הרצוג פוקס ונעמן, קישור לדף הבית

עדכון לקוחות | טיוטת תיקון תנאי ההיתר הכללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

מרכז מדיה

עדכון לקוחות | טיוטת תיקון תנאי ההיתר הכללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

30 נובמבר 2022

טיוטת תיקון תנאי ההיתר הכללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

הערות ותגובות תתקבלנה עד ליום 27/12/2022

כזכור, במסגרת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 63), התשע"ז-2017 בנושא שינוי מבנה הבורסה, נקבע איסור לפתוח ולנהל בורסה בישראל (בלשון החוק "מערכת למסחר בניירות ערך") אלא רק על ידי חברה שקיבלה רישיון בורסה.

כמו-כן הוסף לחוק ניירות ערך, התשכ"ח –  1968 ("החוק") סעיף 49א הקובע איסור נוסף של הצעה של שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך שאינה מנוהלת בידי בורסה בעלת רישיון בישראל. על אף האיסור האמור נקבע כי יושב ראש הרשות רשאי להתיר לאדם לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל כהגדרתה בסעיף 35ל, בתנאים שיקבע, אם מצא שאין בכך כדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים בישראל.

רשות ניירות ערך ("הרשות") פרשה את סעיף 49א בצורה רחבה ביותר, וקבעה שלעמדה הסעיף חל גם על ברוקרים ומתווכים פיננסים. בשנת 2018 פרסמה הרשות את תנאי ההיתר הכללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך. בהתאם לאמור בעמדה זאת, בורסות, ברוקרים ומתווכים פיננסים אחרים המבקשים להציע שירותי מסחר בבורסות מחוץ לישראל, נתבקשו להגיש בקשות להיתר על מנת להמשיך להציע את שירותיהם למשקיעים בישראל.

כעת מבקשת הרשות לתקן עמדה זאת ולהרחיבה גם לגופים המספקים שירותי שיווק לברוקרים ומתווכים פיננסים כאמור. זאת על אף שלעמדת הרשות, סעיף 49א אינו קובע משטר של פיקוח על גופים המבקשים לעסוק בפעילות האמורה אלא משטר של היתרים.

כאמור לעיל, נוסף לתנאים שהיו קיימים עד כה בתנאי ההיתר הכללי לברוקרים, מציעה הרשות, כי על ברוקרים המשתמשים בשירותי שיווק חיצוני יחולו גם התנאים הבאים:

[…]

ד. כבעל היתר הוא יבצע את פעילות השיווק באופן עצמאי על ידי עובדים מטעמו, או שיבצע את פעילות השיווק באמצעות גורם חיצוני ("משווק"), על מנת שהמשווק יפנה בהצעה למתן שירותי מסחר בידי בעל ההיתר האמור, ובלבד שבעל היתר שיבצע את פעילות השיווק באמצעות משווק יעמוד בתנאים הבאים:

  1. הוא יפקח ויוודא כי במסגרת התקשורת, שהמשווק מקיים עם משקיעים בקשר לשירותי בעל ההיתר, המשווק אינו מפר את חוק ניירות ערך או את חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, ובכלל זה יפקח ויוודא כי לא יכלל במידע שהמשווק מוסר למשקיעים פרט מטעה כמשמעותו בחוק.
  2. הוא יפקח על כל התקשורת שמקיים המשווק עם משקיעים בקשר לשירותי בעל ההיתר, ובכלל זה ינטר ויבחן תקשורת כאמור שמקיים המשווק עם משקיעים.
  3. המשווק יידרש לקבל את הסכמת בעל ההיתר מראש ובכתב עבור כל מידע בכתב וחומרי השיווק שבהם המשווק עושה שימוש בקשר למתן השירותים של בעל ההיתר.
  4. הוא יקיים תהליכי בדיקת נאותות בבחירת משווקים חדשים ובבחינת קיימים. בכלל זה, הוא יבחן את כשירותם של המשווקים ועובדיהם לקיים תקשורת עם משקיעים בקשר למתן שירותי בעל ההיתר.
  5. הוא יפקח ויוודא כי המשווקים אינם נותנים שירותי השקעה כגון ביצוע הוראות עבור לקוחות, או קבלה והעברה של הוראות בקשר לניירות ערך, או מעורבים בדרך כלשהי בתהליך העברת הוראות הקניה והמכירה על ידי הלקוחות, וכי הם אינם מחזיקים באופן כלשהו או מעורבים בטיפול או בהעברה של כספי לקוחות או של נכסי לקוחות.
  6. הוא יעביר לרשות ניירות ערך את רשימת המשווקים הפועלים מטעמו, הכוללת שמות מלאים של המשווקים, כתובתם ומספרי הזהות או ההתאגדות שלהם לפני קבלת היתר או תחילת פעילות מול המשווקים עבור בעל היתר קיים; בנוסף, הוא יעביר לרשות את רשימת המשווקים המעודכנת לאחר כל עדכון שיבוצע.
  7. הוא יפרסם במקום בולט באתר השיווקי המופנה למשקיעים בישראל את שמות המשווקים הנכללים ברשימה המעודכנת הנזכרת בסעיף קטן (6) לעיל ואת כתובתם, את שם בעל ההיתר ואת תנאי ההיתר כמפורט בתנאי היתר כללי זה. בנוסף, יכלול בסמוך לכך את האמור תחת הכותרת "גילוי בדבר מהות ההיתר".
  8. הוא ינקוט צעדים לזיהוי פוטנציאל ניגוד עניינים בפעילות המשווקים ויציין ביחס לכל אחד מהם את הנסיבות היוצרות ניגוד עניינים בינם לבין המשקיע ואת המגבלות החלות עליהם כתוצאה מניגודי עניינים אלו במסגרת הרשימה שיפרסם כאמור בסעיף קטן (7) לעיל.

ה. הוא יפקח וינקוט את כל האמצעים הסבירים על מנת לוודא שאין גורמים שאינם עובדים שלו או של אחת הישויות ברשימת המשווקים שמסר אשר פועלים במישרין או בעקיפין מטעמו ופונים בהצעה למשקיעים בישראל במטרה לשווק את שירותי בעל ההיתר, והם אינם נכללים ברשימה הנזכרת בסעיף קטן (ד) לעיל.

הלכה למעשה, מבקשת הרשות באופן תקדימי להטיל על ברוקרים חובה לבחון ולפקח על פעילות משווקים חיצוניים שאינם עובדי החברה שמספקת את שירותי הברוקרז'. 

במשרדנו יחידה ייעודית המתמחה ברגולציה פיננסית בכלל ומלווה בורסות וברוקרים מקומיים ובינלאומיים בפרט. משרדנו בקשר ישיר עם רשות ניירות ערך וליווה עשרות גופים בבקשות היתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך.
אנו מרכזים הערות ציבור לטיוטה זאת, אותן יש להגיש עד ליום 27 בדצמבר, 2022. הנכם מוזמנים לעמוד אתנו בקשר על מנת לדון בהערות ולרכזן לצורך העברתן לרשות.

 

ליאת מיידלר | שותפה
ראש רגולציית שוקי הון וניירות ערך
מחלקת בנקאות ומימון
maidlerl@herzoglaw.co.il

 

אור הופר | עו"ד
מחלקת בנקאות ומימון
hoffero@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +