מרכז מדיה

עדכון לקוחות דסק קנאביס | מעבר מענישה פלילית למנהלית

6 אפריל 2022

עמיתים ולקוחות יקרים,

נבקש להביא לתשומת ליבכם כי הכנסת אישרה באופן רשמי את תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- החזקת קנאביס ושימוש בו לצריכה עצמית), התשפ"ב- 2022. תקנות אלו מבטלות לחלוטין את הרישום הפלילי על עבירת החזקת קנאביס לשימוש עצמי (עד 15 גרם) וקובעות כי החזקת קנאביס לשימוש עצמי תגרור עבירה מנהלית בלבד שמביאה להטלת קנס כספי בסך של 500 ₪. שימוש בקנאביס במקום ציבורי יגרור קנס של 1,000 ₪ בנוסף, התקנות ביטלו את האבחנה שהייתה קיימת בין עבירה ראשונה לבין קיומן של עבירות נוספות (שהובילו להטלת קנס כספי גבוה יותר) והן אינן מחריגות אנשים בעלי עבר פלילי. מהתקנות הוחרגו חיילים, סוהרים ושוטרים, וצפוי להתגבש מתווה מיוחד לקטינים. כמו-כן, בהמשך להתקנת התקנות קראו הנשיא הרצוג ושר המשפטים לאזרחים שהורשעו בשימוש או בהחזקת קנאביס לצריכה עצמית לפנות לרשויות בבקשה למחיקת רישומם הפלילי.

התקנות הותקנו לקראת סיום תוקפה של הוראת השעה הידועה כמתווה ארדן, אשר נכנסה לתוקף ב-1 לאפריל 2019, (חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת- הוראת שעה), התשע"ח-2018), אשר תוקפה נקבע לתקופה של שלוש (3) שנים – דהיינו עד סוף מרץ 2022. בהוראת השעה נקבע כי עבירה של שימוש או החזקה בקנאביס לשימוש עצמי הנעברת בפעם הראשונה ועבירה נוספת הנעברת בתוך 5 שנים ממועד ביצוע העבירה הראשונה, יגררו קנס מנהלי כספי גבוה יותר, אשר יעמוד על סך של 1,000 ₪ בגין עבירה ראשונה וכ-2,000 ₪ בגין עבירה שנייה ולא יחשבו כעבירה פלילית.

מדובר בצעד משמעותי נוסף בו נוקטת המדינה, המתווסף למגמה של מעבר מענישה פלילית לענישה מנהלית בלבד בתחום הקנאביס, כחלק ממגמה כללית לקראת לגליזציה של השוק. יש לצפות כי מהלך זה יביא גם לשינוי גישה במוסדות המדינה בכל הקשור לעבירות סמים קלות (שימוש עצמי בקנאביס), המביאות כיום להכבדה ולאי-אישור ומתן רישיונות שונים בתחום העיסוק בקנאביס הרפואי.

נמשיך ונעדכן בכל הנוגע להתפתחויות ולשינויים ונוסיף לעמוד לרשותכם לצורך מתן ייעוץ פרטני בהקשר ישראלי ובינלאומי.

דסק הקנאביס,
הרצוג פוקס נאמן

 

עו"ד עדי רוזנפלד
ראש דסק קנאביס
 rozenfelda@herzoglaw.co.il

 

עו"ד ארז ניצן 
מחלקת ליטיגציה  
 nitzane@herzoglaw.co.il

חפשו לפי +