הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | פרסום חוק הבנקאות

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | פרסום חוק הבנקאות

11 יולי 2022

פרסום חוק הבנקאות (רישוי)(תיקון מס' 28), התשפ"ב-2022

לקוחות ועמיתים נכבדים,

נבקש להביא לתשומת לבכם כי לאחר שהתקבל בכנסת ביום 30 ביוני 2022, התפרסם ביום 5 ביולי 2022 תיקון מספר 28 לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 ("התיקון" ו-"חוק הבנקאות רישוי", בהתאמה).

כזכור, באוקטובר 2020 פורסמה הצעה לתיקון חוק הבנקאות רישוי[1] , במטרה להמשיך ולהגדיל את אפשרויות המימון של תאגידים שאינם בנקים המעמידים אשראי, על מנת להגביר את התחרות בשוק האשראי, וכהרחבה לתיקון שבוצע בחוק הבנקאות רישוי בשנת 2015, שאפשר לתאגידי אשראי חוץ בנקאיים לגייס חוב לצורך פעילותם באמצעות הנפקת תעודות התחייבות לציבור.

בהתאם לתיקון, נקבע כי תאגיד אשראי חוץ-בנקאי שחלות לגבי פעילותו הוראות לעניין הלימה בין ההון העצמי שלו ובין התחייבויותיו ,ולעניין נזילות, שנתן מאסדר לשם פיקוח על יציבות התאגיד[2] – יוכל לגייס עד חמישה עשר מיליארד ש"ח מן הציבור באמצעות תעודות התחייבות (תאגידים שאינם כפופים להוראות כאמור יוכלו להמשך ולגייס עד חמישה מיליארד ש"ח, כפי המצב ערב התיקון). כמו כן, יוכל תאגיד כאמור לגייס חוב גם באמצעות ניירות ערך מסחריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ני"ע") החייבים בתשקיף לפי סעיף 15 לחוק ני"ע, וזאת בכפוף לכך שמועד פירעונם של ניירות הערך אינו מוקדם מהיום ה-270 מיום ההצעה.

בנוסף הוסרו המגבלות שבחוק הבנקאות רישוי ביחס לייעוד האשראי אשר מנעו שימוש בתמורת הנפקת תעודות התחייבות כאמור כאשראי למטרות דיור כנגד בטוחות כמפורט בחוק או כאשראי למי שאינו יחיד או תאגיד שאינו תאגיד גדול וכן בוטל התנאי שחייב כי תעודות התחייבות כאמור תהיינה מדורגות בדירוג השקעה.

יצויין, כי נוספה גם הגדרת "הנפקה" כך שהובהר כי כל רישום ניירות ערך למסחר בבורסה, בכלל הנפקה כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות רישוי (המותרת לביצוע בד בבד עם העמדת אשראי רק לתאגידים בנקאיים או בהתאם לפטורים מרישוי שבחוק הבנקאות רישוי).

לסיכום, מגמת החקיקה שמטרתה הגברת התחרות בשוק האשראי הולכת ומתגברת, והיא מסתמנת לא רק בהגברת התחרות בעולמות האשראי של משקי הבית והעסקים הקטנים והבינוניים, תוך הוספת תחום המימון לדיור שמקורות המימון בו היו מוגבלים עד כה, אלא אף בתחום האשראי לתאגידים הגדולים, תוך העמדת נותני האשראי החוץ בנקאי במעמד המתקרב לזה של התאגידים הבנקאיים בגיוס כספים מהציבור לצורך מימון פעילותם, הן  בעולמות האשראי הצרכני, והן בהעמדת אשראי בכלל.

תחילה והוראות מעבר:

תחילתו של התיקון לחוק הינו מיום פרסומו ("יום התחילה").

לצפייה בתיקון >> לחצו כאן

לצפייה בדברי ההסבר >> לחצו כאן
[1] ראו עדכון לקוחות של משרדנו "הרחבת מקורות המימון לתאגידי אשראי חוץ בנקאי"

[2] נכון למועד עדכון זה, סולקים בעלי רישיון סולק על פי חוק הבנקאות רישוי בלבד

למשרדנו מומחיות רבה וניסיון רב שנים בתחום האשראי החוץ-בנקאי. אנו מלווים ועוקבים אחר כל ההתפתחויות הרגולטוריות בתחומים אלה, מסייעים ומייעצים לגופים פיננסיים מובילים בישראל ובעולם, בין אם מדובר בייעוץ אד-הוק או קבוע, במתן חוות דעת בנושאים מורכבים, בפניות לרגולטורים ועוד.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל סוגיה בתחומים אלה, לרבות בקשר עם הפרסום הנ"ל ועם מתן הערות לגביו, וכן בכל שאלה או הבהרה.

עירית רוט | שותפה
מחלקת בנקאות ומימון

rothi@herzoglaw.co.il

 

נטע דורפמן רביב | שותפה
מחלקת בנקאות ומימון

dorfmann@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +