הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות עדכונים לחוק רישוי עסקים – הרחבת החשיפה הפלילית והמנהלית לעסק ולנושאי המשרה

מרכז מדיה

עדכון לקוחות עדכונים לחוק רישוי עסקים – הרחבת החשיפה הפלילית והמנהלית לעסק ולנושאי המשרה

31 יולי 2018

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי לאחרונה פורסם תיקון מקיף לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן: החוק). במסגרת התיקון הוחלה בחוק רפורמה הקובעת מסלולי רישוי שונים לפי רמת המורכבות של העסק, וכן נקבעו מספר תיקונים חשובים ביותר הנוגעים להסדרי האכיפה הפלילית והמנהלית של הוראות החוק.

הוראות התיקון יכנסו לתוקף בחודש ינואר 2019.

העדכון להלן יתמקד בחידושים הנוגעים להסדרי האכיפה החדשים בחוק.

  • אחריות קפידה: החל מינואר, עיסוק ללא רישיון עסק או בניגוד לתנאי הרישיון, הפרת תקנות מכוח החוק או אי קיום דרישה לתיקון ליקויים (ראו הרחבה בעניין זה בהמשך), הינן עבירות של אחריות קפידה. משמעות הדבר היא כי די בעצם ביצוע המעשה כדי להטיל אחריות בגינו ואין צורך להוכיח רשלנות או יסוד נפשי אחר. נציין כי מרבית העבירות הסביבתיות (כגון זיהום אוויר או עיסוק בחומרים מסוכנים) הן כבר כיום עבירות של אחריות קפידה.

  • אפשרות להטלת עיצום כספי: התיקון מתיר לראשונה למשרד הבריאות או למשרד להגנת הסביבה סמכות להטיל על עסק עיצום כספי בגין הפרות. ההפרות בגינן ניתן יהיה להטיל עיצום כספי וסכומי העיצומים ייכללו בתוספות לחוק שטרם פורסמו במועד זה, ועשויים להגיע עד ל-150,000 ₪ לתאגיד.

  • אחריות נושאי משרה: במסגרת התיקון, עודכן הסעיף שהסדיר את אחריותם של נושאי משרה בתאגיד לעבירות לפי החוק. בנוסחו החדש, מחדד הסעיף את חובתם של נושאי המשרה לפקח ולעשות כל שביכולתם למניעת עבירות לפי החוק, חובה שהפרתה תגרור מחצית הקנס הקבוע לעבירה. כמו כן, חודדה בתיקון החזקה לפיה נושא המשרה הפר את חובתו במידה שנעברה עבירה על ידי התאגיד או עובד מעובדיו.

  • מנגנוני אכיפה: במסגרת התיקון עודכנו ונוספו מספר מנגנוני אכיפה בחוק:

    • דרישה לתיקון ליקויים: לאחר קיום ביקורת בעסק בה נמצאו ליקויים, ישלח לעסק דו"ח ליקויים הכולל פירוט הליקויים, הוראות ומועד לתיקונם. אי קיום דרישה שנכללה בדו"ח תהווה הפרה של החוק וניתן יהיה לנקוט סנקציות בגינה, לרבות הטלת עיצום כספי בסך 1000 ₪.

    • צו הפסקה מנהלי: מתן צו הפסקה לעסק הוגבל בתיקון לעסקים שפועלים ללא רישיון במשך פחות מ-18 חודשים, ולעסקים המפרים תנאי רישיון או תקנות מכוח החוק באופן שיש בו סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בציבור. כמו כן, נקבע מהם הפרטים שצריכים להופיע בצו, וכי הוצאתו דורשת התייעצות עם גורם משפטי מטעם רשות הרישוי או נותן האישור.

    • תיאום פעולות אכיפה: רשות הרישוי ונותן האישור (לדוגמא – המשרד להגנת הסביבה) נדרשים ליידע זה את זה על הטלת קנסות ועיצומים כספיים, ולא יבוצעו פעולות אכיפה נוספות בגין אותה הפרה, למעט מסירת דרישה לתיקון ליקויים.

חפשו לפי +