מרכז מדיה

עדכון לקוחות | ת”א 2382-06 הורביץ נ’ קרן אינטגרל שותפות מוגבלת ואח'

24 פברואר 2019

ביום 30 בינואר 2019, ניתן פסק הדין של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א בעניין ת”א 2382-06 הורביץ נ’ קרן אינטגרל שותפות מוגבלת ואח’ (להלן: "פסק הדין"). במסגרת פסק הדין נדונה, בין היתר, שאלת תחולת חוק השקעות משותפות בנאמנות תשנ"ד-1994 (להלן: "חוק השקעות משותפות") על קרן אינטגרל, שהתאגדה כשותפות מוגבלת ישראלית, אשר מטרתה הייתה השקעה בנגזרים, באופציות ובחוזים עתידיים על מדדים ללא תלות בכיוון השוק, ובהמשך במסגרת רה-ארגון הועברו משקיעיה להשקיע בקרן שהתאגדה איי קיימן (להלן: "הקרן").

בפסק הדין נקבע כי חוק השקעות משותפות חל על הקרן, היות שמטרתה הייתה השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפים, ומשום שלא התקיים לגביה החריג הקבוע בחוק השקעות משותפות, לפיו החוק לא יחול על הסדר שנעשה בין משתתפים שמספרם אינו עולה על 50 וללא פנייה לציבור.

כבוד השופטת קרת-מאיר ציינה בפסק דינה, כי לאור העלייה במספר קרנות הגידור בישראל והצורך להגן על ציבור המשקיעים, רצוי שיותקנו תקנות ספציפיות שיסדירו את דרך פעילותן של קרנות גידור, תוך התייחסות למאפיינים הייחודים שלהן כגון: הרכב נכסיהן ודרכי השקעתן וכן חובות דיווח ורישום וכללי התנהלות ברורים.

לאור הקביעה כי חוק השקעות משותפות חל על הקרן, נדונה גם שאלת אחריותה של החברה לנאמנות של בנק מזרחי המאוחד בע"מ, שמונתה כנאמן לקרן, ובין תפקידיה הוטל עליה להחזיק את כספי הנאמנות, לבצע חלוקת תמורות פדיון, תשלום שכר והוצאות למנהל הקרן וביצוע תשלומי מס בעת חלוקות. בית המשפט פסק כי יש לראות במזרחי נאמן על פי חוק השקעות משותפות, וכי ככזה היה עליו לפקח על מנהל ההשקעות של הקרן ולוודא שהלה פועל במסגרת הסכם הנאמנות המסדיר את פעילות הקרן.

אנו לומדים את המשמעויות וההשלכות של פסק הדין על תעשיית קרנות הגידור הפועלות בישראל, ומזמינים לקוחות המעוניינים בכך, ליצור עמנו קשר.

חפשו לפי +