הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | תיקון 126 לחוק התכנון והבניה

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | תיקון 126 לחוק התכנון והבניה

29 יולי 2018

הנידון: כניסתו לתוקף של תיקון 126 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, העוסק במספר נושאים הנוגעים להיטלי השבחה. התיקון פורסם ביום 18.07.2018.
תשומת ליבכם, כי הסקירה להלן הינה תמציתית וכללית ואין בה כדי להוות חוות דעת משפטית למקרה ספציפי כלשהו. עורכי הדין מקרקעין בהרצוג ישמחו כמובן, לייעץ ולסייע לכם בכל סוגיה פרטנית בהתאם לנסיבותיה.
להלן יפורטו עיקרי הוראות התיקון:

  1. השבחה כתוצאה מתכנית כוללנית[1]: במסגרת התיקון נקבע, כי "תכנית" לצורך חיוב בהיטל השבחה לא תכלול "תכנית כוללנית". ואולם, אין המדובר בפטור מוחלט מהיטל בגין ההשבחה שנוצרת עקב תכנית כוללנית, ככל שנוצרת.
  2. בהתאם לתיקון, לאחר שתאושר תכנית מתאר מקומית או מפורטת אחרי תכנית כוללנית, תיווסף לשומת ההשבחה גם ההשבחה בשל התכנית הכוללנית, ככל שהיתה. התיקון מכיל הוראות מעבר ביחס לתכניות כוללניות שאושרו ערב התיקון (תכנית תא/ 5000 בתל אביב הינה דוגמא לכך).
  3. לפי הוראות המעבר, במקרה בו לא נמכרו הזכויות במקרקעין עד ליום 18.7.18, יחול התיקון (המחריג, כאמור, תכנית כוללנית מתכנית לצורך היטל השבחה). במקרה בו נמכרו הזכויות במקרקעין עד ליום 18.7.18, לא יחול התיקון (דהיינו, תכנית לצורך היטל השבחה תיחשב גם תכנית כוללנית), אך אם בעל המקרקעין טרם שילם היטל ההשבחה לפי שומה סופית, רשאי בעל המקרקעין לבקש, כי השומה בגין התכנית הכוללנית תיערך רק לאחר אישורה של תכנית מפורטת או תכנית מתאר מקומית (שאיננה כוללנית). במקרה שכזה ישלם בעל המקרקעין היטל ההשבחה לא יאוחר ממועד "מימוש הזכויות" (כדוגמת הוצאת היתר בניה או מכירה) לאחר אישור התכנית הנוספת. יש ויעברו שנים רבות ממועד מכירת הנכס ועד ל"מימוש הזכויות" שייעשה על ידי רוכש הנכס לאחר אישור התכנית הנוספת. עוד קובע התיקון שמימוש הזכויות על ידי רוכש הנכס לא יותנה בתשלום היטל השבחה בשל תכנית כוללנית, במקרה שרוכש הנכס אינו החייב בהיטל זה.
  1. שומה מקדמית (Pre-Ruling): במסגרת התיקון נקבע, כי בנסיבות בהן הוועדה המקומית מחליטה שלא לערוך מיוזמתה שומה בסמוך לאחר אירוע השבחה של אישור תכנית, וזהו המצב השכיח, רשאי בעל המקרקעין לדרוש מהוועדה המקומית בכל עת לערוך שומת השבחה עבור אותם מקרקעין מבלי שיהיה עליו לשלם את היטל ההשבחה בעת עריכת השומה. השומה תערך בתוך 90 יום מיום הדרישה. המדובר בתיקון חשוב המאפשר לצדדים לעסקה לדעת מראש ולפני ביצוע העסקה גובה היטל ההשבחה הצפוי (תיקון זה מעגן למעשה פסק דינו של בית המשפט העליון- עע"מ 4560/15).
  1. חיוב בגין השבחה ברכוש משותף: התיקון קובע, כי חובת תשלום היטל השבחה לגבי רכוש משותף בבית משותף שלפי טיבו ניתן להצמידו לדירה מסוימת (כדוגמת הרחבת דירה ו/או חדר יציאה לגג מתוך הדירה), תחול על בעל אותה דירה (ולא על כלל בעלי הדירות לפי חלקיהם היחסיים ברכוש המשותף). יצוין, כי ההוראה לעיל לא תחול לגבי השבחה בגינה נערכה שומת השבחה עד יום פרסום התיקון.
[1] המונח "תכנית כוללנית" מוגדר בסעיף 62א(ג) לחוק. לגדר הגדרה זו נכנסות תכניות שהסמכות לאשרן הינה בידי הוועדה המחוזית ואשר חלות על כל שטח מרחב תכנון מקומי או על כל שטחו של יישוב או על חלק משמעותי מאלה או כל שטחו של מתחם פינוי בינוי. תכנית תחשב ככוללנית אך ורק אם היא מסדירה את העניינים הבאים: ייעודי קרקע ושימושי הקרקע המותרים בכל אחד מן הייעודים; קביעת שטחים פתוחים ושטחים לצורכי ציבור, או קביעת הנחיות בדבר שטחים שיש לייעד לצרכים אלה; קביעת השטח הכולל המותר לבניה;  הנחיות בדבר שטחי קרקע שיש ליעד לתחבורה, לחניה, לביוב ולתשתיות, ביחס לייעודי הקרקע השונים והנחיות לעניין גובה הבניינים. כמו כן, תכנית כוללנית איננה יכולה לקבוע הוראות מפורטות שיאפשרו הוצאת היתרים מכוחה.
חפשו לפי +