הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | עדכוני רגולציה חשובים למפעלי תעשייה מהעת האחרונה

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | עדכוני רגולציה חשובים למפעלי תעשייה מהעת האחרונה

12 יוני 2018

אנו מבקשים להביא לידיעתכם שלוש התפתחויות חשובות מהעת האחרונה בהוראות והנחיות המשרד להגנת הסביבה והרשות הארצית לכבאות והצלה. התפתחויות אלה רלוונטיות בייחוד למפעלי תעשייה יצרניים ומפעלים המחזיקים בחומרים מסוכנים.

טיוטת תנאים בהיתר רעלים בנושא סייבר

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטת תנאים נוספים להיתרי רעלים בנושא הגנה על מידע וסייבר. טיוטה זו מתבססת ברובה על טיוטת ההנחיות שפורסמה בתחילת השנה. התנאים הנוספים בהיתר הרעלים עתידים להיות מוחלים בהדרגה על מפעלים בהתחשב ברמת הסיכון שלהם, כאשר על פי תחזית המשרד, כבר בחודשים הקרובים כ-60 מפעלי A צפויים לקבל את סט התנאים החדשים.

טיוטת התנאים קובעת תהליך עבודה מדורג לחיזוק אמצעי ההגנה מפני אירועי סייבר מרגע קבלת התנאים:

  • תוך 60 יום: מינוי ממונה סייבר (פנימי או מחברת ייעוץ חיצונית), האחראי על יישום התנאים.
  • תוך 9 חודשים: מיפוי המערכות הממוחשבות השולטות על תהליכים המערבים חומרים מסוכנים ועריכת סקרי סיכונים לסיווג המערכות לפי רמת הסיכון שלהן.
  • תוך שנה: הכנת תכנית למניעת סיכונים.
  • תוך 3 שנים: סיום הטמעה ויישום של התכנית.
ישנה חשיבות רבה למעורבות סקטור התעשייה בשלב הדיונים המוקדמים על טיוטת התנאים והתאמת נוסחם כך שיהיו ברי יישום ויעלו בקנה אחד עם המציאות הקיימת במפעלים. חשוב להדגיש שהתנאים הנוספים להיתר הרעלים יחייבו את המפעלים החל ממועד קבלתם, ולפיכך אנו ממליצים לקרוא בעיון את טיוטת התנאים ולהגיב עליה.

המועד האחרון להגשת הערות למשרד להגנת הסביבה הוא ביום 28.6.2018.

 

תנאי רישוי אינטגרטיבי

המשרד להגנת הסביבה החל לאחרונה לקדם באופן משמעותי רישוי אינטגרטיבי למפעלים בעלי פוטנציאל השפעה סביבתית גבוהה (מפעלי סקטור A), וזאת על ידי מתן תנאי רישיון עסק מורחבים ומפורטים למפעלים אלה.

בפרט, כוללות ההוראות החדשות באופן תקדימי תנאים מורחבים בנוגע לניהול סביבתי הכוללים מידוד (benchmarking) של הביצועים הסביבתיים של העסק; חובת בחינת חלופות לחומרים בסיכון גבוה; מיפוי זרמי פסולת ובחינת חלופות לטיפול בהם; בקרה והתייעלות בשימוש בחומרי גלם וחובת התייעלות בתהליכים.

קידום הרישוי האינטגרטיבי באמצעות תנאים ברישיון עסק נעשה על רקע העיכוב המתמשך בקידום חקיקת חוק רישוי סביבתי משולב.

תנאי רישיון העסק עתידים להפוך למחייבים באופן שהפרתם תחשוף את החברה ומנהליה לאחריות פלילית. לפיכך חשוב לבחון את טיוטת התנאים, להגיב עליה ולדון עם המשרד להגנת הסביבה על תכניה.

מומלץ לתת את הדעת במיוחד לנושאים הבאים:

  • לוחות הזמנים הקבועים בתנאים להשלמת פעולות, שדרוג מתקנים וכיו"ב – האם הם מספקים או שנדרשת להם ארכה;
  • חובות דיווח למשרד אודות אירועי חירום, תקלות וכיו"ב – באילו נסיבות יידרש דיווח ותוך כמה זמן;
  • חובות תפעוליות, כגון צמצום שימוש בחומרים מסוימים, שאינן ישימות לעסק;
  • חובות הכלולות כבר בהיתרים או ברישיונות אחרים שיש לעסק (כגון היתר רעלים או היתר פליטה) – על מנת למנוע סתירות או כפילויות היוצרות חשיפה מיותרת.

 

נוהל צו הפסקה מנהלי – רשות הכבאות וההצלה

רשות הכבאות וההצלה פרסמה לאחרונה נוהל פקודת צו הפסקה מנהלי. הנוהל מבוסס על הוראות חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, המאפשרות למפקד מחוז ברשות להוציא צו הפסקה מנהלי במקרים בהם יש יסוד סביר להניח שהפרה של הוראות בעניין בטיחות באש והצלה עשויה לגרום לפגיעה בחיי אדם או לפגיעה חמורה ברכוש.

הנוהל שפורסם קובע מתווה לתהליך הוצאת צו הפסקה מנהלי כזה. בין היתר, נקבע כי על הבעלים או המחזיק בנכס, לפי העניין, לתקן את הליקויים שהתגלו בתוך 30 ימים מקבלת דו"ח הליקויים מרשות הכבאות; אם לא תוקנו הליקויים – ישלח מכתב התראה לפני זימון לשימוע בתוך 45 ימים וככל שלא תוקנו הליקויים ישלח צו זימון לשימוע. ככל שיוחלט לאחר עריכת השימוע להוציא צו מנהלי (סגירת הנכס, סגירת חלק מהנכס, הגבלת כמות הציוד בנכס וכיו"ב) תוקפו יהיה ל-30 ימים וניתן יהיה להאריך אותו ב-30 ימים נוספים.

עוד נציין כי הנוהל מפרט אודות אופן הוצאת צו הפסקה מיידי – במקרים בהם ההפרה יוצרת חשש מיידי וממשי לבטיחותם של השוהים בנכס או בסביבתו. במקרה כזה, רשאי מפקד המחוז להוציא צו גם אם לא ניתנה הזדמנות לבעל או המחזיק בנכס להשמיע את טענותיו. הזדמנות כזו תינתן בתוך 48 שעות ממועד מתן הצו.

אנו לרשותכם למידע וסיוע בנושאים המפורטים לעיל.

הסקירה שלעיל נועדה להציג את הוראות המשרד להגנת הסביבה והרשות הארצית לכבאות והצלה בנושאים הנדונים ואינה בבחינת חוות דעת או ייעוץ משפטי.

חפשו לפי +