חוק החברות עדכוני חקיקה – ממשל תאגידי בחברות ללא גרעין שליטה ו"קשר זניח" שלא יהווה זיקה של דירקטור

מרכז מדיה

חוק החברות עדכוני חקיקה – ממשל תאגידי בחברות ללא גרעין שליטה ו"קשר זניח" שלא יהווה זיקה של דירקטור

14 מרץ 2021

משרד המשפטים פרסם תזכיר חוק אשר נועד להתאים את כללי הממשל התאגידי ל"בעיית הנציג" בחברות ללא גרעין שליטה; וכן טיוטת תקנות בנוגע לעניינים שאינם מהווים זיקה, לפיה מוצע להגדיר "קשר זניח" שלא יפגע באי-תלות של דירקטור

לקוחות וידידים נכבדים,

לאחרונה פרסם משרד המשפטים שני תזכירי חוק כמפורט להלן:

תזכיר חוק החברות

(ממשל תאגידי בחברות ציבוריות שאין בהן בעל שליטה), התשפ"א-2021

תזכיר החוק כולל מספר תיקונים לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), שנועדו להתאים את כללי הממשל התאגידי המעוגנים בחוק החברות, לאור המענה הקיים בחוק בכל הנוגע לחברות ללא בעל שליטה.

זאת, על רקע המגמה הגוברת של גידול במספר החברות הנסחרות בישראל שמבנה הבעלות בהן מבוזר. התיקונים המוצעים נועדו להתמודד עם "בעיית נציג" חדשה שנוצרה בממשק שבין בעלי המניות לבין הנהלת החברה והפיקוח עליה, שהופכת למהותית בחברות ללא גרעין שליטה. מגמה זו מצריכה התאמות בכללי הממשל התאגידי המעוגנים בחוק החברות ובמענה שהם נותנים לחברות שאין בהן בעל שליטה.

להלן עיקר התיקונים המוצעים:

נושא המצב כיום התיקון המוצע
הגדרת המונח שליטה החזקה ב-50% ומעלה מאמצעי השליטה בחברה מהווה חזקה לשליטה (כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אליו מפנה החוק כיום). הוספת חזקה ניתנת לסתירה לפיה בחברה בה אין מי שמחזיק למעלה מ-50% מאמצעי השליטה בחברה, תיחשב החזקה של 25% או יותר מאמצעי השליטה בחברה כשליטה בה.
הרכב דירקטוריון מינוי שני דירקטורים חיצוניים. רוב חברי הדירקטוריון יהיו בלתי-תלויים. כמו כן, איסור הזיקה לפי סעיף 240(ב) לחוק יורחב לכלל הדירקטורים ולא רק ליו"ר הדירקטוריון.
מינוי והצעת מועמדים לכהונת דירקטור הצעת המועמדים לכהונת דירקטורים מטעם הדירקטוריון נעשית על ידי ועדת ביקורת בהתאם לסעיף 118(ב) לחוק, כהונת דירקטורים שמונו בידי אסיפה כללית תסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי. הסדרת הליך הצעת המועמדים לכהונת דירקטורים מטעם הדירקטוריון על ידי ועדת מינויים בלתי תלויה וכן, איסור על מינוי דירקטורים לתקופה העולה על שלוש שנים בטרם יועלו לבחינה ומינוי מחדש על ידי האסיפה הכללית.
תגמול יושב ראש דירקטוריון בלתי תלוי תגמול דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים אינו מאפשר תגמול נוסף ליושב ראש הדירקטוריון. הסדרת התגמול ליושב ראש הדירקטוריון באופן בו יכולה החברה לקבוע תגמול נוסף שישולם לו מעבר לתגמול לו הוא זכאי בשל כהונתו כדירקטור ובלבד שייקבע באופן שאינו פוגע באי תלותו.
עסקאות עם דירקטורים ועם בעלי מניות מהותיים עסקאות עם דירקטורים מובאות לאישור הדירקטוריון בלבד, גם אם הן חריגות. עסקה חריגה עם בעל מניה המחזיק 10% או יותר מאמצעי השליטה בחברה תהיה טעונה אישור ועדת ביקורת והדירקטוריון.

עסקה שאינה חריגה עם דירקטור תהיה טעונה אישור ועדת ביקורת ודירקטוריון, ועסקה חריגה, גם אם אינה עסקת תגמול, תהיה טעונה גם את אישור האסיפה הכללית (ברוב רגיל).

המלצה למינוי דירקטור בלתי תלוי מוביל הענקת סמכויות לדירקטור בלתי תלוי מוביל שיאפשרו לו להשפיע על ניהול עבודת הדירקטוריון ובכך לתרום לפיקוח מיטבי של הדירקטוריון על הנהלת החברה.
גיוון מגדרי בדירקטוריון חובה למנות דירקטור חיצוני בן המין שאינו מיוצג בחברה בה כל חברי הדירקטוריון שאינם בעלי השליטה או קרוביהם הם בני מין אחד. מומלץ כי בדירקטוריון של חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב יכהנו לפחות שליש דירקטורים המשתייכים לכל מגדר.
אישור האסיפה הכללית במדיניות ועסקאות תגמול בחברות אגרות חוב

 

אישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול בחברה פרטית שהיא חברת  איגרות חוב, וכן לגבי עסקאות תגמול של בעל השליטה ושל המנכ"ל ואישור חריגה ממדיניות התגמול.

 

ביטול החובה לקבל את אישור האסיפה הכללית למדיניות התגמול בחברה פרטית שהיא חברת  איגרות חוב וכן, לגבי עסקאות תגמול של בעל השליטה ושל המנכ"ל ואישור חריגה ממדיניות התגמול.

 

הערות לתזכיר האמור לעיל יתקבלו עד ליום 9 באפריל 2021.

לתזכיר החוק >> לחצו כאן

 

טיוטת תקנות החברות

(עניינים שאינם מהווים זיקה) (תיקון), התשפ"א-2021 ("טיוטת התקנות")

חוק החברות קובע מהי זיקה הפוגעת באי תלותו של דירקטור חיצוני או בלתי תלוי, ותקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 קובעות נסיבות מסוימות שלא יקימו "זיקה" לדירקטור.

בטיוטת התקנות מוצע להוסיף הגדרה של "קשר זניח", קשר שאין בו כדי לפגוע באי התלות של הדירקטור, על בסיס רשימה פתוחה של שיקולים, לרבות: טיב הקשר ומהותו, מועד היווצרותו, התמשכותו וגורמים נוספים ביניהם הוא מתקיים. כמו כן, מוצע להוסיף אפשרות לקבוע "זניחות" גם באשר ליחסי עבודה או כהונה כנושא משרה של הדירקטור או הגורמים הקשורים אליו.

הערות לטיוטת התקנות יתקבלו עד ליום 9 באפריל 2021.

לטיוטת התקנות >> לחצו כאן.

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני החברות, דיני ניירות ערך והרגולציה של שוק ההון, לרבות נושאי ממשל תאגידי, חברות ללא גרעין שליטה ומינוי דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים. נשמח לעמוד לרשותכם בכל סוגיה בתחומים אלו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

מחלקת חברות, ניירות ערך ושוקי הון

הרצוג פוקס נאמן

 

חפשו לפי +