישור עסקאות בעלי עניין לחברות ציבוריות או חברות איגרות חוב שהמדינה היא בעלת השליטה בהן

לקוחות וידידים יקרים,

על מנת להניח תשתית להנפקות הון של חברות שהמדינה היא בעלת השליטה בהן, ועל רקע החלטות מהעת האחרונה על הפרטה של חברות ממשלתיות בדרך של הנפקת מניותיהן לציבור, פורסמה להערות הציבור טיוטת תיקון לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 ("התיקון המוצע" ו-"התקנות", בהתאמה). התיקון המוצע כולל הסדרה ייעודית של מנגנוני האישור לעסקאות בעלי שליטה בחברות שבשליטת המדינה ולעסקאות צד שלישי שלמדינה עשוי להיות עניין אישי בהן.

מטרת התיקון המוצע היא לעדכן את התקנות ולהתאים את ההקלות הקבועות בהן ביחס לחברות ציבוריות או חברות איגרות חוב שבשליטת המדינה, בשים לב למאפיינים הייחודיים של התקשרויות בין המדינה כבעלת שליטה לבין החברה ול"כובעים" הנוספים שבהם המדינה פועלת. זאת, תוך יצירת איזון ראוי בין הצורך לאפשר את הנפקת ניירות הערך של חברות בשליטת המדינה לציבור, לבין השגת ההגנה הנדרשת לציבור המשקיעים בחברות אלו, בשים לב לחשש מפני שימוש לרעה בכוחה של בעלת השליטה (המדינה).

חלק א: הקלות בנוגע לעסקה חריגה של חברה ציבורית שבשליטת המדינה

בהתאם לתיקון המוצע, בכפוף לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון כי תנאי ההקלה הרלוונטית מתקיימים (בנוסף לאישורם של אורגנים אלה את העסקה), העסקה לא תהיה טעונה אישור אסיפה כללית. חלק זה כולל ארבע הקלות, אשר חלקן הורחבו לעומת נוסחן בתקנות, וחלקן נוספו בתיקון המוצע, כמפורט להלן

ההקלות שנוספו:

  1. עסקה שבית המשפט אישר לפי סעיף 36ג(ב) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 לפטור את החברה מגילוי פרט הנוגע לה, וללא פרט זה משקיע סביר לא יוכל לגבש החלטת הצבעה מושכלת ביחס לעסקה המובאת לאישור באסיפה הכללית של החברה;
  2. עסקה שאינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה, שהיא במהלך העסקים הרגיל של החברה ושניתן פטור ממכרז לגבי התקשרות בה בגין כך שהחברה מהווה "ספק יחיד" של המדינה, או שהעסקה היא "הסכם מסגרת" או חלק מהסכם כאמור. תנאי לשימוש בהקלה זו היא שוועדת הביקורת של החברה הממשלתית אישרה, על פי אמות מידה שנקבעו מראש, כי העסקה היא לטובת החברה.

הקלות שהורחבו:

  1. עסקה שהממשלה החליטה כי ההתקשרות בה נדרשת לצורך שמירה על ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, או עניין חיוני אחר של המדינה. בתיקון המוצע, ההקלה מורחבת כך שתחול גם על עסקה הנמנית על "סוג עסקאות" שהממשלה החליטה לגביהן כאמור על-פי מאפיינים ואמות מידה שיוגדרו מראש על-ידי הממשלה. החלטה על "סוג עסקאות" כאמור תעמוד לתקופה של 3 שנים ממועד אישורה;
  2. עסקה בין החברה לבין תאגיד אחר שבשליטת המדינה או תאגיד אחר שהמדינה היא בעלת עניין בו. בתיקון המוצע ההקלה מורחבת כך שתחול גם על עסקה של חברה ציבורית שבשליטת המדינה עם תאגיד אחר שאינו חברה, או עם תאגיד אחר שהמדינה היא בעלת עניין בו (גם אם לא בעלת שליטה), בהתאם לתנאים המפורטים בהקלה. התיקון המוצע עתיד לאפשר, בין היתר, מתן הקלה לגבי עסקאות רלוונטיות של חברה ציבורית שבשליטת המדינה עם תאגידים שהוקמו בחוק.

 

חלק ב: הקלות בנוגע לעסקה חריגה של חברה ציבורית או של תאגיד מדווח (קרי גם חברת אג"ח) שבשליטת המדינה, עם המדינה

בהתאם לתיקון המוצע, עסקה כאמור לא תהיה טעונה אישורם של ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, וזאת בכפוף לקיומם של התנאים הקבועים בתיקון המוצע. חלק זה כולל 2 הקלות, כדלקמן:

  1. הפרטה. עסקה שקיים צורך שהחברה תתקשר בה לשם הכנת החברה להפרטה או לשם ביצוע החלטת הפרטה שניתנה לגבי החברה. הקלה זו קיימת בתקנות ביחס לאסיפה הכללית, והיא הורחבה בתיקון המוצע כך שההחלטה לא תהיה טעונה גם את אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה;
  2. עסקה זניחה לרכישת או מכירת טובין או שירותים לביצוע עבודה בקשר לתחומים ביטחוניים (כמפורט בהקלה), אשר נעשתה במהלך העסקים הרגיל של החברה. מוצע לקבוע מנגנון בקרה פנימי על העסקאות, באחריות ועדת הביקורת, אשר תקבע מראש, אחת לשנה, אמות מידה מדידות לכך שהעסקה היא לטובת החברה, ונושא משרה בחברה שוועדת הביקורת תמנה לעניין זה יאשר כי העסקה עומדת באמות המידה ובתנאים האמורים. יידרש לתת גילוי באשר לזהות נושא המשרה המאשר ולאמות המידה שייקבעו במסגרת ההודעה על האסיפה השנתית. כמו כן, מוצע לקבוע כחלק מהתנאים למתן ההקלה כי ועדת הביקורת תידרש להחליט מראש על ההיקף השנתי המרבי של עסקאות שניתן לאשר מכוח הקלה זו, וכי היא תידרש לבחון אחת לשנה את עמידתן של העסקאות שאישר נושא המשרה המאשר בשנה שחלפה בתנאי ההקלה ובאמות המידה ובתנאים שנקבעו.

 

הערות ותגובות תתקבלנה עד ליום 7 במרץ, 2021.

 

לתיקון המוצע >> לחצו כאן

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני החברות, דיני ניירות ערך והרגולציה של שוק ההון, ומומחיות ייחודית בליווי שוטף וייעוץ לחברות ממשלתיות לרבות בקשר עם הסוגיות העולות באישור עסקה עם בעלי שליטה ובעלי עניין ומנגנוני האישור המיוחדים בעסקאות כאמור. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון
הרצוג פוקס נאמן

 

 

חפשו לפי +