מרכז מדיה

עדכון לקוחות דסק קנאביס | הרשות לניירות ערך מפרסמת דו"ח הערכות שווי לחברות קנאביס

24 דצמבר 2019

במהלך השנתיים האחרונות, השלימו מספר חברות ציבוריות הליך להכנסת פעילות של חברות אשר פועלות בתחום הקנאביס בכללותו, בין אם פעילות בתחום הקנאביס בישראל ו/או בחו"ל, בין אם בתחום המוצרים מבוססי CBD ו/או מוצרי קנאביס לצורכי פנאי ובין אם שילוב של שני התחומים הללו.

סגל הרשות בחן מספר הערכות שווי, אשר עמדו בבסיס קביעת יחס החלפת המניות בין הצדדים ואשר פורסמו על ידי החברות הציבוריות הרלוונטיות, כחלק מהמידע שהובא על ידן במסגרת דוח העסקה להכנסת הפעילות.

בחינת סגל הרשות הצביעה בחלק מהמקרים על קיומם של ליקויים וכשלים מהותיים ביחס לאומדנים ולהנחות אשר עמדו בבסיס הערכות השווי.

לעמדת סגל הרשות, על הנהלות התאגידים המדווחים ומעריכי השווי לבחון בקפידה את ההנחות העומדות בבסיס הערכות השווי לפעילויות קנאביס המוכנסות לחברות ציבוריות, ובכלל זה לוודא כי הערכות השווי מושתות על ראיות משכנעות התומכות בשווי שנזקף ובהתממשות ההנחות שהובאו בחשבון, לוודא שהערכות השווי הינן ברמת הסבירות הנדרשת, בנסיבות העניין, וכן כי הערכות השווי כוללות את כל העניינים שיש להתייחס אליהם, בהתאם לתוספת השלישית לתקנות הדיווח.

לעמדת הרשות, כאשר מדובר בהערכות שווי של פעילות בתחום שרכיבים משמעותיים ממנה מצויים בסביבה של אי וודאות מהותית, לצד השפעתם של רכיבים אלו על תוצאות הערכת השווי, הרי שחשיבות של מתן גילוי מספק אודות הפרמטרים העיקריים אשר משפיעים על תוצאות הערכת השווי הופכת משמעותית הרבה יותר.

אנו מזמינים אתכם לפנות לדסק הקנאביס שלנו לקבלת ייעוץ, ליווי וסיוע בהתאמת פעילותכם להנחיות ולדרישות הגילוי שנקבעו בעמדת סגל הרשות.

לקריאת עמדת הרשות במלואה >> לחצו כאן.

להרחבה >> לחצו כאן

חפשו לפי +