הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | פרסום אנליזות לציבור

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | פרסום אנליזות לציבור

25 אוקטובר 2022

רשות ניירות ערך ("הרשות") קבעה במסגרת פנייה מקדמית  ("הפנייה") כי חברה בעלת רישיון ייעוץ, העורכת אנליזות המופקות באמצעים טכנולוגיים, רשאית לפרסם את האנליזות מטעמה באתרים או ביישומים של תאגידים פיננסיים, גם אם אינם בעלי רישיון, בהתקיים התנאים המפורטים בפנייה.

חברת דשא לאבס בע"מ ("החברה") פיתחה יכולת, באמצעות אלגוריתמים ייחודים, לנטר, לנתח ולעבד מידע פומבי לכדי הפקת אנליזות הנוגעות לניירות ערך, הכוללות תצוגה טכנית השוואתית וכן עיבוד של המידע כאמור לכדי ניתוח מילולי משלים לתצוגה הטכנית הכלולה באנליזה ("האנליזות הדיגיטליות").

האנליזות האמורות יפורסמו באתרים או ביישומים של נותני שירותים פיננסים, כדוגמת חברי בורסה, גופים מוסדיים או מוסדות שמפעילים מערכת מידע ללקוחותיהם בקשר להשקעות פיננסיות ("התאגידים הפיננסים").

במסגרת המתווה המתואר בפנייה, התמורה הניתנת לחברה בעבור האנליזות אינה מתקבלת מהלקוחות העשויים להסתייע באנליזות, אלא ניתנת מהתאגידים הפיננסיים. אף על פי כן,  סגל הרשות מדגיש כי אופן הצגתן בפלטפורמה צפוי להיות בעל מאפיינים אובייקטיביים, בהינתן בין היתר שלתאגידים הפיננסיים לא אמור להיות עניין בביצוע עסקה מסוימת. כמו כן, ללקוחות תינתן הבחירה אם להיחשף לאנליזה, והם לא ישודלו על-ידי התאגידים הפיננסיים להיחשף לאנליזות לרבות באמצעות הודעות "פוש". לאור האמור, לעמדת הרשות, ניגודי העניינים שביסודם עומד הרציונל לאסור תגמול ממי שאינו הלקוח מצטמצמים.

סגל הרשות קבע כי מאחר ולתאגידים הפיננסיים אין מעורבות בתוכן האנליזות, ועיקר תפקידם מתמצה במתן תשתית להפצת האנליזות, ניתן לראות בחברה בלבד כמי שמספקת את שירותי ייעוץ ההשקעות למשתמשים הנחשפים לאנליזות הדיגיטליות.

הרשות קבעה לא תראה כי בפרסום האנליזות שיופקו על ידי החברה כייעוץ השקעות הניתן על ידי התאגידים הפיננסיים, אלא ככזה הניתן על ידי החברה אשר תידרש להחזיק ברישיון ייעוץ השקעות על מנת לקיים את הפעילות המתוארת לעיל.

לפניית החברה >> לחצו כאן

לתשובת הרשות >> לחצו כאן

 

ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון וניירות ערך
MaidlerL@herzoglaw.co.il

 

לימור תשובה | עו"ד
רגולציית שוקי הון וניירות ערך
TshuvaL@herzoglaw.co.il

 

חפשו לפי +